Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XLII/462/2013 Rady Miejskiej w Suwałkach

z dnia 27 listopada 2013r.

w sprawie uchwalenia Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Suwałkach

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h, art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 i poz. 645) oraz art. 2 ust. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r., poz. 595 i poz. 645) Rada Miejska w Suwałkach uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się Statut Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Suwałkach w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Traci moc uchwała nr XLVII/523/06 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 26 kwietnia 2006 r. w sprawie uchwalenia Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Suwałkach, zmieniona uchwałą Nr XXVI/249/08 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 27 sierpnia 2008 r., uchwałą Nr XLI/380/09 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 25 listopada 2009 r. oraz uchwałą Nr XIII/118/2011 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 28 września 2011 r.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Suwałk.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Suwałkach


Andrzej Paweł Chuchnowski


Załącznik do Uchwały Nr XLII/462/2013
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 27 listopada 2013 r.

STATUT MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W SUWAŁKACH

Rozdział 1.
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Suwałkach, zwany dalej Ośrodkiem, działa na podstawie:

1) uchwały nr X/44/90 Miejskiej Rady Narodowej w Suwałkach z dnia 27 lutego 1990 r. w sprawie powołania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej;

2) ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej;

3) ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym;

4) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym;

5) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;

6) niniejszego Statutu.

§ 2. Statut określa obszar oraz zakres działania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Suwałkach, zwanego dalej Ośrodkiem.

§ 3. 1. Siedzibą Ośrodka jest Miasto Suwałki.

2. Ośrodek jest jednostką budżetową jednostki samorządu terytorialnego Miasta
Suwałki.

3. Obszar działania Ośrodka obejmuje teren Miasta Suwałki.

Rozdział 2.
ZAKRES DZIAŁANIA

§ 4. Ośrodek realizuje zadania wynikające w szczególności z przepisów:

1) ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej;

2) ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych;

3) ustawy z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych j okresu powojennego;

4) ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego;

5) ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych;

6) ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych;

7) ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych;

8) ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów;

9) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie;

10) ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy;

11) ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;

12) ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne w związku z ustawą z dnia 26 lipca 2013 r. o zmianie ustawy - Prawo energetyczne;

13) i innych ustaw.

§ 5. Ośrodek jest bezpośrednim organizatorem i wykonawcą zadań pomocy społecznej
oraz rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych należących do właściwości gminy i powiatu, a w szczególności w zakresie:

1) analizowania i oceny zjawisk społecznych rodzących zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej;

2) pobudzania aktywności społecznej w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym;

3) prowadzenia pracy socjalnej skierowanej na pomoc osobom i rodzinom;

4) przyznawania i wypłacania zasiłków oraz świadczeń rzeczowych zgodnie z ustawą o pomocy społecznej;

5) organizowania usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi;

6) kierowania, ustalania i pokrywania odpłatności za pobyt w domach pomocy społecznej mieszkańców Miasta Suwałki;

7) realizacji postanowień o umieszczenie dzieci w rodzinach zastępczych oraz placówkach opiekuńczo wychowawczych a także pokrywanie kosztów pobytu za dzieci umieszczone na terenie innych powiatów;

8) udzielania pomocy finansowej i rzeczowej z tytułu kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych oraz z tytułu usamodzielnienia wychowankom opuszczającym rodziny zastępcze i placówki opiekuńczo wychowawcze;

9) organizacji prac społecznie użytecznych;

10) rozwoju infrastruktury społecznej służącej realizacji zadań pomocy społecznej;

11) prowadzenia Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi
i niepełnosprawnych intelektualnie;

12) prowadzenia noclegowni dla bezdomnych;

13) prowadzenia mieszkań chronionych;

14) nadzoru merytorycznego nad przewozem osób niepełnosprawnych;

15) zapewniania obsługi finansowej Powiatowemu Zespołowi ds. Orzekania o Niepełnosprawności;

16) prowadzenia ośrodków wsparcia;

17) organizacja pracy z rodziną, w tym koordynacja pracy asystentów rodziny oraz rodzin wspierających;

18) organizacja pieczy zastępczej, w tym opieki koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej i rodzin pomocowych;

19) realizacja zadania z zakresu administracji rządowej - wypłata dodatku energetycznego.

§ 6. Ośrodek wykonuje inne zadania z zakresu pomocy społecznej oraz rehabilitacji zawodowej
i społecznej osób niepełnosprawnych wynikające z rozeznanych potrzeb gminy/powiatu oraz zadania zlecone przez administrację rządową.

§ 7. Ośrodek przy realizacji swych zadań współpracuje z innymi jednostkami organizacyjnymi samorządu, administracją rządową, ośrodkami pomocy społecznej, powiatowymi centrami pomocy rodzinie, sądami i innymi podmiotami realizującymi cele z zakresu pomocy społecznej.

§ 8. Ośrodek jest realizatorem rządowego zadania należącego do właściwości gminy z zakresu świadczeń rodzinnych oraz świadczeń alimentacyjnych.

Rozdział 3.
ORGANIZACJA WEWNĘTRZNA

§ 9. 1. Ośrodkiem kieruje Dyrektor, a w przypadku jego nieobecności Zastępca Dyrektora lub inny wyznaczony pracownik.

2. Dyrektora Ośrodka zatrudnia i zwalnia Prezydent Miasta Suwałk.

3. Dyrektor Ośrodka działa jednoosobowo na podstawie pełnomocnictwa udzielonego
przez Prezydenta Miasta Suwałk.

§ 10. Do zadań Dyrektora Ośrodka należy, w szczególności:

1) organizowanie pracy Ośrodka;

2) kierowanie podległymi pracownikami;

3) składanie w terminach ustalonych przez Radę Miejską w Suwałkach sprawozdań rocznych
oraz przedkładanie potrzeb w zakresie pomocy społecznej;

4) reprezentowanie Ośrodka wobec organów administracji rządowej i samorządowej w zakresie powierzonych uprawnień;

5) prowadzenie prawidłowej gospodarki finansowej;

6) sprawowanie nadzoru i kontroli nad wykonywaniem zadań przez podległych pracowników;

7) zapewnianie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy.

§ 11. Szczegółową organizację wewnętrzną i funkcjonowanie Ośrodka określa Dyrektor Ośrodka w drodze regulaminu organizacyjnego, który podlega zatwierdzeniu przez Prezydenta Miasta Suwałk.

§ 12. Dyrektor Ośrodka jest służbowym przełożonym wszystkich pracowników zawiera z nimi umowy o pracę i dokonuje wszelkich czynności z zakresu prawa pracy za Ośrodek, który jest pracodawcą zatrudnionych w nim pracowników.

Rozdział 4.
MIENIE I GOSPODARKA FINANSOWA OŚRODKA

§ 13. Ośrodek wyposażony jest w majątek określony według spisów inwentaryzacyjnych.

§ 14. 1. Ośrodek w całości pokrywa swoje wydatki z budżetu, a uzyskane dochody odprowadza
do budżetu Miasta Suwałki bez możliwości wykorzystania ich na własne potrzeby.

2. Podstawę gospodarki finansowej Ośrodka stanowi plan dochodów i wydatków zwany planem finansowym.

Rozdział 5.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 15. Zmiany Statutu dokonuje się w trybie właściwym dla jego uchwalenia.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-12-05
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe