Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XLII/316/13 Rady Miejskiej w Wasilkowie

z dnia 28 listopada 2013r.

w sprawie nadania nazw ulicom we wsi Jurowce

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz.645), uchwala się, co następuje:

§ 1. Ulicom położonym na terenie wsi Jurowce gm. Wasilków, zgodnie z załącznikiem graficznym, nadaje się nazwy:

1. Słoneczna- oznaczona jako część działki nr 174

2. Malinowa- składająca się z działek o numerach geodezyjnych 1048/3 - część, 1076/15, 1076/20, 1035/9, 1039/3

3. Wierzbowa- składająca się z działek nr 1075/22 i 1075/31

4. Wiśniowa- oznaczona jako działka nr 1039/4

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wasilkowa.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Jarosław Aleksander Zalejski


Załącznik do Uchwały Nr XLII/316/13
Rady Miejskiej w Wasilkowie
z dnia 28 listopada 2013 r.
Zalacznik1.pdf

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-12-06
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe