Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XX/158/2013 Rady Miejskiej w Kleszczelach

z dnia 29 listopada 2013r.

w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na 2014 rok

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r., poz. 594 i poz. 645) oraz art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613, Nr 96, poz. 620, Nr 225, poz. 1461 i Nr 226, poz.1475 oraz z 2011 r. Nr 102, poz.584 i Nr 112, poz. 654, Nr 171, poz. 1016 i Nr 232, poz. 1378 ) uchwala się, co następuje:

§ 1. Określa się następujące stawki podatku od nieruchomości:

1) od budynków lub ich części:

a) mieszkalnych 0,74 zł od 1m2powierzchni użytkowej,

b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej 19,86 zł od 1 m2powierzchni użytkowej,

c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym10,75 zł od 1 m2powierzchni użytkowej,

d) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń 4,68 zł od 1 m2powierzchni użytkowej,

e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego6,97 zł od 1 m2powierzchni użytkowej;

2) od budowli 2 %ich wartości , określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3-7 powołanej na wstępie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych;

3) od gruntów:

a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków 0,78 zł od 1 m2powierzchni,

b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych 4,56 zł od 1 ha powierzchni,

c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego0,40 zł od 1 m2powierzchni.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kleszczel.

§ 3. Traci moc Uchwała Nr XV/105/2012 Rady Miejskiej w Kleszczelach z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2012 r., poz. 3854).

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2014 r.

Przewodniczący Rady


mgr Katarzyna Androsiuk

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-12-09
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe