Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXXIII/143/13 Rady Gminy Trzcianne

z dnia 20 grudnia 2013r.

zmieniająca uchwałę w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594, 645 i 1318) i art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613, Nr 96, poz. 620, Nr 225, poz. 1461 i Nr 226, poz. 1475; z 2011 r. Nr 102, poz. 584, Nr 112, poz. 654, Nr 171, poz. 1016 i Nr 232, poz. 1378) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr 6/II/02 Rady Gminy Trzcianne z dnia 11 grudnia 2002 roku w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości zmienionej uchwałą Nr 32/V/03 Rady Gminy Trzcianne z dnia 27 marca 2003 roku zmieniającą uchwałę w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości wprowadza się następujące zmiany:

1) W§1 ustęp 3 otrzymuje brzmienie: "3. Grunty, budynki oraz budowle wykorzystywane do zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków w rozumieniu ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858 z późn. zm.)".

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Trzcianne.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2014 roku.

Przewodniczący Rady Gminy


Roman Klepadło

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-12-27
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe