Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Zarządzenie nr 201/13 Wójta Gminy Narewka

z dnia 22 listopada 2013r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2013 r

Tekst pierwotny

Na podstawie art.257 pkt. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2013r poz.885, poz.938) oraz § 11 Uchwały Nr XX/170/12 Rady Gminy Narewka z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Narewka na rok 2013, zarządzam co następuje :

§ 1. Dokonać zmian w planie dochodów budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Dokonać zmian w planie wydatków w ramach działu zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi :

1) dochody ogółem : 25.608.664 zł w tym:

- dochody bieżące : 14.202.027 zł

- dochody majątkowe: 11.406.637 zł

2) wydatki ogółem : 26.748.581 zł w tym:

- bieżące : 12.122.555 zł

- majątkowe: 14.626.026 zł

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Wójt


mgr Mikołaj Pawilcz


Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 201/13
Wójta Gminy Narewka
z dnia 22 listopada 2013 r.

Zmiany w planie dochodów budżetu Gminy na 2013r.

Rodzaj zadania:Własne

Dział

Rozdział

§

Nazwa

Plan przed zmianą

zmiana

Plan po zmianach

bieżące

801

Oświata i wychowanie

439 146

14 697

453 843

80106

Inne formy wychowania przedszkolnego

14 697

14 697

29 394

2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

14 697

14 697

29 394

852

Pomoc społeczna

617 070

28 931

646 001

85213

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.

14 126

515

14 641

2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

14 126

515

14 641

85214

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

273 684

6 316

280 000

2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

273 684

6 316

280 000

85216

Zasiłki stałe

169 143

6 239

175 382

2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

169 143

6 239

175 382

85219

Ośrodki pomocy społecznej

70 000

4 504

74 504

2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

70 000

4 504

74 504

85295

Pozostała działalność

26 691

11 357

38 048

2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

26 691

11 357

38 048

bieżące razem:

12 875 100

43 628

12 918 728

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

25 000

0

25 000

majątkowe

majątkowe razem:

11 316 828

0

11 316 828

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

7 358 788

0

7 358 788

Rodzaj zadania:Zlecone

Dział

Rozdział

§

Nazwa

Plan przed zmianą

zmiana

Plan po zmianach

bieżące

852

Pomoc społeczna

1 112 383

-1 311

1 111 072

85213

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.

17 667

-281

17 386

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

17 667

-281

17 386

85295

Pozostała działalność

17 716

-1 030

16 686

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

17 716

-1 030

16 686

bieżące razem:

1 281 735

-1 311

1 280 424

porozumienia jst

92 684

92 684

Ogółem:

25 566 347

42 317

25 608 664

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

7 476 472

0

7 476 472

Zwiększa się plan dotacji na realizację zadań własnych o kwotę 43 628 zł w tym:

- 14 697 zł na podstawie pisma Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku Nr. FB-II.3111.529.2013.BB z dnia 15 listopada 2013r z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w 2013r,

- 515 zł na podstawie pisma Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku Nr. FB-II.3111.586.2013.MA z dnia 15 listopada 2013r z przeznaczeniem na opłacenie składek zdrowotnych,

- 6 316 zł na podstawie pisma Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku Nr. FB-II.3111.586.2013.MA z dnia 15 listopada 2013r z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych,

- 6 239 zł na podstawie pisma Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku Nr. FB-II.3111.586.2013.MA z dnia 15 listopada 2013r z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych,

- 4 504 zł na podstawie pisma Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku Nr. FB-II.3111.474.2013.MA z dnia 29 października 2013r z przeznaczeniem na wypłatę dodatków dla pracowników socjalnych.

- 11 357 zł na podstawie pism Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku Nr. FB-II.3111.597.2013.MA z dnia 15 listopada 2013r i Nr FB-II.3111.464.2013.MA z dnia 23 października 2013r z przeznaczeniem na dofinansowanie dożywiania.

Zmniejsza się plan dotacji na realizację zadań zleconych o kwotę 1 311 zł w tym:

- 281 zł na podstawie pism Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku Nr.FB-II.3111.534.2013.MA z dnia 28 października 2013r i Nr FB-II.3111.589.2013.MA z dnia 15 listopada 2013r zmniejszających dotację na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne od niektórych świadczeń rodzinnych.

- 1 030 zł na podstawie pisma Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku Nr.FB-II.3111.591.2013.MA z dnia 15 listopada 2013r zmniejszającego dotację na wypłatę dodatków pobierających świadczenia pielęgnacyjne.


Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 201/13
Wójta Gminy Narewka
z dnia 22 listopada 2013 r.

Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy na 2013r.

Rodzaj:Własne

Dział

Rozdział

§

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

010

Rolnictwo i łowiectwo

1 914 051

0

1 914 051

01010

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

591 469

0

591 469

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

35 000

1 000

36 000

4430

Różne opłaty i składki

20 000

-1 000

19 000

700

Gospodarka mieszkaniowa

5 510 773

0

5 510 773

70005

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

4 507 458

0

4 507 458

4590

Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych

25 000

-10 000

15 000

4600

Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

5 000

10 000

15 000

750

Administracja publiczna

1 847 532

0

1 847 532

75023

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

1 567 550

0

1 567 550

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

125 000

-5 000

120 000

4270

Zakup usług remontowych

22 000

5 000

27 000

801

Oświata i wychowanie

3 753 176

14 697

3 767 873

80106

Inne formy wychowania przedszkolnego

54 267

14 697

68 964

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

34 714

12 300

47 014

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

6 359

2 100

8 459

4120

Składki na Fundusz Pracy

905

197

1 102

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

4 255

100

4 355

852

Pomoc społeczna

951 994

28 931

980 925

85204

Rodziny zastępcze

1 836

343

2 179

4330

Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego

1 836

343

2 179

85212

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

17 032

582

17 614

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

6 880

1 132

8 012

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

1 368

565

1 933

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

1 000

-220

780

4410

Podróże służbowe krajowe

500

-380

120

4700

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

800

-515

285

85213

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.

14 126

515

14 641

4130

Składki na ubezpieczenie zdrowotne

14 126

515

14 641

85214

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

288 684

6 316

295 000

3110

Świadczenia społeczne

288 684

6 316

295 000

85216

Zasiłki stałe

169 143

6 239

175 382

3110

Świadczenia społeczne

169 143

6 239

175 382

85219

Ośrodki pomocy społecznej

219 792

4 161

223 953

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

147 271

3 733

151 004

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

29 262

679

29 941

4120

Składki na Fundusz Pracy

3 942

92

4 034

4300

Zakup usług pozostałych

9 525

-343

9 182

85295

Pozostała działalność

51 019

10 775

61 794

3110

Świadczenia społeczne

45 892

10 775

56 667

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

6 243 863

0

6 243 863

90002

Gospodarka odpadami

237 530

0

237 530

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

16 357

8 000

24 357

6060

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

50 000

-8 000

42 000

Razem własne:

25 315 489

43 628

25 359 117

Rodzaj:Zlecone

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

751

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

4 288

0

4 288

75109

Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

3 555

0

3 555

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

540

-200

340

4300

Zakup usług pozostałych

100

200

300

852

Pomoc społeczna

1 112 383

-1 311

1 111 072

85213

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.

17 667

-281

17 386

4130

Składki na ubezpieczenie zdrowotne

17 667

-281

17 386

85295

Pozostała działalność

17 716

-1 030

16 686

3110

Świadczenia społeczne

17 200

-1 000

16 200

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

516

-30

486

Razem: zlecone

1 281 735

-1 311

1 280 424

Porozumienia jst razem:

109 040

109 040

Ogółem:

26 706 264

42 317

26 748 581

Zmiany w palnie wydatków dokonano w związku ze zmianą planu dotacji na zadania własne i zlecone oraz w celu właściwej realizacji zadań dokonano niezbędnych zmian w planie wydatków w ramach działu.

W rodziale 85219 zwiększa sie wydatki na dodatki dla pracowników socjalnych zgodnie z otrzymaną dotacją o 4.504 zł natomiast zmniejsza sie plan zakupu usług pozostałych o 343 zł i przeznacza sie na zakup usług od innych jst w rozdziale 85204.

W rozdziale 85295 zwiększa się wydatki o 11.357 zł zgodnie z otrzymaną dotacją na dożywianie, natomiast zmniejsza się plan wydatków przeznaczonych na zasiłki dla pracowników społecznie użytecznych o kwotę 582 zł i przeznacza się na składkę ZUS dla pracownika obsługującego świadczenia z funduszu alimentacyjnego w rozdziale 85212.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-11-28
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe