reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr LVIII/641/14 Rady Miasta Białystok

z dnia 28 marca 2014r.

zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Białystok

Na podstawie art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594, poz. 645 i poz. 1318), w związku z art. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r., poz. 1399 i poz. 1593) uchwala się, co następuje:

§ 1. W załączniku do uchwały Nr XXXIX/468/13 Rady Miasta Białystok z dnia 25 lutego 2013 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Białystok (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2013 r., poz. 1511) wprowadza się następujące zmiany:

1) §3. pkt 1) otrzymuje następujące brzmienie:

wyposażenie nieruchomości:

a) w pojemniki do zbierania zmieszanych odpadów komunalnych,

b) w pojemniki lub worki do zbierania łącznie: papieru i tektury, tworzyw sztucznych, metali oraz opakowań wielomateriałowych, z wyłączeniem szkła,

c) w pojemniki lub worki do selektywnego zbierania odpadów opakowaniowych ze szkła,

d) w pojemniki lub worki do selektywnego zbierania odpadów zielonych;";

2) §4. ust. 3 otrzymuje następujące brzmienie:

Bezpośrednio na terenie nieruchomości będą zbierane zmieszane odpady komunalne oraz selektywnie zbierane odpady komunalne typu:

1) łącznie: papier i tektura, tworzywa sztuczne, metale oraz opakowania wielomateriałowe, z wyłączeniem szkła;

2) szkło opakowaniowe;

3) odpady zielone;

4) meble i inne odpady wielkogabarytowe (w tym zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny).";

3) §4. ust. 4 otrzymuje następujące brzmienie:

W punktach selektywnej zbiórki odpadów komunalnych typu "gniazda" zbierane będą następujące frakcje: odpady opakowaniowe z papieru i tektury, makulatura oraz odpady opakowaniowe z tworzyw sztucznych i metali. Lokalizacja "gniazd" zostanie określona odrębnie i udostępniona na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Białymstoku oraz w sposób zwyczajowo przyjęty.";

4) §4. ust. 5 otrzymuje następujące brzmienie:

W Gminnych Punktach Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zbierane będą frakcje odpadów wymienione w §4 ust. 1 pkt 1 - 14. Lokalizacja Punktów oraz szczegółowy zakres świadczonych usług zostanie określona odrębnie i udostępniona na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Białymstoku oraz w sposób zwyczajowo przyjęty.";

5) §7. ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie:

Ustala się następujące rodzaje pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych, z zastrzeżeniem ust. 2-4:

1) pojemniki do gromadzenia zmieszanych odpadów komunalnych;

2) pojemniki do gromadzenia łącznie: papieru i tektury, tworzyw sztucznych, metali oraz opakowań wielomateriałowych, z wyłączeniem szkła;

3) pojemniki do selektywnego zbierania odpadów opakowaniowych ze szkła;

4) pojemniki do selektywnego zbierania odpadów zielonych;

5) kosze lub pojemniki uliczne do gromadzenia odpadów na drogach publicznych, w parkach i skwerach;

6) pojemniki do selektywnego zbierania odpadów opakowaniowych z tworzyw sztucznych, metali i opakowań wielomateriałowych;

7) pojemniki do selektywnego zbierania odpadów opakowaniowych z papieru i tektury;

8) pojemniki na odpady budowlane i rozbiórkowe z uwzględnieniem pojemności uzależnionej od przewidywanej ilości odpadów.";

6) §7. ust. 4 otrzymuje następujące brzmienie:

Dopuszcza się stosowanie worków do selektywnego gromadzenia:

1) łącznie: papieru i tektury, tworzyw sztucznych, metali oraz opakowań wielomateriałowych, z wyłączeniem szkła;

2) odpadów opakowaniowych ze szkła;

3) odpadów zielonych.";

7) §9. ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie:

Ustala się minimalną pojemność pojemników lub worków przeznaczonych do selektywnego zbierania odpadów opakowaniowych ze szkła i odpadów zielonych oraz do zbierania odpadów łącznie: papieru i tektury, tworzyw sztucznych, metali oraz opakowań wielomateriałowych, z wyłączeniem szkła:

1) na terenie nieruchomości zamieszkałych:

a) w zabudowie jednorodzinnej - pojemniki o pojemności od 0,08 m3. Dopuszcza się stosowanie worków o minimalnej pojemności 0,06 m3,

b) w zabudowie wielorodzinnej - pojemniki o pojemności od 1,1 m3. Pojemniki o mniejszej pojemności dopuszczalne są wyłącznie w uzasadnionych przypadkach, np. z uwagi na ograniczenia terenowe i lokalowe. Dopuszcza się dla odpadów zielonych stosowanie worków o minimalnej pojemności 0,12 m3;

2) na terenie nieruchomości niezamieszkałych - pojemniki o pojemności od 0,12 m3;

3) na terenie nieruchomości "mieszanych" - pojemniki o pojemności od 0,12 m3. W zabudowie jednorodzinnej dopuszcza się stosowanie worków o minimalnej pojemności 0,06 m3.";

8) §12. ust. 1 i ust. 2 otrzymują następujące brzmienie:

1. Pojemniki stosowane do zbierania odpadów komunalnych powinny być szczelne, zamykane, o odpowiedniej wytrzymałości mechanicznej oraz odpowiadać wymaganiom zawartym w obowiązujących przepisach prawa i normach technicznych.

2. Pojemniki przeznaczone do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych dodatkowo powinny być oznakowane w sposób określający rodzaj gromadzonego odpadu.";

9) §16. pkt 5) otrzymuje następujące brzmienie:

uprzątnięcia wjazdu i wyjazdu z budowy oraz z terenów przyległych w tym ulic i chodników zanieczyszczonych w wyniku prowadzonych robót.";

10) §19. otrzymuje następujące brzmienie:

Ustala się następującą częstotliwość pozbywania się odpadów komunalnych z terenu nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego:

1) zmieszane odpady komunalne:

a) z nieruchomości zamieszkałych w zabudowie jednorodzinnej, z nieruchomości niezamieszkałych, z nieruchomości "mieszanych" - nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie,

b) z nieruchomości zamieszkałych w zabudowie wielorodzinnej - nie rzadziej niż 2 razy na tydzień;

2) łącznie: papier i tektura, tworzywa sztuczne, metale oraz opakowania wielomateriałowe, z wyłączeniem szkła :

a) z nieruchomości zamieszkałych w zabudowie jednorodzinnej, z nieruchomości niezamieszkałych, z nieruchomości "mieszanych" w zabudowie jednorodzinnej - nie rzadziej niż raz w miesiącu,

b) z nieruchomości zamieszkałych w zabudowie wielorodzinnej, z nieruchomości "mieszanych" w zabudowie wielorodzinnej - nie rzadziej niż raz na tydzień;

3) selektywnie zbierane szkło opakowaniowe - nie rzadziej niż raz w miesiącu;

4) odpady zielone - zgodnie z harmonogramem określonym przez Gminę Białystok, udostępnionym na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Białymstoku i w sposób zwyczajowo przyjęty;

5) meble i inne odpady wielkogabarytowe - zgodnie z harmonogramem określonym przez Gminę Białystok, udostępnionym na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Białymstoku i w sposób zwyczajowo przyjęty;

6) na drogach publicznych oraz na terenach nieruchomości należących do gminy i służących do użytku publicznego, kosze lub pojemniki na odpady powinny być opróżniane z częstotliwością nie dopuszczającą do ich przepełnienia, nie rzadziej niż 2 razy na tydzień w sezonie jesienno - zimowym i 3 razy na tydzień w sezonie wiosenno - letnim;

7) z nieruchomości, na których organizowane są imprezy masowe o charakterze publicznym lub z targowisk, giełd itp. - pojemniki na odpady powinny być opróżniane z częstotliwością nie dopuszczającą do ich przepełnienia.";

11) §22. ust. 1 pkt 2) otrzymuje następujące brzmienie:

odpady opakowaniowe z papieru i tektury, makulaturę, odpady opakowaniowe z tworzyw sztucznych i metali należy dostarczać do punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych typu "gniazda";";

12) §22. ust. 1 pkt 3) otrzymuje następujące brzmienie:

odpady łącznie: papier i tektura, tworzywa sztuczne, metale oraz opakowania wielomateriałowe, z wyłączeniem szkła należy gromadzić w pojemnikach lub workach i przekazywać w terminie odbioru przedsiębiorcy świadczącemu usługi w danym sektorze, wyłonionemu w drodze przetargu zorganizowanego przez Gminę Białystok;";

13) §22. ust. 1 pkt 6) otrzymuje następujące brzmienie:

odpady zielone należy gromadzić w pojemnikach lub workach a nie mieszczące się w nich ze względu na gabaryty, winny być przygotowane do odbioru w sposób umożliwiający bezpieczny załadunek i transport. Odpady te należy przekazywać, w terminie odbioru, przedsiębiorcy świadczącemu usługi w danym sektorze, wyłonionemu w drodze przetargu zorganizowanego przez Gminę Białystok lub do Gminnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, lub zagospodarowywać w kompostownikach;";

14) §22. ust. 1 pkt 7) otrzymuje następujące brzmienie:

meble i inne odpady wielkogabarytowe powstające w gospodarstwach domowych winny być gromadzone nie wcześniej, niż 24 godz. przed wyznaczonym terminem odbioru wyłącznie w miejscu wskazanym przez właściciela (zarządcę) nieruchomości. Odpady te należy przekazywać, w terminie odbioru, przedsiębiorcy świadczącemu usługi w danym sektorze, wyłonionemu w drodze przetargu zorganizowanego przez Gminę Białystok lub przekazywać do Gminnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych.";

15) w § 26. w ust. 2 wykreśla się zdanie 2.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Białegostoku.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 lipca 2014 r.

PRZEWODNICZĄCY RADY


Włodzimierz Leszek Kusak

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Katarzyna Lorenc

ekspertka BCC ds. rynku pracy oraz zarządzania i efektywności pracy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama