Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXX/185/13 Rady Miejskiej w Czarnej Białostockiej

z dnia 12 listopada 2013r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Czarna Białostocka na 2013 rok

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c, d, e i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 i poz. 645) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 235, art. 236, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 i 938) uchwala się, co następuje:

§ 1. Zmienia się plan wydatków poprzez:

- zmniejszenie planu wydatków o kwotę6600 zł,

- zwiększenie planu wydatków o kwotę6 600 - zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) plan dochodów ogółem:31 180 334,69 zł, w tym:

- dochody bieżące w wysokości29 119 578,69 zł,

- dochody majątkowe w wysokości2 060 756,00 zł,

2) plan wydatków ogółem:32 608 703,69 zł, w tym:

- wydatki bieżące w wysokości26 124 558,69 zł,

- wydatki majątkowe w wysokości6 484 145,00 zł.

§ 3. Deficyt budżetu gminy w wysokości1 428 369 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) zaciąganych kredytów w kwocie700 000 zł,

2) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie728 369 .

§ 4. Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie500 000 ,

2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie700 000 ,

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów - w kwocie1 000 000 zł.

§ 5. W uchwale Nr XXII/133/12 Rady Miejskiej w Czarnej Białostockiej z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Czarna Białostocka na 2013 rok, zmienionej uchwałą Nr XXIII/143/13 z dnia 12 lutego 2013 r., uchwałą Nr XXIV/148/13 z dnia 26 marca 2013 r., uchwałą Nr XXV/159/13 z dnia 24 kwietnia 2013 r., uchwałą Nr XXVI/163/13 z dnia 11 czerwca 2013 r., uchwałą Nr XXVII/170/13 z dnia 16 lipca 2013 r., uchwałą Nr XXVIII/173/13 z dnia 27 sierpnia 2013 r. oraz uchwałą Nr XXIX/179/13 z dnia 8 października 2013 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) załącznik Nr 3 "Zadania inwestycyjne w 2013 roku" otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Czarnej Białostockiej.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady


Anna Matląg


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXX/185/13
Rady Miejskiej w Czarnej Białostockiej
z dnia 12 listopada 2013 r.

Zmiany w planie wydatków budżetu gminy na 2013 r.

Klasyfikacja

Zmniejszenie wydatków

Zwiększenie wydatków

Objaśnienia paragrafów

Rodzaj zadania

Dział

Rozdział

§

Wydatki bieżące

754

75404

3000

1.600

Zwiększenie wydatków w związku z przekazaniem na Fundusz Wsparcia Policji, prowadzony przez Komendanta Wojewódzkiego Policji w Białymstoku, środków finansowych z przeznaczeniem na rekompensatę pieniężną dla policjantów za pełnienie służby w wymiarze przekraczającym normę określoną w art. 33 ust. 2
ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji.

Własne

754

75416

4010

1.600

Zmniejszenie wydatków przeznaczonych na wynagrodzenia Straży Miejskiej.

Własne

OGÓŁEM
Wydatki bieżące

1.600

1.600

×

Wydatki majątkowe

010

01010

6050

5.000

Zwiększenie wydatków nie- kwalifikowanych przeznaczonych na budowę kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i ciśnieniowej we wsi Wólka Ratowiecka

Własne

600

60016

6050

5.000

Zmniejszenie wydatków dotyczących budowy ul. Spółdzielczej.

Własne

OGÓŁEM
Wydatki majątkowe

5.000

5.000

×

WYDATKI RAZEM

6.600

6.600


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXX/185/13
Rady Miejskiej w Czarnej Białostockiej
z dnia 12 listopada 2013 r.

Zadania inwestycyjne w 2013 r.

Lp.

Dział

Rozdz.

Nazwa zadania inwestycyjnego

Łączne koszty finansowe

Planowane wydatki

Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu

rok budżetowy 2013 (7+8+9+10)

z tego źródła finansowania

dochody własne jst

kredyty
i pożyczki

środki pochodzące
z innych źródeł*

środki wymienione
w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1.

010

01010

Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i ciśnieniowej we wsi Wólka Ratowiecka

1 293 849

1 237 849

524 534

A.
B.
C.

713 315

Urząd Miejski

2.

600

60016

Budowa ul. Spółdzielczej

365 000

365 000

65 000

300 000

A.
B.
C.

Urząd Miejski

3.

600

60016

Budowa ul. Orzeszkowej

465 000

465 000

165 000

300 000

A.
B.
C.

Urząd Miejski

4.

600

60016

Budowa ul. Kasztanowej i Wierzbowej

520 000

520 000

420 000

100 000

A.
B.
C.

Urząd Miejski

5.

600

60016

Opracowanie dokumentacji projektowej budowy dróg os. Starówka - etap I

55 000

55 000

55 000

A.
B.
C.

Urząd Miejski

6.

600

60016

Opracowanie dokumentacji projektowej budowy ulic os. Zory

20 000

20 000

20 000

A.
B.
C.

Urząd Miejski

7.

600

60016

Budowa ul. Gęsiej

44 726

44 726

44 726

A.
B.
C.

Urząd Miejski

8.

600

60016

Przebudowa ul. Fabrycznej na odcinku od ul. Wrzosowej do Podlaskiego Parku Przemysłowego

800 000

800 000

800 000

A.
B.
C.…

Urząd Miejski

9.

700

70095

Termomodernizacja budynku przy ul. Czajkowskiego 9 w Czarnej Białostockiej

21 000

21 000

21 000

A.
B.
C.

Urząd Miejski

10.

710

71004

Opracowania urbanistyczne

40 000

40 000

40 000

0

A.
B.
C.

Urząd Miejski

11.

750

75023

Budowa nowego budynku Urzędu Miejskiego

10 000

10 000

10 000

A.
B.
C.

Urząd Miejski

12.

754

75412

Wykonanie centralnego ogrzewania oraz wymiana okien w budynku OSP w Czarnej Wsi Kościelnej

68 150

68 150

68 150

A.
B.
C.

Urząd Miejski

13.

801

80101

Budowa skoczni i bieżni lekkoatletycznej przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Czarnej Białostockiej oraz modernizacja szatni

198 245

198 245

198 245

A.
B.
C.

Urząd Miejski

14.

801

80101

Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Czarnej Białostockiej.

119 038

119 038

55 733

A. 63 305
B.
C.

Urząd Miejski

15.

900

90001

Budowa rowu melioracyjnego wraz z kanalizacją ściekową wód opadowych i roztopowych na os. Wschód i os. Tartaczne - wykonanie dokumentacji

40 000

40 000

40 000

A.
B.
C.

Urząd Miejski

16.

900

90001

Budowa przepustu pod torem kolejowym na działce nr 1594/14 w Czarnej Białostockiej

318 700

318 700

318 700

A.
B.
C.

Urząd Miejski

17.

900

90002

Budowa Punktu Selektywnej Zbórki Odpadów Komunalnych - dokumentacja projektowa

39 000

39 000

39 000

A.
B.
C.

Urząd Miejski

18.

900

90095

Budowa altany drewnianej we wsi Wólka Ratowiecka

7 769

7 769

7 769

A.
B.
C.

Urząd Miejski

19.

926

92601

Budowa hali sportowo-widowiskowej

10 000

10 000

10 000

A.
B.
C.

Urząd Miejski

20.

700

70005

Zakupy inwestycyjne - zakup nieruchomości

200 000

200 000

200 000

A.
B.
C.

Urząd Miejski

21.

720

72095

Zakupy inwestycyjne - zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania w związku z realizacją projektu "Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa".

263 712

263 712

39 557

A.
B.
C.

224 155

Urząd Miejski

22.

754

75412

Zakupy inwestycyjne - zakup aparatu oddechowego dla Ochotniczej Strazy Pożarnej w Oleszkowie.

4 733

2 933

2 933

A.
B.
C.

Urząd Miejski

23.

754

75495

Zakupy inwestycyjne - zakup punktu kamerowego
na ul. Sienkiewicza

10 000

10 000

10 000

A.
B.
C.

Urząd Miejski

24.

900

90095

Zakupy inwestycyjne - zakup układu klimatyzacji do pomieszczenia serwerowni Podlaskiego Parku Przemysłowego

7 000

7 000

7 000

A.
B.
C.

Urząd Miejski

Ogółem

4 920 922

4 863 122

3 162 347

700 000

63 305

937 470

x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, …)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-11-26
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe