Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr LIX/662/14 Rady Miasta Białystok

z dnia 14 kwietnia 2014r.

zmieniająca uchwałę w sprawie podziału miasta Białystok na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 14 ust. 1 i art. 16 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 102, poz. 588, Nr 147, poz. 881, Nr 149, poz. 889, z 2012 r. poz. 1399) oraz art. 12 § 2, § 11, § 12 i § 13 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2011 r. Nr 21, poz. 112, Nr 26, poz. 134, Nr 94, poz. 550, Nr 102, poz. 588, Nr 134, poz. 777, Nr 147, poz. 881, Nr 149, poz. 889, Nr 171, poz. 1016 i Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 849, poz. 951 i poz. 1529, z 2014 r. poz. 179 i poz. 180) na wniosek Prezydenta Miasta Białegostoku uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr LVIII/654/14 Rady Miasta Białystok z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie podziału miasta Białystok na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych wprowadza się następujące zmiany:

1) § 5 skreśla się;

2) w załączniku do uchwały:

a) oznaczenie siedziby obwodowej komisji wyborczej nr 35 otrzymuje brzmienie:

Niepubliczna Szkoła Podstawowa św. św. Cyryla i Metodego, ul. Waryńskiego 30",

b) oznaczenie siedziby obwodowej komisji wyborczej nr 36 otrzymuje brzmienie:

Niepubliczna Szkoła Podstawowa św. św. Cyryla i Metodego, ul. Waryńskiego 30",

c) oznaczenie siedziby obwodowej komisji wyborczej nr 37 otrzymuje brzmienie:

Białostocki Ośrodek Sportu i Rekreacji, ul. Włókiennicza 4",

d) oznaczenie siedziby obwodowej komisji wyborczej nr 39 otrzymuje brzmienie:

Przedszkole Samorządowe Nr 55, ul. Kozłowa 25",

e) oznaczenie siedziby obwodowej komisji wyborczej nr 58 otrzymuje brzmienie:

Zespół Szkół Nr 6 (Publiczne Gimnazjum Nr 12), ul. Pietrasze 29 Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych",

f) oznaczenie siedziby obwodowej komisji wyborczej nr 59 otrzymuje brzmienie:

Zespół Szkół Nr 6 (Publiczne Gimnazjum Nr 12), ul. Pietrasze 29 Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych",

g) oznaczenie siedziby obwodowej komisji wyborczej nr 60 otrzymuje brzmienie:

Zespół Szkół Nr 6 (Publiczne Gimnazjum Nr 12), ul. Pietrasze 29 Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych",

h) oznaczenie siedziby obwodowej komisji wyborczej nr 61 otrzymuje brzmienie:

Prywatna Szkoła Podstawowa Nr 1, ul. Boruty 18",

i) oznaczenie siedziby obwodowej komisji wyborczej nr 62 otrzymuje brzmienie:

Prywatna Szkoła Podstawowa Nr 1, ul. Boruty 18",

j) oznaczenie siedziby obwodowej komisji wyborczej nr 63 otrzymuje brzmienie:

Prywatna Szkoła Podstawowa Nr 1, ul. Boruty 18",

k) oznaczenie siedziby obwodowej komisji wyborczej nr 65 otrzymuje brzmienie:

Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 3 (III Liceum Ogólnokształcące), ul. Pałacowa 2/1",

l) oznaczenie siedziby obwodowej komisji wyborczej nr 67 otrzymuje brzmienie:

Zespół Szkół Nr 5 (Szkoła Podstawowa Nr 5), ul. Kamienna 15 Lokal przystosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych",",

m) oznaczenie siedziby obwodowej komisji wyborczej nr 68 otrzymuje brzmienie:

Zespół Szkół Nr 5 (Szkoła Podstawowa Nr 5), ul. Kamienna 15 Lokal przystosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych",",

n) oznaczenie siedziby obwodowej komisji wyborczej nr 95 otrzymuje brzmienie:

Zespół Szkół Nr 4 (Szkoła Podstawowa Nr 52), ul. Dojlidy Górne 48",

o) oznaczenie siedziby obwodowej komisji wyborczej nr 96 otrzymuje brzmienie:

Zespół Szkół Nr 4 (Szkoła Podstawowa Nr 52), ul. Dojlidy Górne 48",

p) oznaczenie siedziby obwodowej komisji wyborczej nr 97 otrzymuje brzmienie:

Zespół Szkół Nr 4 (Szkoła Podstawowa Nr 52), ul. Dojlidy Górne 48",

q) oznaczenie siedziby obwodowej komisji wyborczej nr 126 otrzymuje brzmienie:

Świetlica Dziennego Pobytu dla Dzieci przy Dziennym Domu Pomocy Społecznej, ul. Barszczańska 18 Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych",

r) oznaczenie siedziby obwodowej komisji wyborczej nr 127 otrzymuje brzmienie:

Świetlica Dziennego Pobytu dla Dzieci przy Dziennym Domu Pomocy Społecznej, ul. Barszczańska 18",

s) oznaczenie siedziby obwodowej komisji wyborczej nr 132 otrzymuje brzmienie:

VII Liceum Ogólnokształcące, ul. Wierzbowa 7",

t) oznaczenie siedziby obwodowej komisji wyborczej nr 133 otrzymuje brzmienie:

VII Liceum Ogólnokształcące, ul. Wierzbowa 7",

u) oznaczenie siedziby obwodowej komisji wyborczej nr 139 otrzymuje brzmienie:

Zespół Szkół Nr 11, ul. Rzemieślnicza 12/3 Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych",

v) oznaczenie siedziby obwodowej komisji wyborczej nr 140 otrzymuje brzmienie:

Zespół Szkół Nr 11, ul. Rzemieślnicza 12/3 Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych",

w) oznaczenie siedziby obwodowej komisji wyborczej nr 141 otrzymuje brzmienie:

Zespół Szkół Nr 11, ul. Rzemieślnicza 12/3",

x) oznaczenie siedziby obwodowej komisji wyborczej nr 146 otrzymuje brzmienie:

Szkoła Podstawowa Nr 37, ul. Jaworowa 8",

y) oznaczenie siedziby obwodowej komisji wyborczej nr 162 otrzymuje brzmienie:

Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 (Szkoła Podstawowa Nr 16), ul. Strażacka 25",

z) oznaczenie siedziby obwodowej komisji wyborczej nr 163 otrzymuje brzmienie:

Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 (Szkoła Podstawowa Nr 16), ul. Strażacka 25".

§ 2. Na ustalony podział gminy na stałe obwody głosowania wyborcom, w liczbie co najmniej 15, przysługuje prawo wniesienia skargi do Komisarza Wyborczego w terminie 5 dni od daty podania niniejszej uchwały do publicznej wiadomości.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Białegostoku.

§ 4. Po jednym egzemplarzu uchwały przekazuje się niezwłocznie Wojewodzie Podlaskiemu i Komisarzowi Wyborczemu w Białymstoku.

§ 5. Uchwała w chodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

PRZEWODNICZĄCY RADY


Włodzimierz Leszek Kusak

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-04-18
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe