Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXXVI/413/2014 Rady Gminy Juchnowiec Kościelny

z dnia 28 kwietnia 2014r.

zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Juchnowiec Kościelny

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318, z 2014 r. poz. 379) oraz art. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399, poz. 1593) uchwala się, co następuje:

§ 1. W Załączniku Nr 1 do Uchwały Nr XXXV/402/2014 Rady Gminy Juchnowiec Kościelny z dnia 14 kwietnia 2014 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Juchnowiec Kościelny wprowadza się zmiany:

§ 18. otrzymuje brzmienie:

1. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe są zobowiązane do zachowania bezpieczeństwa i środków ostrożności, zapewniających ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do użytku publicznego poprzez:

1) stosowanie kagańca i smyczy;

2) wyposażenie nieruchomości w tablicę ostrzegawczą;

3) sprzątanie zanieczyszczeń pozostawionych przez zwierzęta w miejscach użyteczności publicznej, chodnikach itp.;

4) niedopuszczanie do zakłócania ciszy i spokoju przez zwierzęta domowe.

2. Zwolnienie psa ze smyczy jest dozwolone wyłącznie na terenie nieruchomości należycie ogrodzonej w sposób uniemożliwiający jej opuszczenie przez psa i wykluczający dostęp osób trzecich.

3. Właściciel lub opiekun zwierzęcia obowiązany jest zapewnić w miejscu publicznym stały nadzór nad nim i ponosi pełną odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez zwierzę agresywne lub nadmiernie płochliwe.

4. Zwolnienie psa z nałożonych kagańców dopuszczalne jest tylko w miejscach mało uczęszczanych przez ludzi, jeżeli osoba nadzorująca ma możliwość sprawowania bezpiecznej kontroli nad zachowaniem psa.".

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady


Bożena Ewa Jakończuk

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-05-12
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe