Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXVIII/233/14 Rady Miejskiej w Lipsku

z dnia 24 stycznia 2014r.

w sprawie zasad zwrotu wydatków na pomoc rzeczową, zasiłki celowe, zasiłki okresowe i dożywiania ze środków pomocy społecznej

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645 i poz. 1318) w związku z art. 96 ust. 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r. poz. 182 i poz. 509) Rada Miejska w Lipsku uchwala co następuje:

§ 1. Ustala się zasady zwrotu wydatków na pomoc rzeczową, zasiłki celowe, zasiłki okresowe i dożywiania ze środków pomocy społecznej przyznawane pod warunkiem zwrotu części lub w całości kwoty zasiłków i wydatków na pomoc rzeczową.

§ 2. 1. Osobom i rodzinom, którym dochód przekracza kryterium dochodowe określone w art. 8 ust.1 ustawy o pomocy społecznej, w szczególnie uzasadnionych przypadkach może być przyznana pomoc pieniężna w formie zasiłku celowego, okresowego lub pomoc rzeczowa, pod warunkiem zwrotu części lub całości świadczenia, z zastrzeżeniem ust.2 niniejszego paragrafu.

2. Osobom i rodzinom, którym dochód przekracza 100% i które mieszczą się w przedziale od 100% do 150% kryterium dochodowego określonego w art. 8 ust.1 ustawy o pomocy społecznej udzielając wsparcia w formie posiłku, lub świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych, albo w formie zasiłku celowego - świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności nie żąda się zwrotu wydatków za udzielone świadczenie pieniężne na zakup posiłku lub żywności, za udzielony posiłek, za udzielone świadczenie rzeczowe w postaci produktów żywnościowych.

3. Wysokość podlegającej zwrotowi części kwoty zasiłku okresowego, zasiłku celowego oraz części wydatków poniesionych na pomoc rzeczową jest uzależniona procentowo określonej wysokości posiadanego dochodu osoby lub rodziny, zgodnie z tabelą:

% dochodu osoby i rodziny wg kryterium ustalonego zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej

Wysokość zwrotu wydatków, określona w % osoby samotnie gospodarującej

Wysokość zwrotu wydatków, określone w % osoby w rodzinie

powyżej 100 do 150

30

20

powyżej 150 do 200

80

60

powyżej 200

100

100

§ 3. 1. Zwrot kwot zasiłków okresowych, zasiłków celowych oraz wydatków poniesionych na pomoc rzeczową może nastąpić jednorazowo lub w ratach.

2. Pracownik socjalny pomocy społecznej na podstawie rodzinnego wywiadu środowiskowego ustala sytuację osobistą, dochodową i majątkową osoby i rodziny ubiegającej się o świadczenia i wnioskuje w jakim zakresie i jaka część wydatków podlega zwrotowi.

3. Obowiązek zwrotu kwot zasiłków okresowych, zasiłków celowych i wydatków poniesionych na pomoc rzeczowa ustala się każdorazowo w indywidualnej decyzji administracyjnej o przyznaniu świadczenia.

4. Zwrotu kwoty zasiłków okresowych, zasiłków celowych oraz wydatków poniesionych na pomoc rzeczową dokonuje się w sposób wskazany w decyzji administracyjnej, o której mowa w ust. 3.

5. W przypadku nie zwrócenia wydatków w terminach ustalonych w decyzji administracyjnej, o której mowa w ust. 3, należności z tego tytułu podlegają ściągnięciu w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

§ 4. Traci moc uchwała Nr XXVII/223/13 Rady Miejskiej w Lipsku z 30 grudnia 2013 r. w sprawie zasad zwrotu wydatków na świadczenia z pomocy społecznej (Dz. Urz. Woj.Podl. z 2014 r. poz.116).

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Lipska.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego, z mocą obowiązywania od 1 stycznia 2014 r.

Przewodniczący Rady


mgr inż. Jerzy Krysztopik

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-01-28
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe