Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXIX/262/14 Rady Gminy Zawady

z dnia 17 czerwca 2014r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2014 rok

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. 2013 r., poz. 594, 1318, z 2014 r. poz. 379) oraz art. 211, art. 212 i art. 217 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, 938, 1646, z 2014 r. poz. 379) uchwala się, co następuje:

§ 1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wprowadza się zmiany w załączniku Nr 3 do uchwały budżetowej na 2014 rok w zakresie limitu wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2014 roku - zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wprowadza się zmiany w załączniku Nr 4 do uchwały budzetowej na 2014 rok w zakresie przychodów i rozchodów budżetu w 2014 roku zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Wprowadza się zmiany w załączniku Nr 5 do uchwały budżetowej na 2014 rok w zakresie planowanych do udzielenia dotacji z budżetu gminy w 2014 roku zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. Paragraf 7 uchwały budżetowej na 2014 rok otrzymuje brzmienie: "Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 700 000 ;

- sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 574 935 ;

- sfinansowanie rozchodów budżetu - w kwocie 1 234 274 zł;

- wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej (zadanie pn.: "Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii oraz termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Zawadach") - w kwocie 1 201 720 zł.

§ 7. Paragraf 11 uchwały budżetowej na 2014 rok otrzymuje brzmienie: "Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na:

a) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 700 000 ;

b) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 574 935 ;

c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów - w kwocie 1 234 274 zł;

d) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej (zadanie pn.: "Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii oraz termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Zawadach") - w kwocie 1 201 720 zł;

e) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciagłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,

f) przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,

g) dokonywania wszelkich zmian w planie wydatków - z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,

h) dokonywania zmian w planie wydatków inwestycyjnych, polegających na przenoszeniu planowanych wydatków między zadaniami z wyłączeniem rozszerzania ich zakresu rzeczowego oraz wprowadzania nowych zadań,

i) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków,

j) przekazania kierownikom innych jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków,

k) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 8. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) plan wydatków ogółem 11 055 035 zł, z tego:

a) bieżące w kwocie 9 482 824 zł,

b) majątkowe w kwocie 1 572 211 zł;

2) plan wydatków ogółem 11 629 970 zł, z tego:

a) bieżące w kwocie 8 612 721 zł;

b) majątkowe w kwocie 3 017 249 zł;

3) deficyt budżetu gminy w wysokości 574 935 zostanie pokryty planowanym do zaciągnięcia kredytem.

§ 9. Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie stanowi załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczacy Rady Gminy Zawady


Zdzisław Kapica


Załącznik do Uchwały Nr XXIX/262/14
Rady Gminy Zawady
z dnia 17 czerwca 2014 r.
Zalacznik1.pdf

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-07-17
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe