Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXII/150/13 Rady Gminy Szumowo

z dnia 20 listopada 2013r.

w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tj. Dz. U. 2010 r. Nr 95, poz. 613 z późn. zm.[1])), Rada Gminy Szumowo uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się następujące stawki podatku od środków transportowych obowiązujące na terenie Gminy Szumowo:

1) od samochodów ciężarowych, o których mowa w art. 8 pkt 1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej:

a) powyżej 3,5 ton do 5,5 ton włącznie - 628 zł;

b) powyżej 5,5 ton do 9 ton włącznie -730 zł;

c) powyżej 9 ton do poniżej 12 ton - 821 zł;

2) od samochodów ciężarowych, o których mowa w art. 8 pkt 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej równej i wyższej niż 12 ton w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia według stawek określonych w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały;

3) od ciągników siodłowych i balastowych, o których mowa w art. 8 pkt 3 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:

a) od 3,5 ton do 5,5 ton włącznie - 1 595 zł;

b) powyżej 5,5 ton do 9 ton włącznie - 1 595 zł;

c) powyżej 9 ton do poniżej 12 ton - 1 595 zł;

4) od ciągników siodłowych i balastowych, o których mowa w art. 8 pkt 4 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu zawieszenia według stawek określonych w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały;

5) od przyczep i naczep, o których mowa w art. 8 pkt 5 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton (z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego) - 183 zł;

6) od przyczep i naczep, o których mowa w art. 8 pkt 6 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego), które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton według stawek określonych w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały;

7) od autobusów, o których mowa w art. 8 pkt 7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o ilości miejsc do siedzenia:

a) mniejszej niż 30 miejsc - 752 zł;

b) równiej lub wyższej niż 30 miejsc - 1 651 zł.

2. Stawki podatku dla środków transportowych wyprodukowanych w roku 2007 i nowszych określa się w wysokości:

1) dla środków transportowych, o których mowa w ust. 1 pkt 1:

a) 502 zł;

b) 580 zł;

c) 660 zł;

2) dla środków transportowych, o których mowa w ust. 1 pkt 3:

a) 1 138 zł;

b) 1 252 zł;

c) 1 366 zł;

3) dla środków transportowych, o których mowa w ust. 1 pkt 5 - 114 zł;

4) dla środków transportowych, o których mowa w ust. 1 pkt 7:

a) 569 zł;

b) 1 366 zł.

§ 2. Traci moc uchwała Nr XVI/97/12 Rady Gminy Szumowo z dnia 22 listopada 2012 r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych /Dz. Urz. Woj. Podlaskiego poz. 3636/.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego, jednak nie wcześniej niż z dniem 1 stycznia 2014 roku.

Przewodniczący Rady


Teresa Orłowska


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXII/150/13
Rady Gminy Szumowo
z dnia 20 listopada 2013 r.

Stawki podatku dla pojazdów określonych
w art. 8 pkt 2 ustawy

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita (w tonach)

Stawka podatku (w złotych)

Nie mniej niż

Mniej niż

Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

Inny system zawieszenia osi jezdnych

1

2

3

4

Dwie osie

12

13

1873

2050

13

14

1873

2050

14

15

1873

2050

15

1873

2050

Trzy osie

12

17

1873

2050

17

19

1873

2050

19

21

1873

2050

21

23

1873

2050

23

25

1873

2050

25

1873

2050

Cztery osie i więcej

12

25

1873

2050

25

27

1873

2050

27

29

1873

2050

29

31

1873

2050

31

1873

2050


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXII/150/13
Rady Gminy Szumowo
z dnia 20 listopada 2013 r.

Stawki podatku dla pojazdów określonych
w art. 8 pkt 4 ustawy

Liczba osi i dopuszczalna masa
Całkowita zespołu pojazdów: ciągnik
siodłowy + naczepa; ciągnik balastowy
+ przyczepa (w tonach)

Stawka podatku (w złotych)

Nie mniej niż

Mniej niż

Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

Inne systemy zawieszenia osi jezdnych

1

2

3

4

Dwie osie

12

18

1873

2015

18

25

1873

2015

25

31

1873

2015

31

1873

2043

Trzy osie i więcej

12

40

1873

2015

40

1965

2766


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXII/150/13
Rady Gminy Szumowo
z dnia 20 listopada 2013 r.

stawki podatku dla przyczep i naczep określonych
w art. 8 pkt 6 ustawy

Liczba osi i dopuszczalna masa
Całkowita zespołu pojazdów:
naczepa/przyczepa + pojazd
silnikowy (w tonach)

Stawka podatku (w złotych)

Nie mniej niż

Mniej niż

Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

Inne systemy zawieszenia osi jezdnych

1

2

3

4

Jedna oś

12

18

285

318

18

25

285

363

25

363

642

Dwie osie

12

28

285

353

28

33

700

967

33

38

967

1473

38

1296

1937

Trzy osie i więcej

12

38

775

1076

38

1076

1462


[1]) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. Nr 96, poz. 620, Nr 225, poz. 1461 i Nr 226, poz. 1475 oraz z 2011 r. Nr 102, poz. 584, Nr 112, poz. 654, Nr 171, poz. 1016 i Nr 232, poz. 1378.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-11-29
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe