Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XL/316/14 Rady Miejskiej w Mońkach

z dnia 31 stycznia 2014r.

w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do uzyskania pomocy w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594, poz. 645, poz. 1318), art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r. poz. 182, poz. 509), uchwala się, co następuje:

§ 1. Podwyższa się do wysokości 150% kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ust. 1 i 2 ustawy o pomocy społecznej uprawniające do uzyskania pomocy w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych.

§ 2. Podwyższa się do wysokości 250% kryterium dochodowe, o którym mowa w ar. 8 ust. 1 i 2 ustawy o pomocy społecznej uprawniające do uzyskania pomocy w formie posiłku dla osób niepełnosprawnych będących uczestnikami Środowiskowego Domu Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w Mońkach.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Moniek.

§ 4. Traci moc Uchwała Nr XXXI/209/06 Rady Miejskiej w Mońkach z dnia 30 marca 2006 r. w sprawie odpłatności za pomoc w formie posiłku (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2006 r. Nr 122 poz. 1167).

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2014 r.

Zastępca Przewodniczącego Rady Miejskiej


Ryszard Rogalski

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-02-05
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe