Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr 8/13 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku

z dnia 4 stycznia 2013r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i zwolnień w tym podatku

Tekst pierwotny

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstokuw składzie:Przewodniczący: Stanisław Srocki Członkowie: Bogusław Dębski Agnieszka Gerasimiuk Danuta Kubylis Aleksander Piszczatowski Dariusz Renczyński Joanna Salachna Marcin Tyniewicki Maria Wasilewska

Na podstawie art.11 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (t. j. Dz. U. z 2012 r. poz. 1113) oraz art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz.1591 ze zm.)po rozpatrzeniu w postępowaniu nadzorczym Uchwały Rady Miasta Kolno Nr XXII/107/12 z dnia 30 listopada 2012 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i zwolnień w tym podatku

p o s t a n a w i a : uznać, iż powyższa uchwała narusza prawo w sposób istotny w związku z zapisami zawartymi w § 2, zgodnie z którymi:

"1.Zwalnia się od podatku od nieruchomości budynki, budowle i grunty placówek kultury
i sportu.

2. Zwolnienia przewidziane w ust. 1 dotyczą gruntów, budynków i budowli zajmowanych na cele własne.",co stanowi naruszenie art. 20b i 20c ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach
i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010r. Nr 95, poz. 613 ze zm.) oraz art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (tekst jednolity: Dz. U. z 2007 r. Nr 59, poz. 404 ze zm.),

- w związku z tym postanawia stwierdzić nieważność § 2 uchwały.

U z a s a d n i e n i e Rada Miasta Kolno podjęła Uchwałę Nr XXII/107/12 w dniu 30 listopada 2012 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i zwolnień w tym podatku, w której Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku na posiedzeniu w dniu
4 stycznia 2013 r. stwierdziło następujące uchybienia. Powyższa uchwała wprowadza w § 2 zwolnienie w podatku od nieruchomości, które w odniesieniu do podmiotów prowadzących działalność gospodarczą w zakresie objętym zwolnieniem może stanowić pomoc publiczną. Zgodnie z art. 20b i 20c ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 ze zm.), jeżeli uchwała rady gminy przewiduje udzielanie pomocy publicznej, uchwała ta powinna być podjęta z uwzględnieniem przepisów dotyczących pomocy publicznej, a pomoc ta powinna być udzielana jako pomoc de minimis. W przedmiotowej uchwale nie zawarto stosownych regulacji, nie dołączono również informacji o zgłoszeniu projektu uchwały, zgodnie z art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (tekst jednolity: Dz. U. z 2007 r. Nr 59, poz. 404 ze zm.), Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Z powyższych względów postanowiono jak na wstępie. POUCZENIE Na niniejsze rozstrzygnięcie nadzorcze służy skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku, którą można wnieść (za pośrednictwem RIO) w terminie 30 dni od dnia otrzymania rozstrzygnięcia.

Przewodniczący Kolegium


Stanisław Srocki

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-12-16
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe