Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Porozumienie nr 15/2014 Prezydenta Miasta Suwałk

z dnia 27 marca 2014r.

zawarte pomiędzy Miastem Suwałki reprezentowanym przez Prezydenta Miasta Suwałk - Czesława Renkiewicza, przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta - Wiesława Stelmacha, zwanym w dalszej części porozumienia „Przyjmującym”, z jednej strony a Gminą Suwałki prezentowaną przez Wójta Gminy Suwałki - Tadeusza Chołko, przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy - Danuty Bućko, zwaną w dalszej treści porozumienia „Przekazującym” z drugiej strony, zostaje zawarte porozumienie następującej treści:

Tekst pierwotny

§ 1. Działając na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 8 i art. 74 ust.1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645 i poz. 1318), Przekazujący powierza Przyjmującemu, w okresie od 1 stycznia 2014 r. do dnia 31 sierpnia 2014 r., prowadzenie zadań publicznych z zakresu realizacji obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego przez uczniów z terenu Gminy Suwałki w oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych funkcjonujących na terenie Miasta Suwałk.

§ 2. Zadania, o których mowa w § 1 niniejszego porozumienia będą realizowane przez niżej wymienione szkoły podstawowe, tj.:

1) Szkoła Podstawowa nr 4 im. Ks. Kazimierza Aleksandra Hamerszmita w Suwałkach (ul. Wojska Polskiego 13);

2) Szkoła Podstawowa nr 6 im. Aleksandry Kujałowicz w Suwałkach (ul. Sejneńska 12);

3) Szkoła Podstawowa nr 9 im. Włodzimierza Puchalskiego w Suwałkach (ul. Hamerszmita 11);

4) Zespół Szkół nr 3 w Suwałkach Szkoła Podstawowa nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi w Suwałkach (ul. Szpitalna 66);

5) Zespół Szkól nr 7 w Suwałkach Szkoła Podstawowa nr 7 w Suwałkach (ul. Minkiewicza 50).

§ 3. 1. Na realizację powierzonych zadań określonych w § 1, Przekazujący zobowiązuje się przekazać na konto Przyjmującego w Banku Pekao S.A. Oddział Suwałki - nr konta 98124052111111000049223129 środki finansowe, zwane dalej ,,dotacją", w wysokości proporcjonalnej do liczby uczniów z terenu Przekazującego spełniających obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego w oddziałach przedszkolnych szkół podstawowych, o których mowa w § 2, naliczone za okres od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia 31 sierpnia 2014 r., w następujący sposób:

1) dotacja za okres ośmiu miesięcy, tj. za styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec, lipiec i sierpień 2014 r. - w wysokości 54.627,86 zł (słownie: pięćdziesiąt cztery tysiące sześćset dwadzieścia siedem złotych 86/100) określona w formie kalkulacji sporządzonej w oparciu o rzeczywiste koszty kształcenia jednego ucznia w poszczególnych szkołach podstawowych w 2013 r. i liczbę uczniów spełniających obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego w okresie od stycznia do sierpnia br. - zostanie przekazana przez Przekazującego na rzecz Przyjmującego w terminie do dnia 15 czerwca 2014 r. - przedmiotowa kalkulacja stanowi załącznik do niniejszego porozumienia. Termin wykorzystania przekazanej dotacji określa się na dzień 20 września 2014 r.

2. Za opóźnienia w przekazywaniu przedmiotowej dotacji naliczone będą odsetki w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, przy czym za zachowanie terminów zapłaty, o których mowa w ust. 1 pkt 1, strony porozumienia przyjmują datę uznania konta Przyjmującego.

§ 4. Porozumienie zostaje zawarte na czas oznaczony, o którym mowa w § 1.

§ 5. Strony porozumienia zgodnie postanawiają, że ewentualny wzrost lub spadek od 1 stycznia 2014 r. liczby uczniów objętych przez Przyjmującego realizacją zadania, o którym mowa w § 1, skutkować będzie sporządzeniem i podpisaniem przez obie strony stosownego aneksu do niniejszego porozumienia, w którym określone zostaną dodatkowe środki finansowe do przekazania przez Przekazującego na rzecz Przyjmującego.

§ 6. Obowiązkiem Przekazującego jest zapewnienie uczniom z terenu Gminy Suwałki, uczęszczającym do szkół podstawowych, o których mowa w § 2 bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu lub zwrotu kosztów przejazdu środkami komunikacji publicznej.

§ 7. Przekazujący zastrzega sobie prawo wglądu do dokumentacji znajdującej się ww. szkołach podstawowych dotyczącej sposobu realizacji niniejszego porozumienia oraz do wnioskowania, w terminie do dnia 20 września 2014 r., o przedłożenie przez Przyjmującego rozliczenia udzielonej dotacji, w tym rzeczywistych kosztów kształcenia dzieci z terenu Gminy Suwałki, za okres ośmiu miesięcy 2014 r., w terminie do dnia 30 września 2014 r.

§ 8. W przypadku nadpłaty Przyjmujący zobowiązuje się zwrócić nadpłaconą kwotę na rachunek bankowy wskazany przez Przekazującego w terminie do dnia 05 października 2014 r.

§ 9. W przypadku niedopłaty Przekazujący zobowiązuje się wobec Przyjmującego do uzupełnienia należnej dotacji i w terminie do dnia 10 października 2014 r. W przypadku nie uregulowania płatności w powyższym terminie Przekazujący zobowiązuje się zapłacić, oprócz należności głównej, odsetki w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych za każdy dzień opóźnienia w zapłacie.

§ 10. W sprawach nie uregulowanych niniejszym porozumieniem mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 11. Spory mogące wyniknąć ze stosunku objętego porozumieniem rozstrzygane będą w drodze negocjacji stron a przy braku porozumienia - przez właściwy miejscowo i rzeczowo sąd.

§ 12. 1. Niniejsze porozumienie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

2. Porozumienie sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których dwa otrzymuje Przyjmujący, a trzeci Przekazujący. Kopie porozumienia, potwierdzone za zgodność z oryginałem przez Przyjmującego, zostaną przesłane do wiadomości niżej wymienionym szkołom:

1) Szkoła Podstawowa nr 4 im. Ks. Kazimierza Aleksandra Hamerszmita w Suwałkach (ul. Wojska Polskiego 13);

2) Szkoła Podstawowa nr 6 im. Aleksandry Kujałowicz w Suwałkach (ul. Sejneńska 12);

3) Szkoła Podstawowa nr 9 im. Włodzimierza Puchalskiego w Suwałkach (ul. Hamerszmita 11);

4) Zespół Szkół nr 3 w Suwałkach Szkoła Podstawowa nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi w Suwałkach (ul. Szpitalna 66);

5) Zespół Szkól nr 7 w Suwałkach Szkoła Podstawowa nr 7 w Suwałkach (ul. Minkiewicza 50).

Wójt Gminy Suwałki


Tadeusz Chołko


Skarbnik Gminy Suwałki


Danuta Bućko

Prezydent Miasta Suwałk


Czesław Renkiewicz


Skarbnik Miasta Suwałk


Wiesław Stelmach


Załącznik Nr 1 do Porozumienia Nr 15/2014
Prezydenta Miasta Suwałk
z dnia 27 marca 2014 r.

Kalkulacja przewidywanych kosztów kształcenia uczniów z terenu Gminy Suwałki w oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych za okres ośmiu miesięcy, tj. od 01 stycznia 2014 r. do 31 sierpnia 2014 r.

Nazwa jednostki

liczba uczniów z terenu Gminy Suwałki, którzy zostali uwzględnieni w SIO (stan na 30.09.2013)

koszt kształcenia ucznia w skali 1 miesiąca w 2013 r.

koszt kształcenia ucznia w skali 8 miesięcy, tj. I-VIII 2014 r.

minus kwota otrzymanej dotacji z MEN za okres 8 miesięcy, tj. I -VIII 2014 r.

kwota do zapłaty

SP nr 4

1

393,15

3 145,20

805,28

2 339,92

SP nr 6

10

363,90

29 112,00

8 052,80

21 059,20

ZS7SP7

3

358,83

8 611,92

2 415,84

6 196,08

SP nr 9

9

357,71

25 755,12

7 247,52

18 507,60

ZS3SP11

2

349,27

5 588,32

1 610,56

3 977,76

Ogółem

25

1822,86

72 212,56

20 132,00

52 080,56
Kalkulacja przewidywanych kosztów kształcenia uczniów z terenu Gminy Suwałki w oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych za okres ośmiu miesięcy, tj. od 01 lutego 2014 r. do 31 sierpnia 2014 r.

Nazwa jednostki

liczba uczniów z terenu Gminy Suwałki, którzy nie zostali uwzględnieni w SIO (stan na 30.09.2013)

koszt kształcenia ucznia w skali 1 miesiąca w 2013 r.

koszt kształcenia ucznia w skali 7 miesięcy, tj. II-VIII 2014 r.

minus kwota otrzymanej dotacji z MEN za okres 7 miesięcy, tj. II-VIII 2014 r.

kwota do zapłaty

SP nr 6

1

363,90

2 547,30

0,00

2 547,30

Ogółem

1

363,90

2 547,30

0,00

2 547,30

Kwota do zapłaty przez Gminę Suwałki 54.627,86 zł (słownie: pięćdziesiąt cztery tysiące sześćset dwadzieścia siedem złotych 86/100).

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-05-13
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe