Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXXII/233/2013 Rady Miejskiej w Tykocinie

z dnia 25 listopada 2013r.

w sprawie obniżenia kwoty stanowiącej średnią cenę skupu żyta za okres 11 kwartałów przyjmowaną jako podstawa obliczania podatku rolnego na obszarze gminy

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r, poz. 594; zmiany z 2013 r, poz. 645) oraz art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969, Nr 191 poz. 1412, Nr 245, poz.1775, Nr 249, poz. 1825; z 2007 r. Nr 109, poz. 747; z 2008 r. Nr 116, poz. 730, Nr 237 poz. 1655; z 2009 r. Nr 56, poz. 458; z 2010 r. Nr 96, poz. 620, Nr 226, poz. 1475; zmiany z 2013 r. poz. 660) Rada Miejska w Tykocinie uchwala, co następuje:

§ 1. Obniża się kwotę stanowiącą średnią cenę skupu żyta, przyjmowaną jako podstawa obliczania podatku rolnego ogłoszoną w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2013 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2014 (M.P. z 2013 r. poz. 814) z kwoty 69,28 zł za 1 dt (decytona) żyta do kwoty 60,00 zł za 1 dt (decytona) żyta.

§ 2. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc Uchwała Nr XXI/171/2012 Rady Miejskiej w Tykocinie z dnia 14 listopada 2012 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2014 r.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Jerzy Augustynowicz

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-12-02
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe