Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-II.4131.116.2013.ACh Wojewody Podlaskiego

z dnia 18 grudnia 2013r.

stwierdzające nieważność części uchwały Nr XXVI/203/13 Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim z dnia 22 listopada 2013 r. w sprawie nadania Statutu Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku Podlaskim

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r., poz. 595 z późn. zm.)

stwierdzam nieważność

§ 5 ust. 1 Załącznika do uchwały NR XXVI/203/13 Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim z dnia 22 listopada 2013 r. w sprawie nadania Statutu Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku Podlaskim.

U Z A S A D N I E N I E

W dniu 22 listopada 2013 r. Rada Powiatu w Bielsku Podlaskim podjęła uchwałę NR XXVI/203/13 w sprawie nadania Statutu Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku Podlaskim, która w dniu 28 listopada 2013 r. wpłynęła do organu nadzoru.

Przeprowadzona analiza wykazała, iż § 5 ust. 1 Załącznika do przedmiotowej uchwały podjęty został z istotnym naruszeniem prawa, w związku z czym w dniu 9 grudnia 2013 r. wszczęte zostało postępowanie nadzorcze w sprawie stwierdzenia nieważności jego zapisów.

Mocą postanowień § 5 ust. 1 Załącznika do badanej uchwały, Rada Powiatu postanowiła, iż Centrum kieruje Dyrektor, powoływany i odwoływany przez Zarząd Powiatu.

Sposób zatrudniania na podstawie powołania, został zastrzeżony zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458, z późn. zm.) tylko i wyłącznie dla zastępcy wójta (burmistrza, prezydenta miasta), skarbnika gminy, skarbnika powiatu, skarbnika województwa . Zatrudnianie pozostałych pracowników samorządowych, nie wymienionych w art. 4 ust. 1 pkt 1 i 2 ww. ustawy, w tym dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie następuje na podstawie umowy o pracę - art. 4 ust. 1 pkt 3.

Ponadto wprowadzona przez Radę Powiatu regulacja jestniezgodna z treścią art. 32 ust. 2 pkt 5 ustawy o samorządzie powiatowym, który wśród zadań zarządu powiatu wymienia zatrudnianie i zwalnianie kierowników jednostek organizacyjnych powiatu.

Ustalenie zatem w § 5 ust. 1 Załącznika do przedmiotowej uchwały, że Dyrektor Centrum jest powoływany i odwoływany przez Zarząd Powiatu, dokonane zostało przez Radę Powiatu z przekroczeniem upoważnienia ustawowego, rada nie posiada bowiem kompetencji do określania w sposób odmienny zagadnień uregulowanych ustawą. Zgodnie z art. 7 Konstytucji RP, organy władzy publicznej, do których zalicza się organy samorządu terytorialnego, działają na podstawie i w granicach prawa, stąd też niedopuszczalnym jest podejmowanie przez Radę regulacji bez wyraźnego upoważnienia ustawowego lub z jego przekroczeniem.

Stwierdzone przez organ nadzoru uchybienie należało zakwalifikować jako istotne naruszenie prawa, skutkujące stwierdzeniem nieważności § 5 ust. 1 Załącznika do uchwały NR XXVI/203/13 Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim z dnia 22 listopada 2013 r. w sprawie nadania Statutu Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku Podlaskim

Należy zwrócić również uwagę na fakt, iż Rada Powiatu w § 2 Statutu stanowiącego Załącznik do przedmiotowej uchwały, wymieniając akty prawne na podstawie których działa Centrum, przywołała nieobowiązujący od dnia 5 sierpnia 2013 r. publikator tekstu jednolitego ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych tj. Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm., zamiast Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.

Na niniejsze rozstrzygnięcie służy Powiatowi prawo wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku, za pośrednictwem Wojewody Podlaskiego, w terminie 30 dni od daty jego doręczenia.

z up. Wojewody Podlaskiego
Dyrektor Wydziału Nadzoru i Kontroli


Lidia Stupak

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-12-18
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe