Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Zarządzenie nr 287/14 Burmistrza Lipska

z dnia 28 lutego 2014r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 r

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 257 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938) oraz § 10 ust. 3 Uchwały Nr XXVII/217/13 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Lipsk na rok 2014 zarządzam, co nastepuje:

§ 1. Zmniejszyć dochody o kwotę 7.582 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Zwiększyć wydatki o kwotę 65.691 zł oraz zmniejszyć wydatki o 73.273 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) dochody budżetu gminy w wysokości - 16.130.276 zł, w tym dochody bieżące 16.036.028 zł i dochody majątkowe 94.248 zł;

2) wydatki budżetu gminy w wysokości - 15.856.276 zł, w tym wydatki bieżące 15.067.358 zł i wydatki majątkowe 788.918 zł;

3) dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami - 1.972.192 zł;

4) nadwyżka budżetu gminy w wysokości - 274.000 zł.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz


mgr Małgorzata Cieśluk


Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 287/14
Burmistrza Lipska
z dnia 28 lutego 2014 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2014 R.

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

852

Pomoc społeczna

2 524 289,00

- 7 582,00

2 516 707,00

85295

Pozostała działalność

203 034,00

- 7 582,00

195 452,00

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

8 034,00

618,00

8 652,00

Zlecone

8 034,00

618,00

8 652,00

2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

175 000,00

- 8 200,00

166 800,00

Własne

175 000,00

- 8 200,00

166 800,00

Razem:

16 137 858,00

- 7 582,00

16 130 276,00


Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 287/14
Burmistrza Lipska
z dnia 28 lutego 2014 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2014 R.

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

700

Gospodarka mieszkaniowa

56 100,00

0,00

56 100,00

70005

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

56 100,00

0,00

56 100,00

4260

Zakup energii

4 000,00

2 000,00

6 000,00

Własne

4 000,00

2 000,00

6 000,00

4300

Zakup usług pozostałych

18 000,00

- 2 000,00

16 000,00

Własne

18 000,00

- 2 000,00

16 000,00

750

Administracja publiczna

2 941 940,00

0,00

2 941 940,00

75011

Urzędy wojewódzkie

166 200,00

0,00

166 200,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

15 000,00

- 5 000,00

10 000,00

Własne

11 700,00

- 5 000,00

6 700,00

4300

Zakup usług pozostałych

11 000,00

5 000,00

16 000,00

Własne

6 500,00

5 000,00

11 500,00

754

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

347 490,00

0,00

347 490,00

75412

Ochotnicze straże pożarne

288 190,00

0,00

288 190,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

71 300,00

- 1 012,00

70 288,00

Własne

71 300,00

- 1 012,00

70 288,00

4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

4 000,00

12,00

4 012,00

Własne

4 000,00

12,00

4 012,00

4700

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

1 000,00

1 000,00

2 000,00

Własne

1 000,00

1 000,00

2 000,00

75421

Zarządzanie kryzysowe

51 000,00

0,00

51 000,00

3030

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych

4 700,00

500,00

5 200,00

Własne

4 700,00

500,00

5 200,00

4300

Zakup usług pozostałych

45 300,00

- 500,00

44 800,00

Własne

45 300,00

- 500,00

44 800,00

851

Ochrona zdrowia

126 139,00

0,00

126 139,00

85154

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

59 760,00

0,00

59 760,00

4300

Zakup usług pozostałych

7 000,00

- 500,00

6 500,00

Własne

7 000,00

- 500,00

6 500,00

4390

Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii

1 500,00

500,00

2 000,00

Własne

1 500,00

500,00

2 000,00

852

Pomoc społeczna

3 608 265,00

- 7 582,00

3 600 683,00

85202

Domy pomocy społecznej

186 600,00

32 500,00

219 100,00

4330

Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego

186 600,00

32 500,00

219 100,00

Własne

186 600,00

32 500,00

219 100,00

85204

Rodziny zastępcze

31 161,00

- 12 161,00

19 000,00

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

10 080,00

- 10 080,00

0,00

Własne

10 080,00

- 10 080,00

0,00

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

1 834,00

- 1 834,00

0,00

Własne

1 834,00

- 1 834,00

0,00

4120

Składki na Fundusz Pracy

247,00

- 247,00

0,00

Własne

247,00

- 247,00

0,00

85206

Wspieranie rodziny

0,00

12 161,00

12 161,00

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

0,00

1 834,00

1 834,00

Własne

0,00

1 834,00

1 834,00

4120

Składki na Fundusz Pracy

0,00

247,00

247,00

Własne

0,00

247,00

247,00

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

0,00

10 080,00

10 080,00

Własne

0,00

10 080,00

10 080,00

85215

Dodatki mieszkaniowe

226 755,00

- 32 500,00

194 255,00

3110

Świadczenia społeczne

226 670,00

- 32 500,00

194 170,00

Własne

222 400,00

- 32 500,00

189 900,00

85295

Pozostała działalność

374 159,00

- 7 582,00

366 577,00

3110

Świadczenia społeczne

373 925,00

- 7 600,00

366 325,00

Własne

366 125,00

- 8 200,00

357 925,00

Zlecone

7 800,00

600,00

8 400,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

134,00

18,00

152,00

Zlecone

134,00

18,00

152,00

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

919 979,00

0,00

919 979,00

90015

Oświetlenie ulic, placów i dróg

99 000,00

0,00

99 000,00

4260

Zakup energii

68 000,00

12 000,00

80 000,00

Własne

68 000,00

12 000,00

80 000,00

4270

Zakup usług remontowych

30 000,00

- 12 000,00

18 000,00

Własne

30 000,00

- 12 000,00

18 000,00

Razem:

15 863 858,00

- 7 582,00

15 856 276,00


Uzasadnienie

Po stronie dochodów wprowadzono przyznane dotacje w rozdziale 85295: zwiększenie na wspieranie niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne 618 zł i zmniejszenie na dożywianie 8.200 zł.

Po stronie wydatków wprowadzono przyznane dotacje. Dokonano przesunięć w ramach działów, zgodnie z potrzebami. W Gospodarce mieszkaniowej dokonano przesunięcia wydatków o 2.000 zł, w Administracji publicznej o 5.000 zł. W Bezpieczeństwie publicznym i ochronie przeciwpożarowej dokonano przesunięcia wydatków o 1.512 zł, w tym 500 zł z przeznaczeniem na wydatki powstałe w związku z wyciekiem oleju opałowego do kanalizacji sanitarnej. Dokonano przesunięcia wydatków w Przeciwdziałaniu alkoholizmowi o 500 zł, w Pomocy społecznej o 44.661 zł i Gospodarce komunalnej i ochronie środowiska o 12.000 zł.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-03-26
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe