Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr 2273/13 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku

z dnia 23 maja 2013r.

w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości

Tekst pierwotny

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstokuw składzie:Przewodniczący: Stanisław Srocki Członkowie: Bogusław Dębski Katarzyna Gawrońska Agnieszka Gerasimiuk Anna Ostrowska Aleksander Piszczatowski Dariusz Renczyński Marcin Tyniewicki Maria Wasilewska

Na podstawie art. 11 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (j.t. Dz. U. z 2012 r. poz. 1113)oraz art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.)po rozpatrzeniu w postępowaniu nadzorczym Uchwały Rady Gminy Suwałki
Nr XXX/265/13 z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości

postanawia: uznać, iż powyższa uchwała narusza prawo w związku z:

1) brakiem w Uchwale regulacji dotyczących układu informacji i powiązań między nimi - w zakresie określenia warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej, co stanowi naruszenie art. 6n ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity: Dz.U. z 2012 r. poz. 391 ze zm.),

- w związku z tym postanawia stwierdzić w tym zakresie nieistotne naruszenie prawa oraz wezwać do usunięcia wskazanego naruszenia;

2) wprowadzeniem w Załączniku do Uchwały, w części D.7., zapisów, zgodnie z którymi należy wykazać ilość i rodzaje pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów na nieruchomościach, na których zamieszkują mieszkańcy, co pozostaje w sprzeczności z art. 6n w zw. z art. 6i pkt 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity: Dz.U. z 2012 r. poz. 391 ze zm.),

- w związku z tym postanawia stwierdzić nieważność części D.7. Załącznika do Uchwały
Nr XXX/265/13;

3) wprowadzeniem w części E Załącznika do Uchwały rubryk pozwalających na wykazanie jedynie czterech rodzajów pojemników, co pozostaje w sprzeczności z regulacjami wprowadzonymi w tym zakresie w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Suwałki stanowiącym Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVI/214/12 Rady Gminy Suwałki z dnia 21 grudnia 2012 r. i narusza zasady prawidłowej legislacji wynikające z art. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r.,

- w związku z tym postanawia stwierdzić w tym zakresie istotne naruszenie prawa oraz wezwać do usunięcia wskazanego naruszenia;

4) zawarciem w części G Załącznika do Uchwały oświadczenia (poz. nr 1) dotyczącego odpowiedzialności karnej o następującej treści: "Oświadczam, że jestem świadoma/y odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań, wynikającej z art. 233 § 1 Kodeksu Karnego", co jest działaniem bez podstawy prawnej i pozostaje w sprzeczności z art. 233 § 1
i § 6 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz.U. Nr 88, poz. 553 ze zm.),

- w związku z tym postanawia stwierdzić nieważność części G Załącznika do Uchwały
Nr XXX/265/13 w zakresie wyżej przytoczonego oświadczenia;

5) zawarciem w części G Załącznika do Uchwały oświadczenia (poz. nr 3) dotyczącego zgody na przetwarzanie danych osobowych o następującej treści: "Zgodnie z art. 23 ust. 1 Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. 1997 Nr 133, poz. 883) wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Urząd Gminy Suwałki moich danych w celu przeprowadzenia postępowania administracyjnego (dotyczy osób fizycznych).", co stanowi naruszenie art.23
ust. 1 pkt 2 i pkt 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.
z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.),

- w związku z tym postanawia stwierdzić nieważność części G Załącznika do Uchwały
Nr XXX/265/13 w zakresie wyżej przytoczonego oświadczenia;oraz umorzyć postępowanie w pozostałym zakresie.

U z a s a d n i e n i e Przedmiotową Uchwałę Rada Gminy Suwałki podjęła na podstawie art. 6n ustawy
z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity: Dz.U. z 2012 r. poz. 391 ze zm.). Wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi został określony w Załączniku do Uchwały. W wyniku badania nadzorczego Uchwały, na posiedzeniu w dniu 23 maja 2013 r., Kolegium Izby stwierdziło, co następuje. Na posiedzenie Kolegium w dniu 23 maja 2013 r. stawił się P. Zbigniew Mackiewicz - Sekretarz Gminy Suwałki i złożył wyjaśnienia. Kolegium RIO po wnikliwej analizie przedmiotowej uchwały oraz po wysłuchaniu obszernych wyjaśnień Przedstawiciela Gminy zważyło co następuje. Z treści badanego aktu wynika, że w zakresie określenia warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej brak jest w Uchwale regulacji dotyczących układu informacji i powiązań między nimi, co stanowi naruszenie art. 6n ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity: Dz.U. z 2012 r. poz. 391 ze zm.). Z powołanego przepisu wyraźnie wynika, że określając warunki i tryb składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej Rada powinna określić m.in. układ informacji i powiązań między nimi zgodnie z przepisami o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne. W Załączniku do Uchwały, w części D.7., wprowadzono zapisy, zgodnie z którymi należy wykazać ilość i rodzaje pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów na nieruchomościach, na których zamieszkują mieszkańcy. Pozostaje to w sprzeczności z art. 6n w zw. z art. 6i pkt 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity: Dz.U. z 2012 r. poz. 391 ze zm.). Nie są to bowiem dane niezbędne do zapewnienia prawidłowego obliczenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, gdyż w odniesieniu do nieruchomości zamieszkałych obowiązek uiszczania opłaty uzależniony został od zamieszkiwania na nieruchomości mieszkańców. Ilość i rodzaj wykazanych pojemników nie mają co do zasady wpływu na wysokość opłaty ponoszonej przez właścicieli nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy. Z wyjaśnień Przedstawiciela Gminy wynika, iż jest to tylko informacja czysto poglądowa, której celem jest posiadanie wiedzy ile i jakie pojemniki należy zamówić. W części E Załącznika do Uchwały wprowadzono rubryki pozwalające na wykazanie jedynie czterech rodzajów pojemników, co pozostaje w sprzeczności z regulacjami wprowadzonymi w tym zakresie w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Suwałki stanowiącym Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVI/214/12 Rady Gminy Suwałki z dnia 21 grudnia 2012 r. Działanie to narusza zasady prawidłowej legislacji wynikające z art. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., w szczególności zasadę określoności prawa. rodzaje pojemników wykazywane w części E powinny odpowiadać rodzajom pojemników przewidzianych do zbierania odpadów na terenie Gminy, zgodnie z przyjętym Regulaminem utrzymania czystości i porządku w Gminie. Dla wszystkich tych rodzajów pojemników Rada powinna również określić wysokość stawek opłaty. Przedstawiciel Gminy wyjaśnił, że w przyjętym Regulaminie utrzymania czystości i porządku w Gminie określono więcej rodzaji pojemników, jednakże są to takie rodzaje pojemników, które służą użyteczności publicznej m.in. śmietniczki, pojemniki wielkogabarytowe, z których mieszkańcy nie będą korzystali na swoich posesjach. Dlatego też nie ujmowano tych pojemników we wzorze deklaracji. W części G Załącznika do Uchwały zawarto oświadczenie (poz. nr 1) dotyczące odpowiedzialności karnej o następującej treści: "Oświadczam, że jestem świadoma/y odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań, wynikającej z art. 233 § 1 Kodeksu Karnego", co jest działaniem bez podstawy prawnej i pozostaje w sprzeczności z art. 233 § 1
i § 6 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz.U. Nr 88, poz. 553 ze zm.).

Zgodnie z art. 233 § 1 Kodeksu karnego odpowiedzialność karną ponosi ten, kto, składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub w innym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę. Warunkiem odpowiedzialności jest ponadto, aby przyjmujący zeznanie, działając w zakresie swoich uprawnień, uprzedził zeznającego o odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznanie lub odebrał od niego przyrzeczenie. Przepisy powyższe stosuje się odpowiednio do osoby, która składa fałszywe oświadczenie, jeżeli przepis ustawy przewiduje możliwość odebrania oświadczenia pod rygorem odpowiedzialności karnej (art. 233 § 2 i § 6 kk). Ze wskazanych przepisów wyraźnie wynika, iż odpowiedzialności karnej może podlegać - po wypełnieniu przesłanek z art. 233 kk - wyłącznie osoba składająca zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub w innym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, jak też osoba składająca oświadczenie, o ile przepis ustawy przewiduje możliwość odebrania oświadczenia pod rygorem odpowiedzialności karnej. Tymczasem żadna z wymienionych przesłanek nie zachodzi w przypadku złożenia deklaracji w sprawie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Deklaracja i dane w niej zawarte nie mogą być bowiem utożsamiane z zeznaniami mającymi służyć za dowód w postępowaniu, w tym także postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz.U. z 2012 r. poz. 749, ze zm.), do której odsyła ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Ponadto upoważnienie do uprzedzenia o odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia musi wynikać z ustawy, co wielokrotnie podkreślane było także w orzecznictwie (np. wyrok SN z dnia 18 maja 2009 r., IV KK 459/08; wyrok WSA w Kielcach z dnia 25 października 2012 r., I SA/Ke 506/12), zaś wprowadzenie oświadczenia pod rygorem odpowiedzialności karnej w akcie prawa miejscowego narusza tę zasadę. W związku z powyższym Rada nie jest uprawniona do wprowadzania we wzorze deklaracji w sprawie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oświadczenia o przytoczonej treści. Przedstawiciel Gminy wyjaśnił, iż zapis ten miał na celu zmobilizowanie mieszkańców do wykazywania prawdy w składanych deklaracjach, jednocześnie zgodził się z argumentacją Kolegium RIO w tym zakresie. W części G Załącznika do Uchwały zawarto również oświadczenie (poz. nr 3) dotyczące zgody na przetwarzanie danych osobowych o następującej treści: "Zgodnie z art. 23 ust. 1 Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. 1997 Nr 133, poz. 883) wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Urząd Gminy Suwałki moich danych w celu przeprowadzenia postępowania administracyjnego (dotyczy osób fizycznych).", co stanowi naruszenie art.23 ust. 1 pkt 2 i pkt 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.).

Zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 2 i pkt 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, przetwarzanie danych jest dopuszczalne m.in. wtedy, gdy jest to niezbędne dla zrealizowania uprawnienia lub spełnienia obowiązku wynikającego z przepisu prawa, a także gdy jest niezbędne do wykonania określonych prawem zadań realizowanych dla dobra publicznego. W tych przypadkach nie jest ono uzależnione od wyrażenia zgody przez podmiot, którego dotyczy. W związku z powyższym wprowadzanie we wzorze deklaracji w sprawie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oświadczenia o przytoczonej treści jest bezprzedmiotowe i narusza zasady techniki legislacyjnej. W części F Załącznika do Uchwały, w przypadku okresowego użytkowania obiektu, wymagane jest deklarowanie opłaty w poszczególnych miesiącach każdego roku. Kolegium Izby po wyjaśnieniach Przedstawiciela Gminy uznało, iż nie stanowi to naruszenia zasad ustalania i uiszczania opłaty wynikających z art. 6i pkt 1, 6j ust. 1 oraz 6m ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Biorąc powyższe pod uwagę postanowiono jak w sentencji. POUCZENIE Na niniejsze rozstrzygnięcie nadzorcze służy skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku, którą można wnieść (za pośrednictwem RIO) w terminie 30 dni od dnia otrzymania rozstrzygnięcia.

Przewodnicząca Kolegium


Stanisław Srocki

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-12-17
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe