Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXVIII/269/13 Rady Miejskiej w Michałowie

z dnia 21 listopada 2013r.

w sprawie określenia stawek opłaty targowej

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 23 maja 2013 r. o samorządzie gminnym . Dz. U. z 2013r. , poz. 594, poz. 645 oraz art. 15 i art. 19 pkt. 1, lit. a o pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych ( Dz. U. z 2010r. Nr 95, poz. 613, Nr 96, poz.620, Nr 225, poz.1461, Nr 226, poz.1475, z 2011r. Dz. U. Nr 102, poz. 584, Nr 112, poz.654, Nr 171, poz. 1016, Nr 232, poz.1378) Rada Miejska w Michałowie , uchwala co następuje:

§ 1. Określa się następujące dzienne stawki opłaty targowej od każdego stanowiska handlowego dla osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej dokonujących sprzedaży na targowisku położonym na terenie miasta Michałowa oraz w innych miejscach wyznaczonych do handlu na terenie Gminy w następujących wysokościach:

1) przy sprzedaży artykułów z samochodu ciężarowego, autobusu - 25 zł,

2) przy sprzedaży z samochodu dostawczego, osobowego , namiotu, stołu straganu - 20 zł,

3) ciągnika z przyczepą, wozu konnego - 15 zł,

4) przy sprzedaży obnośnej z ręki, kosza, wózka - 5

§ 2. Opłatę targową pobiera się bezpośrednio od sprzedającego w dniu dokonywania sprzedaży.

§ 3. Zarządza się pobór opłaty targowej w drodze inkasa.

§ 4. Inkasentem opłaty jest Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Michałowie - zarządca targowiska.

§ 5. Ustala się wynagrodzenie brutto za inkaso w wysokości 10% od pobranych kwot w drodze inkasa.

§ 6. Traci moc uchwała Rady Miejskiej w Michałowie Nr VII/61/11 z dnia 12 maja 2011 r. w sprawie określenia opłaty targowej ( Dz. Urz. Woj. Podl. Nr 150, poz. 1731)

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Michałowa.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dniu od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Michałowie


Bogusław Ostaszewski

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-12-03
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe