| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXV/137/14 Rady Gminy Grodzisk

z dnia 25 lutego 2014r.

w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. "a" ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz.645, poz. 1318) uchwala się, co następuje:

Zasady ogólne

§ 1. 1. Uchwała określa zasady nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości ograniczonymi prawami rzeczowymi oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata lub czas nieoznaczony.

2. Do gminnego zasobu nieruchomości należą nieruchomości, które stanowią przedmiot własności gminy i nie zostały oddane w użytkowanie wieczyste oraz nieruchomości będące przedmiotem użytkowania wieczystego gminy

§ 2. Ilekroć w uchwale jest mowa o:

1) gminie - rozumie się przez to gminę Grodzisk;

2) Wójcie Gminy - rozumie się przez to Wójta Gminy Grodzisk;

3) ustawie - rozumie się ustawę z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.).

Zbywanie nieruchomości

§ 3. 1. Upoważnia się Wójta do zbywania nieruchomości:

1) w przypadku sprzedaży nieruchomości na rzecz użytkownika wieczystego,

2) w przypadku dokonania zamiany nieruchomości,

3) gdy nieruchomość nie może stanowić odrębnej działki budowlanej, a służy do poprawy zagospodarowania działki sąsiedniej.

2. W pozostałych przypadkach zbycie wymaga zgody Rady Gminy Grodzisk.

§ 4. Wójt przeznacza do zbycia nieruchomości określone w § 3 stosując się do przepisów ustawy, regulujących tryb zbycia i procedurę postępowania w konkretnych przypadkach.

§ 5. Sprzedaż nieruchomości w trybie przetargu następuje przy zachowaniu zasad określonych ustawą.

§ 6. Sprzedaż nieruchomości w trybie bezprzetargowym następuje w przypadkach przewidzianych w ustawie za cenę równą jej wartości,

§ 7. Cenę zbycia lub wywoławczą Wójt Gminy określa w zarządzeniu o przeznaczeniu nieruchomości do zbycia.

§ 8. Wójt Gminy określa cenę w oparciu o wycenę rzeczoznawcy majątkowego sporządzoną nie później niż 3 miesiące przed wydaniem zarządzenia.

§ 9. Do ustalonej ceny stosowane mogą być dodatkowo bonifikaty przewidziane w ustawie lub niniejszej uchwale.

§ 10. 1. Upoważnia się Wójta do określenia terminu spłaty ceny nieruchomości sprzedawanej w drodze bezprzetargowej, cena ta może zostać rozłożona na raty na czas nie dłuższy niż 10 lat.

2. Upoważnia się wójta do obniżenia obligatoryjnej 50% bonifikaty do 30% dla nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków, w przypadku, gdy nieruchomość zbywana jest należycie utrzymana i nie wymaga kompleksowych prac renowacyjnych.

3. Upoważnia się Wójta do podwyższenia obligatoryjnej 50% bonifikaty do 60% dla nieruchomości wpisanych do rejestru zabytków w sytuacji, gdy nieruchomość wymaga koniecznych prac renowacyjnych związanych z zachowaniem zabytku oraz wymaga natychmiastowego zabezpieczenia przed zniszczeniem.

4. Cenę nieruchomości wpisanych do rejestru zabytków, ustaloną przez rzeczoznawcę majątkowego, obniża się o 30 %.

§ 11. Wyraża się zgodę na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność gminy Skarbowi Państwa lub innym jednostkom samorządu terytorialnego za cenę niższą niż wartość rynkowa nieruchomości

Zamiana nieruchomości

§ 12. 1. Zamiany nieruchomości dokonuje się w wypadkach uzasadnionych interesami gminy.

2. Zamiany dokonuje się w szczególności ze względu na:

1) zamierzenia inwestycyjne;

2) konieczność realizacji zadań własnych i zleconych;

3) obowiązki Gminy wynikające z przepisów szczególnych;

4) scalenie nieruchomości i ich ponowny podział na działki gruntu;

5) tworzenie gminnych zasobów nieruchomości na cele rozwojowe gminy i zorganizowanej działalności inwestycyjnej;

6) tworzenie gminnych zasobów nieruchomości na realizację budownictwa mieszkaniowego oraz związanych z tym budownictwem urządzeń infrastruktury technicznej;

7) realizację innych celów publicznych.

§ 13. Wzajemne rozliczenie się stron z tytułu zamiany nieruchomości dokonywane będzie na podstawie wartości ustalonej przez rzeczoznawcę majątkowego. Rozliczenie to może dodatkowo uwzględniać również wzajemne odszkodowanie lub inne wzajemne zobowiązania stron.

§ 14. Wyraża się zgodę na zawieranie umów zamiany między Skarbem Państwa a Gminą oraz między Gminą a jednostkami samorządu terytorialnego bez obowiązku dokonywania dopłat w przypadku różnej wartości zamienianych nieruchomości.

Obciążenia nieruchomości

§ 15. Upoważnia się Wójta do obciążania nieruchomości ograniczonymi prawami rzeczowymi.

Nabywanie nieruchomości.

§ 16. 1. Upoważnia się Wójta do nabywania nieruchomości:

1) w celu realizacji potrzeb inwestycyjnych oraz zadań własnych i zleconych gminy,

2) gdy nieruchomości są niezbędne do realizacji celów publicznych określonych w art. 6 ustawy,

3) z uwagi na obowiązki gminy wynikające z przepisów szczególnych,

4) w celu poprawy warunków zagospodarowania zamienianymi nieruchomościami,

5) koniecznych do uregulowania stanów prawnych nieruchomości i uporządkowania stanu faktycznego,

6) w oparciu o przepisy art. 13 ust. 2 i art. 14 ust. 1 ustawy.

2. W pozostałych przypadkach nabycie nieruchomości wymaga zgody Rady Gminy.

1) Warunki nabycia nieruchomości ustala się w drodze rokowań prowadzonych przez Wójta.

2) Podstawą nabycia nieruchomości jest protokół uzgodnień zawierający opis nieruchomości, dane dotyczące osoby właściciela, informacje o przeznaczeniu w planie zagospodarowania przestrzennego, proponowaną cenę i warunki zapłaty, podpisany przez osoby prowadzące rokowania.

Dzierżawa i najem nieruchomości na okres dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony

§ 17. Przy zawieraniu umów dzierżawy najmu powyżej 3 lat lub na czas nieoznaczony wymagana jest zgoda Rady Gminy.

§ 18. Najemców i dzierżawców wyłania się w drodze przetargu, o ile przepisy ustawy nie stanowią inaczej.

§ 19. Wójt zobowiązany jest zawrzeć w umowach dzierżawy i najmu możliwość rozwiązania umowy bez zachowania terminów wypowiedzenia w przypadku jeżeli:

1) nieruchomość wykorzystywana była przez drugą stronę umowy niezgodnie z przeznaczeniem nieruchomości określonym umową,

2) nieruchomość lub jej części składowe przekazywane zostały osobom trzecim bez zgody wójta,

3) zaleganiu w uiszczaniu opłat za dwa pełne okresy i należnych czynszów przez okres kolejnych trzech miesięcy,

4) nieruchomość okaże się niezbędna do realizacji celów gminy lub jego jednostek organizacyjnych,

Przepisy końcowe.

§ 20. Zobowiązuje się Wójta Gminy do składania Radzie Gminy rocznych sprawozdań z wykonania niniejszej uchwały.

§ 21. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 22. Traci moc uchwała Nr XXII/122/06 Rady Gminy Grodzisk z dnia 27 lutego 2006 roku w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata (Dz. Urz. Woj. Podl. Nr 96, poz. 940).

§ 23. Uchwała wchodzi w życie po upływnie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady


Izabela Nowak

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Szkolenia 24 h

internetowy serwis szkoleń

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »