Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXXV/275/14 Rady Miejskiej w Augustowie

z dnia 26 czerwca 2014r.

w sprawie uchylenia uchwały Nr XXXIII/252/14 Rady Miejskiej w Augustowie z dnia 31 marca 2014 r. zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit.a i art. 40 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318; z 2014 r. poz. 379/ w związku z art. 11 ust. 2, art. 13, art. 14, art. 15, art. 34, art. 37 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami /Dz. U. z 2014 r. poz. 518, poz. 659/ Rada Miejska w Augustowie uchwala, co następuje:

§ 1. Uchyla się uchwałę Nr XXXIII/252/14 Rady Miejskiej w Augustowie z dnia 31 marca 2014 r. zmieniającą uchwałę Nr XXIX/182/08 Rady Miejskiej w Augustowie z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony /Dz. Urz. Woj. Podl. z 2014 r. poz. 1405/.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Augustowie


Krystyna Wilczewska

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-07-02
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe