Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXVII/180/2013 Rady Gminy Puńsk

z dnia 30 grudnia 2013r.

w sprawie zwrotu wydatków na świadczenia z pomocy społecznej

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 96 ust. 2 i ust. 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r. poz. 182, z 2012 poz. 1544 i 1548, z 2013 poz.509) i art. 5 ust. 1 i art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 29 grudnia 2005 r. o ustanowieniu programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" (Dz. U. 2005 r. Nr 267, poz. 2259, z 2008 r. Nr 225, poz. 1487 oraz z 2009 r. Nr 219, poz. 1706) uchwala się co następuje:

§ 1. Określa się zasady zwrotu wydatków na świadczenia z pomocy społecznej na pomoc rzeczową, zasiłki okresowe i zasiłki celowe, zwane dalej "wydatkami na świadczenia", przyznanych w przypadku przekroczenia przez osobę lub rodzinę kwoty kryterium dochodowego, określonego w art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

§ 2. 1. Wydatki na świadczenia podlegają zwrotowi w całości, jeżeli dochód na osobę samotnie gospodarującą, bądź dochód na osobę w rodzinie przekracza 200% dochodu, o którym mowa w § 1.

2. Wydatki na świadczenia podlegają zwrotowi w części w zależności od wysokości dochodu osoby samotnie gospodarującej, bądź dochodu na osobę w rodzinie (przy dochodzie nie przekraczającym 200%) - zgodnie ze wskaźnikami określonymi w tabeli, z zastrzeżeniem ust.3.

Dochód osoby samotnie gospodarującej, bądź dochód na osobę w rodzinie w stosunku do dochodu określonego w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej wyrażony w %

Część wydatków na świadczenia podlegające zwrotowi wyrażona w %

powyżej 100 do 150

30

powyżej 150 do 170

60

powyżej 170 do 200

90

powyżej 200

100

3. Wydatki na posiłki podlegają zwrotowi w zależności od wysokości dochodu osoby samotnie gospodarującej lub dochodu na osobę w rodzinie, w przypadku osób zamieszkujących z rodziną zgodnie ze wskaźnikami określonymi w poniższej tabeli:

Dochód osoby samotnie gospodarującej, bądź dochód na osobę w rodzinie w stosunku do dochodu określonego w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej wyrażony w %

Część wydatków na świadczenia podlegające zwrotowi wyrażona w %

do 100

0

powyżej 100 do 150

0

powyżej 150 do 200

80

powyżej 200

100

§ 3. 1. Zwrot wydatków rozpoczyna się nie wcześniej niż po upływie 1 miesiąca od daty uprawomocnienia się decyzji bądź zajścia okoliczności uzasadniających obowiązek zwrotu.

2. W przypadku posiłków zwrot wydatków następuje w terminie do 20 dnia każdego miesiąca następujące po miesiącu, w którym udzielono pomocy.

§ 4. Traci moc uchwała Nr VI/43/07 Rady Gminy Puńsk z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Puńsk.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Waldemar Krakowski

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-01-07
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe