Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXIV/151/ 13 Rady Gminy Nowy Dwór

z dnia 29 listopada 2013r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorzadzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645) oraz art. 10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613, Nr 96 poz. 620, Nr 225 poz. 1461 , Nr 226 poz. 1475 , z 2011 r. Nr 102 poz.584, Nr 112 poz.654, Nr 171 poz.1016, Nr 232, poz. 1378) Rada Gminy Nowy Dwór uchwala co następuje:

§ 1. 1. Określa się następujące stawki podatku od środków transportowych obowiazujące na terenie gminy:

1) od samochodu ciężarowego o którym mowa w art. 8 pkt 1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych o dopuszczalnej masie całkowitej:

a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie - 600,00 zł;

b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie - 800,00 zł;

c) powyżej 9 ton do poniżej 12 ton -900,00 zł;

2) od samochodu ciężarowego o którym mowa w art. 8 pkt 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej równej i wyższej niż 12 ton w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia według stawek określonych w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

3) od ciagnika siodłowego lub balastowego o którym mowa w art. 8 pkt 3 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 ton do poniżej 12 ton- 1893,80 zł.

4) od ciagnika siodłowego lub balastowego o którym mowa w art.8 pkt 4 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej i rodzaju zawieszenia według stawek określonych w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

5) od przyczepy i naczepy o której mowa w art. 8 pkt. 5 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych , które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton (z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego) - 1623,28 zł.

6) od przyczepy i naczepy o których mowa w art. 8 pkt. 6 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnościa rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego), które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej oraz rodzaju zawieszenia według stawek określonych w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały,

7) od autobusów o których mowa w art. 8 pkt. 7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych o ilości miejsc do siedzenia:

a) mniej niż 30 miejsc - 1893,80 zł;

b) równej lub wyższej niż 30 miejsc -2394,29 zł;

§ 2. Traci moc uchała Nr XVII/99/12 Rady Gminy Nowy Dwór z dnia 3 grudnia 2012 r w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego poz. 3763, z dn. 05.12.2012r).

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2014 r.

Przewodniczący Rady


Krzysztof Kalenik


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIV/151/ 13
Rady Gminy Nowy Dwór
z dnia 29 listopada 2013 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIV/151/ 13
Rady Gminy Nowy Dwór
z dnia 29 listopada 2013 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXIV/151/ 13
Rady Gminy Nowy Dwór
z dnia 29 listopada 2013 r.
Zalacznik3.pdf

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-12-04
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe