Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXXIII.184.2014 Rady Gminy Jeleniewo

z dnia 25 kwietnia 2014r.

w sprawie zniesienia formy ochrony drzewa uznanego za pomnik przyrody w granicach administracyjnych Gminy Jeleniewo

Tekst pierwotny

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz.594, poz.645 i poz.1318, z 2014 r. poz.379), oraz art. 44 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627, poz. 628 i poz. 842) Rada Gminy Jeleniewo uchwala, co następuje:

§ 1. 1 Znosi się status pomnika przyrody 1 egzemplarza drzewa gatunek grab pospolity rosnącego na działce stanowiącej własność prywatną oznaczoną numerem geodezyjnym 253 obręb Błaskowizna, gm. Jeleniewo.

2. Pomnik przyrody, o którym mowa w ust 1 został ustanowiony na mocy Rozporządzenia nr 222/98 Wojewody Suwalskiego z dnia 14 grudnia 1998 r. w sprawie uznania za pomniki tworów przyrody i ich skupień /Dz. Urz. Woj. Suw. Nr 74, poz. 510/.

3. Pozbawienie statusu pomnika przyrody następuje z uwagi na utratę wartości przyrodniczych ze względu na które ustanowiono formę przyrody - drzewo rozszczepione przez silny wiatr, pozostające 2/3 części całego drzewa z wypróchniałym pniem, stwarza zagrożenie bezpieczeństwa ruchu drogowego, uszkodzeniem mienia, zdrowia i życia ludziom.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jeleniewo.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY JELENIEWO


Bogusław Brzostowski


Uzasadnienie

do uchwały Nr XXXIII.184.2014 Rady Gminy Jeleniewo z dnia 25 kwietnia 2014 r. w sprawie zniesienia formy ochrony z drzewa uznanego za pomnik przyrody w granicach administracyjnych Gminy Jeleniewo.

Aktem prawnym regulującym obecnie cele, zasady i formy ochrony przyrody w Polsce jest ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jedn. Dz.U. z 2013 r. poz. 627, poz. 628 i poz. 842). Zgodnie z art. 44 ust. 3 i 4 wyżej cytowanej ustawy, zniesienie formy ochrony przyrody następuje w razie utraty wartości przyrodniczych, ze względu na które ustanowiono formę ochrony przyrody lub w razie konieczności realizacji inwestycji celu publicznego lub zapewnienia bezpieczeństwa powszechnego. Zniesienia formy ochrony przyrody, dokonuje Rada Gminy w drodze uchwały, po uzgodnieniu przedmiotowego dokumentu z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska.

Drzewo gatunku grab pospolity - o obwodzie pnia 370 cm, w miejscowości Błaskowizna, rosnący na działce nr 253 obręb nr 0002 - Błaskowizna, stanowiącej własność p. * (KW SU1S/00053618/4); forma ochrony przyrody ustanowiona została Rozporządzeniem nr 222/98 Wojewody Suwalskiego z dnia 14 grudnia 1998 r. w sprawie uznania za pomniki tworów przyrody i ich skupień/ Dz. Urz. Woj. Suw. Nr 74, poz. 510.

Pomnikowy okaz grabu pospolitego ucierpiał w wyniku silnego wiatru w dniu
15 marca 2014 r. Została odszczepiona 1/3 części całego drzewa od pnia wraz z jego koroną, natomiast zgnilizna pozostałej części drzewa nie rokuje dalszej nadziei na dalsze jego istnienie. Silniejsze podmuchy wiatru grożą złamaniem istniejącego fragmentu drzewa, co stanowi duże zagrożenie. Drzewo będące przedmiotem sprawy, rośnie tuż przy piwnicy ziemnej, w bezpośredniej bliskości drogi powiatowej, w odległości około 15 m od zabudowanego siedliska gospodarstwa rolnego p.* Stwarza zagrożenie bezpieczeństwa ruchu drogowemu, uszkodzeniem mienia zdrowia i życia ludziom.

Pismem z dnia 10 kwietnia 2014 r. nr RGZ.6131.28.2014 Wójt Gminy Jeleniewo wystąpił do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Białymstoku o uzgodnienie projektu niniejszej uchwały, który pismem z dnia 24 kwietnia 2014 r. nr WPN.623.6.2014 MŁ uzgodnił pozytywnie powyższy projekt uchwały.

*(wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej-wyłączenia jawności dokonała Maria Waszkiewicz Sekretarz Gminy)

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-05-05
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe