Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Porozumienie Zarządu Powiatu Białostockiego

z dnia 19 września 2013r.

w sprawie przekazania Gminie Turośń Kościelna zarządzania drogą powiatową Nr 1545 B na odcinku Niewodnica Kościelna - Trypucie, na czas przygotowania i realizacji inwestycji pn. „Rozwój spójnej, funkcjonalnej i efektywnej sieci dróg publicznych w Gminie Turośń Kościelna poprzez poprawę połączenia drogi gminnej nr 106687 B i powiatowej nr 1545B z drogą wojewódzką nr 678”

Tekst pierwotny

zawarte w dniu 19 września 2013 r. w Białymstoku pomiędzy Powiatem Białostockim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu Białostockiego w imieniu którego działają:

1. Wiesław Pusz - Starosta Powiatu Białostockiego

2. Jolanta Den - Wicestarosta Powiatu Białostockiego

zwanym dalej "Przekazującym"

a Gminą Turośń Kościelna reprezentowaną przez Wójta Gminy Turośń Kościelna:

1. Grzegorza Jakucia

zwanym dalej "Przejmującym"

w sprawie przekazania Gminie Turośń Kościelna zarządzania drogą powiatowąNr 1545 B na odcinku Niewodnica Kościelna - Trypucie, na czas przygotowania i realizacji inwestycji pn. "Rozwój spójnej, funkcjonalnej i efektywnej sieci dróg publicznych w Gminie Turośń Kościelna poprzez poprawę połączenia drogi gminnej nr 106687 B i powiatowej nr 1545B z drogą wojewódzką nr 678"

Na podstawie art. 19, ust. 4 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2013r. poz. 260 ze zm.), art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2013r. poz. 595 ze zm.), art. 8 ust. 2a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013r. poz. 594 ze zm.) oraz Uchwały Nr XXXIII/262/2013 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 22 sierpnia 2013 r. w sprawie powierzenia Gminie Turośń Kościelna zarządzania publiczną drogą powiatową i Uchwały Nr XXV/204/13 Rady Gminy Turośń Kościelna z dnia 23 sierpnia 2013r. w sprawie przejęcia przez Gminę Turośń Kościelna od Powiatu Białostockiego zadania w zakresie zarządzania publiczną drogą powiatową, woj. podlaskie, strony zawierają porozumienie o następującej treści:

§ 1. Przekazujący powierza a Przejmujący przejmuje w pełnym zakresie prawa i obowiązki zarządcy drogi oraz zarządu drogi powiatowej Nr 1545B na odcinku Niewodnica Kościelna - Trypucie, wynikające z ustawy o drogach publicznych - w szczególności z art. 20, 21, 22, 39, 40, 42, a także przepisów wykonawczych i innych obowiązujących w drogownictwie.

§ 2. 1. Zarząd Powiatu Białostockiego oświadcza, że jest zarządcą drogi dla drogi powiatowej Nr 1545 B.

2. Zarząd Powiatu Białostockiego zezwala Wójtowi Gminy Turośń Kościelna na dysponowanie pasem drogowym w granicach objętych zakresem robót.

3. Zarząd Powiatu uczestniczy w realizacji porozumienia za pośrednictwem Powiatowego Zarządu Dróg w Białymstoku wykonującego obowiązki zarządu drogi.

§ 3. Porozumienie obowiązuje od dnia podpisania, a wygasa po 5 latach od zakończenia inwestycji pt. "Rozwój spójnej, funkcjonalnej i efektywnej sieci dróg publicznych w Gminie Turośń Kościelna poprzez poprawę połączenia drogi gminnej nr 106687 B i powiatowej nr 1545B z drogą wojewódzką nr 678"współfinansowanej ze środków budżetu państwa w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo -Dostępność -Rozwój.

§ 4. 1. Strony mogą wcześniej rozwiązać porozumienie ze względu na brak środków finansowych.

2. W razie naruszenia prawa lub postanowień porozumienia przez Przejmującego, Przekazujący może od niego odstąpić ze skutkiem natychmiastowym.

§ 5. Strony oświadczają, że wyłaniające się w czasie realizacji zadania bieżące problemy i wątpliwości z nim związane, będą rozstrzygane na zasadzie wzajemnego porozumienia i w formie pisemnej.

§ 6. Zmiana postanowień niniejszego porozumienia wymaga dla swej ważności zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 7. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym porozumieniu będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy o drogach publicznych.

§ 8. Porozumienie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

§ 9. Porozumienie zostało sporządzone w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, z czego po 1 dla każdej ze stron oraz 1 dla celów publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.\

Starosta


Wiesław Pusz


Wicestarosta


Jolanta Den

Wójt Gminy Turośń Kościelna


Grzegorz Jakuć

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-12-16
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe