Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXVI/163/13 Rady Gminy Kuźnica

z dnia 19 grudnia 2013r.

w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kuźnicy do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu ustalania prawa do dodatku energetycznego

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 39 ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2013r. , poz. 594,645) oraz art. 5d ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne ( Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 i z 2013 r. poz. 984) uchwala się, co następuje:

§ 1. Upoważnia się Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kuźnicy do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej, w tym do wydawania decyzji administracyjnych i postanowień w sprawach przyznawania dodatków energetycznych, o których mowa w rozdziale 2.Dostarczanie paliw i energii ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. -Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 oraz z 2013 r. poz. 984).

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kuźnica.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego oraz wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Kuźnica.

Przewodniczący Rady Gminy Kuźnica


mgr Bohdan Garkowski

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-12-30
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe