Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXVIII.182.2013 Rady Gminy Śniadowo

z dnia 22 listopada 2013r.

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Śniadowo

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r., poz. 594 ze zm.) oraz art. 6k ust.1 pkt. 1 w związku z art. 6j ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U z 2012 r. poz.391) uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi jako iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz ustalonej stawki opłaty.

§ 2. Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na jednego mieszkańca dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych wynosi 13,00 zł miesięcznie.

§ 3. Ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 5,50 zł miesięcznie na jednego mieszkańca w przypadku, gdy odpady są zbierane w sposób selektywny.

§ 4. Przez właściciela nieruchomości rozumie się także współwłaściciela, użytkownika wieczystego oraz jednostki organizacyjne posiadające nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Śniadowo.

§ 6. Traci moc uchwała Nr XXI.151.2013 Rady Gminy Śniadowo z dnia 21 stycznia 2013r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Śniadowo.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2014r.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-12-02
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe