Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXIV/191/2014 Rady Miejskiej w Kleszczelach

z dnia 12 maja 2014r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2014 r

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt. 4 , pkt. 9 lit. "d" oraz lit. "i" ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645 i poz. 1318 oraz z 2014 r. poz. 379), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 223, art. 235, art. 237, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 i poz. 938 oraz z 2014 r. poz. 379) uchwala się, co następuje:

§ 1. Dokonać zmian w planie dochodów budżetowych, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonać zmian w planie wydatków budżetowych, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Dokonać zmian w załączniku Nr 3 do Uchwały Nr XXI/161/2013 Rady Miejskiej w Kleszczelach z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie budżetu gminy na 2014 rok (Dz. Urz.Woj.Podl. z 2014 r. poz.481), zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) Dochody ogółem 9.159.459 zł, z tego:

a) dochody bieżące 7.331.796 zł, w tym:

- dochody na zadania własne 6.287.072 zł, w tym dotacje na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w wysokości 6.169 zł,

- dochody na zadania zlecone 1.044.724 zł,

b) dochody majątkowe w wysokości 1.827.663 zł, w tym:

- dochody ze sprzedaży majątku 305.330 zł,

- dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 w wysokości 1.522.333 zł;

2) wydatki ogółem 9.687.593 zł, z tego:

a) wydatki bieżące 7.361.312 zł, w tym:

- wydatki na zadania własne 6.316.588 zł, w tym wydatki na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w wysokości 6.169 zł,

- wydatki na zadania zlecone 1.044.724 zł,

b) wydatki majątkowe w wysokości 2.326.281 zł, w tym wydatki na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w wysokości 2.294.281 zł.

§ 5. Deficyt budżetu w wysokości 528.134 zł pokryty zostanie przychodami z:

1) zaciągniętej pożyczki w wysokości 280.000 zł;

2) wolnych środków na rachunku budżetu gminy w wysokości 248.134 zł.

§ 6. Objaśnienia dokonanych zmian stanowi załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady


mgr Katarzyna Androsiuk


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIV/191/2014
Rady Miejskiej w Kleszczelach
z dnia 12 maja 2014 r.
Zalacznik1.pdf

Dochody


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIV/191/2014
Rady Miejskiej w Kleszczelach
z dnia 12 maja 2014 r.
Zalacznik2.pdf

Wydatki


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXIV/191/2014
Rady Miejskiej w Kleszczelach
z dnia 12 maja 2014 r.
Zalacznik3.pdf

Limit wydatków


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXIV/191/2014
Rady Miejskiej w Kleszczelach
z dnia 12 maja 2014 r.

Objaśnienia do dokonanych zmian w budżecie gminy na 2014 r.

1. Zmniejszenia planu dochodów i wydatków w Dz. 900 rozdz. 90001 o kwotę 314.218 zł dokonano na podstawie wprowadzonych zmian wartości zadania inwestycyjnego "Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Kleszczele oraz kanalizacji sanitarnych i sieci wodociągowej w ul. Wiśniowej w Kleszczelach i w ul. Cichej i Spokojnej w Dobrowodzie" I - II etap. Po przeprowadzeniu procedury przetargowej wartość zadania uległa zmniejszeniu.

2. Zwiększenia planu wydatków o kwotę 34.600 zł dokonano następująco:

- w Dz. 010 rozdz. 01010 kwotę 28.000 zł na sporządzenie dokumentacji technicznej budowy wodociągu we wsi Saki,

- w Dz. 010 rozdz. 01010 kwotę 6.600 zł na sporządzenie dokumentacji technicznej budowy wodociągu i kanalizacji sanitarnej we wsi Repczyce.

3. Zmniejszenia planu wydatków dokonano ze względu na brak realizacji planowanych zadań.

4. W załączniku Nr 3 w sprawie zadań inwestycyjnych realizowanych w 2014 r:

- zmniejszono plan wydatków na zadanie pn. "Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Kleszczele oraz kanalizacji sanitarnych i sieci wodociągowej w ul. Wiśniowej w Kleszczelach i w ul. Cichej i Spokojnej w Dobrowodzie" I - II etap,

- wprowadzono zadanie inwestycyjne "Budowa kanalizacji sanitarnej, grawitacyjnej i tłocznej oraz przepompowni ścieków w Kleszczelach,

- wprowadzono zadanie inwestycyjne "Budowa wodociągu we wsi Saki",

- wprowadzono zadanie inwestycyjne "Budowa wodociągu i kanalizacji we wsi Repczyce",

- wprowadzono zadanie inwestycyjne "Remont świetlicy wiejskiej we wsi Żuki".

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-06-11
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe