Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr 3/13 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku

z dnia 4 stycznia 2013r.

w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych

Tekst pierwotny

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstokuw składzie:Przewodniczący: Stanisław Srocki Członkowie: Bogusław Dębski Agnieszka Gerasimiuk Danuta Kubylis Aleksander Piszczatowski Dariusz Renczyński Joanna Salachna Marcin Tyniewicki Maria Wasilewska

Na podstawie art.11 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (t. j. Dz. U. z 2012 r. poz. 1113) oraz art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz.1591 ze zm.)po rozpatrzeniu w postępowaniu nadzorczym Uchwały Rady Miejskiej w Augustowie
Nr XXI/154/12 z dnia 17 grudnia 2012 r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych

p o s t a n a w i a : uznać, iż powyższa uchwała narusza prawo w związku z zapisami zawartymi w: § 1 pkt 1, pkt 3 oraz pkt 7, w których ustalono stawki dla pojazdów nie starszych niż 5 lat i z silnikiem Euro oraz stawki dla pojazdów z silnikiem Euro, co stanowi naruszenie art. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., w szczególności zasady określoności prawa oraz zasad prawidłowej legislacji, w związku z tym postanawia stwierdzić nieważność części § 1 uchwały:

- pkt 1 - w zakresie stawek dla pojazdów nie starszych niż 5 lat i z silnikiem Euro oraz stawek dla pojazdów z silnikiem Euro;

- pkt 3 - w zakresie stawek dla pojazdów nie starszych niż 5 lat i z silnikiem Euro oraz stawek dla pojazdów z silnikiem Euro;

- pkt 7 - w zakresie stawek dla pojazdów nie starszych niż 5 lat i z silnikiem Euro oraz stawek dla pojazdów z silnikiem Euro.

U z a s a d n i e n i e Rada Miejska w Augustowie podjęła Uchwałę Nr XXI/154/12 w dniu 17 grudnia 2012 r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych,
w której Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku na posiedzeniu w dniu 4 stycznia 2013 r. stwierdziło następujące uchybienia. W § 1 pkt 1, pkt 3 oraz pkt 7 uchwały ustalono stawki dla pojazdów nie starszych niż 5 lat i z silnikiem Euro oraz stawki dla pojazdów z silnikiem Euro, co stanowi naruszenie zasady demokratycznego państwa prawnego zapisanej w art. 2 Konstytucji RP oraz wywodzonych z niej podstawowych zasad tworzenia prawa, w szczególności zasad określoności i pewności prawa, jak też zasad prawidłowej legislacji. Zasady te zostały określone w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego, wypracowanym na tle badania zgodności ustaw z Konstytucją (np. K 50/07, K 33/00). Pojęcie "silnik Euro" nie jest pojęciem prawnie definiowanym, nie zostało również określone w przedmiotowej uchwale. W związku z tym mogą powstać wątpliwości co do zakresu przedmiotowego objętego zakwestionowanymi stawkami. Jednocześnie nadmienia się, że stawki preferencyjne w stosunku do stawek podstawowych, jako działanie na korzyść podatnika, mogą być przez Radę Miejską wprowadzane także w trakcie roku podatkowego, co wynika z art. 2 Konstytucji RP oraz wypracowanego na tym tle orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego, a także z art. 4 i 5 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jednolity: Dz.U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172 ze zm.). Z powyższych względów postanowiono jak w sentencji. POUCZENIE Na niniejsze rozstrzygnięcie nadzorcze służy skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku, którą można wnieść (za pośrednictwem RIO) w terminie 30 dni od dnia otrzymania rozstrzygnięcia.

Przewodniczący Kolegium


Stanisław Srocki

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-12-16
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe