Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXIII/142/2013 Rady Gminy Wąsosz

z dnia 28 listopada 2013r.

w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2014

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, z późn. zm.) art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym (Dz. U. z 2013 r. poz.1381) uchwala się, co następuje:

§ 1. Obniża się średnią cenę skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2014 ogłoszony w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2013 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2014 ( M. P. z 2013 r. poz. 814) z kwoty 69,28 zł za 1 dt do kwoty 69,00 zł za 1 dt .

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie czternastu dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2014 roku.

Przewodniczący Rady Gminy


Albert Kochanowski

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-12-11
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe