Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr 930/13 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku

z dnia 19 lutego 2013r.

w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych

Tekst pierwotny

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstokuw składzie:Przewodniczący: Stanisław Srocki Członkowie: Bogusław Dębski Katarzyna Gawrońska Agnieszka Gerasimiuk Danuta Kubylis Anna Ostrowska Aleksander Piszczatowski Dariusz Renczyński Joanna Salachna Marcin Tyniewicki Maria Wasilewska

Na podstawie art.11 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (t. j. Dz. U. z 2012 r. poz. 1113) oraz art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz.1591 ze zm.)po rozpatrzeniu w postępowaniu nadzorczym Uchwały Rady Miejskiej w Szepietowie
Nr XX/135/13 z dnia 30 stycznia 2013 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych

p o s t a n a w i a : uznać, iż powyższa uchwała narusza prawo w związku z zapisem zawartym w Załączniku Nr 4, określającym wzór deklaracji na podatek leśny, część F, rubryka: Kwota podatku, w której wprowadzono pouczenie "(należy zaokrąglić do pełnych złotych)", co stanowi naruszenie art. 63 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r., poz. 749 ze zm.),

- w związku z tym postanawia stwierdzić nieważność części Załącznika Nr 4, część F Uchwały Rady Miejskiej w Szepietowie Nr XX/135/13 w zakresie słów: "(należy zaokrąglić do pełnych złotych)".

U z a s a d n i e n i e Rada Miejska w Szepietowie podjęła Uchwałę Nr XX/135/13 w dniu 30 stycznia 2013 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych, w której Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku na posiedzeniu w dniu 19 lutego 2013 r. stwierdziło następujące uchybienia. W Załączniku Nr 4 do Uchwały, określającym wzór deklaracji na podatek leśny, część F, rubryka: Kwota podatku, wprowadzono pouczenie: "(należy zaokrąglić do pełnych złotych)". Powyższy zapis stanowi naruszenie art. 63 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r., poz. 749 ze zm.), zgodnie z którym zaokrągleniu do pełnych złotych podlegają podstawy opodatkowania, kwoty podatków, odsetki za zwłokę, opłaty prolongacyjne, oprocentowanie nadpłat oraz wynagrodzenia przysługujące płatnikom i inkasentom. Zaokrągla się je w ten sposób, że końcówki kwot wynoszące mniej niż 50 groszy pomija się, a końcówki kwot wynoszące 50 i więcej groszy podwyższa się do pełnych złotych. Wskazać jednak należy, że zgodnie z przytoczonym przepisem zaokrągleniu podlega m.in. wykazywana w części G deklaracji łączna kwota podatku leśnego, ale nie kwoty cząstkowe wykazywane od poszczególnych rodzajów lasów wymienionych w części F Załącznika Nr 4. Kwoty te należy podać w zł, gr. Z powyższych względów postanowiono jak w sentencji. POUCZENIE Na niniejsze rozstrzygnięcie nadzorcze służy skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku, którą można wnieść (za pośrednictwem RIO) w terminie 30 dni od dnia otrzymania rozstrzygnięcia.

Przewodnicząca Kolegium


Stanisław Srocki

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-12-16
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe