reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXX/217/2014 Rady Gminy Filipów

z dnia 9 czerwca 2014r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318, z 2014 r. poz. 379) oraz art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXVII/193/2013 Rady Gminy Filipów z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2014 rok wprowadza się nastepujące zmiany:

1) zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę 4.050 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały;

2) zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 300.460 zł oraz zmniejszyć o kwotę 296.410 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały;

§ 2. Wykaz zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 3. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy w 2014 roku stanowi załącznik Nr 4 do uchwały.

§ 4. Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych stanowi załącznik Nr 5 do uchwały.

§ 5. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących ze źródeł zagranicznych zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały.

§ 6. Budżet gminy po dokonanych zmianach na 2014 rok wynosi:

1. Plan dochodów budżetowych ogółem - 13.313.482 zł;

- bieżące - 12.474.315 zł,

- majątkowe - 839.167 zł.

2. Plan wydatków budżetowych ogółem - 16.130.368 zł;

- bieżące - 12.192.652 zł,

- majątkowe - 3.937.716 zł.

§ 7. Deficyt budżetu w kwocie 2.816.886 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu:

1) wolnych środków w kwocie 2.595.018 zł wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych,

2) zaciągnięcia kredytu lub pożyczki długoterminowej w kwocie 221.868 zł.

§ 8. Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie stanowi załącznik Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady


Ireneusz Wawrzyn


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXX/217/2014
Rady Gminy Filipów
z dnia 9 czerwca 2014 r.

Zmiana planu dochodów budżetu gminy na 2014 rok

Rodzaj:

Własne

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

852

Pomoc społeczna

7 940,00

4 050,00

11 990,00

85212

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

4 500,00

2 050,00

6 550,00

0690

Wpływy z różnych opłat

0,00

50,00

50,00

0900

Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości

0,00

500,00

500,00

2910

Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości

0,00

1 500,00

1 500,00

85214

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

0,00

2 000,00

2 000,00

2910

Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości

0,00

2 000,00

2 000,00

Razem:

7 940,00

4 050,00

11 990,00

Na ogólne dochody w wysokości 13.313.482 zł złożyły się:

1. Dochody bieżące w kwocie 12.474.315 zł, w tym:

- wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu - 41.062 zł,

- wpływy pochodzące z kar i opłat za korzystanie ze środowiska - 25.000 zł,

- dotacje na finansowanie wydatków realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 107.124 zł.

2. Dochody majątkowe w kwocie 839.167 zł, w tym:

- dochody z tytułu sprzedaży majątku oraz prawa użytkowania wieczystego - 70.000 zł,

- dotacje na finansowanie wydatków realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 769.167 zł.


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXX/217/2014
Rady Gminy Filipów
z dnia 9 czerwca 2014 r.

Zmiana planu wydatków budżetu gminy na 2014 rok

Rodzaj:

Własne

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

010

Rolnictwo i łowiectwo

2 584 997,00

- 78 000,00

2 506 997,00

01010

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

2 576 497,00

- 78 000,00

2 498 497,00

6060

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

84 273,00

- 78 000,00

6 273,00

400

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

16 768,00

- 15 000,00

1 768,00

40002

Dostarczanie wody

15 000,00

- 15 000,00

0,00

6060

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

15 000,00

- 15 000,00

0,00

600

Transport i łączność

439 135,00

141 768,00

580 903,00

60014

Drogi publiczne powiatowe

0,00

75 000,00

75 000,00

6300

Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

0,00

75 000,00

75 000,00

60016

Drogi publiczne gminne

439 135,00

66 768,00

505 903,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

70 000,00

- 3 232,00

66 768,00

4300

Zakup usług pozostałych

150 000,00

- 85 000,00

65 000,00

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

8 000,00

200 000,00

208 000,00

6060

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

45 000,00

- 45 000,00

0,00

630

Turystyka

1 200,00

10 000,00

11 200,00

63003

Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

1 200,00

10 000,00

11 200,00

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

0,00

10 000,00

10 000,00

750

Administracja publiczna

1 745 140,00

4 050,00

1 749 190,00

75095

Pozostała działalność

242 235,00

4 050,00

246 285,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

20 000,00

4 050,00

24 050,00

801

Oświata i wychowanie

4 515 809,00

11 410,00

4 527 219,00

80113

Dowożenie uczniów do szkół

328 335,00

11 410,00

339 745,00

4300

Zakup usług pozostałych

85 864,00

11 410,00

97 274,00

926

Kultura fizyczna

1 193 000,00

- 70 178,00

1 122 822,00

92601

Obiekty sportowe

1 193 000,00

- 70 178,00

1 122 822,00

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

46 560,00

- 15 429,00

31 131,00

6059

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

569 564,00

- 54 749,00

514 815,00

Razem:

13 647 866,00

4 050,00

13 651 916,00

Na ogólne wydatki w kwicie 16.130.368 złożyły się:

1. Wydatki bieżące w kwocie 12.292.652 zł, z tego:

1) wydatki jednostek budżetowych - 8.485.566 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 5.386.419 zł,

- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych - 3.099.147 zł,

2) dotacje na zadania bieżące - 388.381 zł,

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 3.129.746 zł,

4) wydatki na na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 118.959 zł.

5) wydatki na obsługę długu - 70.000 zł.

2. Wydatki majątkowe w kwocie 3.837.716 zł:

1) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 1.091.691 zł.


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXX/217/2014
Rady Gminy Filipów
z dnia 9 czerwca 2014 r.

Wykaz zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w 2014 roku

Nazwa zadania inwestycyjnego i jego lokalizacja

Dział rozdział

Środki wynikające z planu wydatków w 2014 r.

w tym:

Środki do pozyskanania z WFOŚiGW

Środki własne budżetu

Środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

Kredyty i pożyczki

1. Budowa oczyszczalni ścieków- płatność końcowa

Dz. 010 rozdz.01010

2 458 069,00

2 458 069,00

0,00

2. Projekt na modernizację stacji uzdatniania wody w Filipowie- płatność końcowa

Dz. 010 rozdz.01010

26 800,00

26 800,00

0,00

3. Falownik na hydrofornię w Czarnem.

Dz. 010 rozdz.01010

6 273,00

6 273,00

4. Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Suwalskiego

Dz. 600 rozdz. 60014

75 000,00

75 000,00

5. Projekt na przebudowę drogi gminnej przy ul. Polna w Filipowie z nawierzchni żwirowej na bitumiczną wraz z budową chodników

Dz. 600 rozdz. 60016

8 000,00

8 000,00

0,00

6. Budowa drogi w Filipowie II

Dz. 600 rozdz. 60016

200 000,00

200 000,00

7. Projekt na budowę plaży we wsi Jemieliste

Dz. 630 rozdz. 63003

10 000,00

10 000,00

8. Elektroniczne wdrażanie usług dla ludności województwa podlaskiego -część II, administracja samorządowa

Dz.750 rozdz.75023

22 652,00

22 652,00

0,00

9. Zakup przyczepy wywrotki do ciągnika

Dz.750 rozdz.75095

5 100,00

5 100,00

28 900,00

10. Środki na współfinansowanie zakupu samochodu dla Posterunku Policji w Filipowie

Dz.754 rozdz.75404

3 000,00

3 000,00

11. Urządzenie placu rekreacyjno-sportowego wokół budynku urzędu gminy w miejscowości Filipów.*

Dz. 926 rozdz. 92601

1 122 822,00

336 887,00

769 167,00

16 768,00

Ogółem środki na inwestycje w 2014 roku

3 937 716,00

2 946 681,00

769 167,00

221 868,00

28 900,00

* w tym 31.131 zł koszty niekwalifkowane projektu


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXX/217/2014
Rady Gminy Filipów
z dnia 9 czerwca 2014 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy w 2014 roku

Jednostki sektora finansów publicznych

Jednostki spoza sektora finansów publicznych

Klasyfikacja

Podmiot dotowany

celowa

Podmiotowa

Klasyfikacja

Nazwa zadania/instytucji

Celowa

dział

rozdział

§

dział

rozdział

§

600

60014

6300

Powiat Suwalski

75 000,00

630

63003

2830

Suwalska Izba Rolniczo-Turystyczna w Suwałkach

1 200,00

801

80195

2310

Urząd Miejski w Suwałkach

1 867,00

851

85154

2820

zorganizowanie zajęć terapełtycznych dla osób uzależnionych od alkoholu z terenu Gminy Filipów

1 800,00

801

80104

2310

Urząd Miejski w Suwałkach

46 614,00

851

85154

2820

zorganizowanie obozu terapełtycznego dla osób uzależnionych i współuzależnionych z terenu Gminy Filipów

2 400,00

921

92109

2480

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu

200 000,00

852

85295

2820

dystrybucja żywności dla rodzin najuboższych z terenu Gminy Filipów

4 500,00

921

92116

2480

Gminna Biblioteka Publiczna

130 000,00

Razem

123 481,00

330 000,00

Razem

9 900,00


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXX/217/2014
Rady Gminy Filipów
z dnia 9 czerwca 2014 r.

Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów Zespołu Szkół w Filipowie na 2014 rok

Stan środków obrotowych na początek roku

822,00

801

Oświata i wychowanie

822,00

80101

Szkoły podstawowe

822,00

Dochody

163 750,00

801

Oświata i wychowanie

163 750,00

80101

Szkoły podstawowe

52 750,00

80110

Gimnazja

1 000,00

80148

Stołówki szkolne i przedszkolne

110 000,00

Wydatki

164 572,00

801

Oświata i wychowanie

164 572,00

80148

Stołówki szkolne i przedszkolne

110 000,00

80101

Szkoły podstawowe

53 572,00

80110

Gimnazja

1 000,00


Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXX/217/2014
Rady Gminy Filipów
z dnia 9 czerwca 2014 r.

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących ze źródeł zagranicznych na 2014 rok

Lp.

Projekt

Kategoria interwencji funduszy strukturalnych

Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)

Wydatki w okresie realizacji Projektu

w tym:

Środki z budżetu krajowego

Środki z budżetu UE

1

2

3

4

5

6

7

1

Wydatki majątkowe razem:

x

1 091 691

514 815

576 876

1.1

Program Operacyjny: Zrównowazony rozwój sektora rybołóstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich

Podniesienie atrakcyjności i rewitalizacja Gminy Filipów poprzez urządzenie placu rekreacyjnno-sportowego wokół budynku urzędu gminy w miejscowości Filipów

Razem wydatki:

Dz. 926 rozdz.92601

1 091 691

514 815

576 876

z tego: 2014 r.

1 091 691

514 815

576 876

2015 r.

0

0

2

Wydatki bieżące razem:

x

178 680

36 851

141 829

2.1,

Program: POKL

Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania

Priorytet:

Działanie:

Razem wydatki:

Dz. 801
rozdz. 80101

52 583

7 888

44 695

z tego: 2013 r.

21 117

3 168

17 949

2014r.

31 466

4 720

26 746

2.2

Program: POKL

Mobilny Klub Integracji Społecznej II

Priorytet:

Działanie:

Przeciwdzałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej

Razem wydatki:

Dz. 853
rozdz. 85395

114 276

17 142

97 134

z tego: 2013 r.

19 665

2 950

16 715

2014 r.

75 672

11 351

64 321

2015r.

18 939

2 841

16 098

2016 r

0

0

0

2.3.

Program:PROW

W Dolinie Rospudy

Priorytet:

Działanie:

Podniesienie jakości życia mieszkańców

Razem wydatki:

Dz. 750
rozdz.75075

11 821

11 821

0

2014 r.

11 821

11 821

0

2015r.

0

0

0

2016 r

0

0

0

Ogółem (1+2)

x

1 270 371

551 666

718 705

Razem wydatki 2014 rok

1 210 650,00

542 707,00

667 943,00


Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXX/217/2014
Rady Gminy Filipów
z dnia 9 czerwca 2014 r.

Objaśnienie zmian w budżecie gminy na 2014 rok

Ad zał. Nr 1. Dokonane zmiany w planie związane są ze zwiększeniem dochodów realizowanych przez GOPS Filipów.

Ad zał. Nr 2, 3, 4. Zmiany w planie wydatków wynikają z:

- zmniejszenia środków zaplanowanych na zakup agregatu prądotwórczego, wozu asenizacyjnego, koparko - ładowarki,

- zwiększenia planu na wykonanie projektu na budowę plaży we wsi Jemieliste,

- zaplanowania dotacji dla Powiatu Suwalskiego na przebudowę drogi,

- zmniejszenia planu na remontach dróg gminnych,

- wprowadzenia do budżetu zadania inwestycyjnego pn. Budowa drogi w Filipowie II,

- zwiększenia planu na zakup paliwa do samochodów,

- zwiększeniu planu na dowożeniu dzieci,

- zmniejszenie nakładów na inwestycję, tj. budowę placu wokół urzędu.

Ad zał. Nr 5. Zmiany w planie wyodrębnionego rachunku dochodów i wydatków związane są z wprowadzeniem darowizny na zakup książek do biblioteki, wzrost dochodów z najmu sali gimnastycznej.

Ad zał. Nr 6. Zmiany w załączniku dotyczą zmniejszenia nakładów wkładu własnego gminy na budowę placu wokoł budynku urzędu gminy.

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł Sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Adwokacka AKS

Kancelaria zajmuje się prowadzeniem spraw zarówno klientów indywidualnych, jak i korporacyjnych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama