reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr LVIII/647/14 Rady Miasta Białystok

z dnia 28 marca 2014r.

w sprawie zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, 645 i 1318) oraz art. 17 ust.1 pkt 3 i 14, art. 96 ust. 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r. poz. 182 i 509) uchwala się, co następuje:

§ 1. W szczególnie uzasadnionych przypadkach osobom samotnie gospodarującym oraz rodzinom, których dochód przekracza kwotę kryterium dochodowego, o którym mowa w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej, zwanej dalej "ustawą'', mogą być przyznane zasiłki okresowe, zasiłki celowe lub pomoc rzeczowa, pod warunkiem zwrotu części lub całości kwot zasiłków lub wydatków na pomoc rzeczową, na zasadach określonych niniejszą uchwałą.

§ 2. Z zastrzeżeniem § 3, ustala się następujące zasady zwrotu wydatków za świadczenia w formie zasiłków okresowych, zasiłków celowych oraz pomocy rzeczowej z pomocy społecznej:

1) w przypadku, gdy dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 250% kryterium dochodowego, o którym mowa w art. 8 ust. 1 ustawy, może być przyznana pomoc, pod warunkiem zwrotu części poniesionych wydatków na zasadach określonych w niżej przedstawionej tabeli:

Dochód osoby samotnie gospodarującej lub na osobę w rodzinie w stosunku do kryterium dochodowego, o którym mowa w art. 8 ust.1 ustawy

Część wydatków za udzielone świadczenia podlegająca zwrotowi

powyżej 100% do 150%

25%

powyżej 150% do 200%

50%

powyżej 200% do 250%

75%

2) w przypadku, gdy dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód na osobę w rodzinie przekracza 250% kryterium dochodowego, o którym mowa w art. 8 ust. 1 ustawy, ustala się zwrot poniesionych wydatków za świadczenia w całości.

§ 3. W przypadku udzielenia osobie lub rodzinie wsparcia w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych przyznanych w związku z uchwałą Nr 221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania'' na lata 2014-2020 (M.P. poz.1024) odstępuje się od żądania zwrotu wydatków za te świadczenia, jeżeli dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 150% kryterium dochodowego, o którym mowa w art. 8 ust. 1 ustawy.

§ 4. 1. Zwrot wydatków za świadczenia dokonywać się może:

1) poprzez jednorazową wpłatę w terminie do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym świadczenie zostało udzielone albo

2) ratalnie.

2. Wysokość wydatków podlegających zwrotowi, okres spłaty wydatków rozłożonych na raty oraz wysokości i terminy spłaty poszczególnych rat określa w decyzji administracyjnej Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Białymstoku na podstawie rodzinnego wywiadu środowiskowego i wniosku pracownika socjalnego.

3. Okres spłaty wydatków rozłożonych na raty nie może być dłuższy niż 12 miesięcy.

4. Za dzień spłaty należności z tytułu zwrotu wydatków uważa się dzień uznania wpłaconej kwoty na rachunku wskazanym przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Białymstoku lub dzień wpłaty dokonanej w kasie tegoż Ośrodka.

§ 5. Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Białymstoku może odroczyć termin zwrotu albo odstąpić od żądania zwrotu wydatków za świadczenia, o których mowa w § 1, na zasadach określonych w art. 104 ust. 4 ustawy.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Białegostoku.

§ 7. Traci moc Uchwała Nr XXVI/245/04 Rady Miejskiej Białegostoku z dnia 31 maja 2004 r. w sprawie zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej.

§ 8. Decyzje administracyjne wydane w oparciu o przepisy uchwały, o której mowa w § 7 zachowują moc, nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 2014 r.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

PRZEWODNICZĄCY RADY


Włodzimierz Leszek Kusak

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Karolina Niedzielska

Prawnik ds. prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, trener, mediator ds. pracowniczych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama