Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXVI/144/13 Rady Gminy Rutka-Tartak

z dnia 14 listopada 2013r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2013 r. poz. 594 i poz. 645), art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkch i opłatach lokalnych ( Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613, Nr 96, poz. 620, Nr 225, poz. 1461, Nr 226, poz. 1475, z 2011 r. Nr 102, poz. 584, Nr 112, poz. 654, Nr 171, poz. 1016 i Nr 232, poz. 1378) uchwala się co następuje:

§ 1. 1. Określa się wysokość stawek podatku od nieruchomości:

1) Od gruntów:

a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków - 0,89 zł od 1m 2 powierzchni,

b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych - 4,56 zł. od 1ha powierzchni,

c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 0,43 zł. od 1m 2 powierzchni;

2) Od budynków lub ich części:

a) mieszkalnych - 0,70 zł. od 1m 2 powierzchni użytkowej,

b) związanych z prowadzeniem działalności gospospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej - 21,00 zł. od 1m 2 powierzchni użytkowej,

c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym - 10,75 zł . od 1m 2 powierzchni użytkowej,

d) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń - 4,68 zł. od 1 m 2 powierzchni użytkowej,

e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 6,00zł od 1m 2 powierzchni użytkowej;

3) Od budowli:

a) 2 % ich wartości określonej na podstawie art.4 ust.1 pkt 3 i ust.3-7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, z wyłączeniem budowli wymienionych pod lit.b),

b) 0,07 % wartości budowli służących do odprowadzania i oczyszczania ścieków rurociągów kanalizacyjnych i służących do przesyłania wody.

§ 2. Traci moc Uchwała Nr XVI/85/12 Rady Gminy Rutka-Tartak z dnia 14 listopada 2012 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2014 roku .

Przewodniczący Rady


Andrzej Anuszkiewicz

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-11-26
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe