Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Zarządzenie nr 56/14 Burmistrza Szczuczyna

z dnia 30 czerwca 2014r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 257 i 259 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013, poz. 885, z późn. zm.) oraz § 12 pkt 3 uchwały Nr 247/XXXIX/13 Rady Miejskiej w Szczuczynie z dnia 23 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Szczuczyn na 2014 rok zarządzam, co następuje:

§ 1. Wprowadzić zmiany w planie dochodów zgodnie z załącznikiem nr 1:

a) zwiększyć dochody o kwotę 931 zł,

§ 2. Wprowadzić zmiany w planie wydatków zgodnie z załącznikiem nr 2:

a) zwiększyć wydatki o kwotę 4.931 zł,

b) zmniejszyć wydatki o kwotę 4.000 zł.

§ 3. . Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) po stronie planowanych dochodów 24.702.440 zł, z tego:

- dochody bieżące w wysokości 19.978.510 zł,

- dochody majątkowe w wysokości 4.723.930 zł;

2) po stronie planowanych wydatków 26.712.855 zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 17.444.207 zł,

- wydatki majątkowe w wysokości 9.268.648 zł;

3) planowany deficyt budżetowy 2.010.415 zł przewidziany do sfinansowania kredytem długoterminowym w kwocie 788.415 zł oraz wolnymi środkami w kwocie 1.222.000 zł.

§ 4. Objaśnienie dokonanych zmian w budżecie stanowi załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Burmistrz Szczuczyna


mgr Artur Kuczyński


Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 56/14
Burmistrza Szczuczyna
z dnia 30 czerwca 2014 r.

Zmiany w tabeli planów dochodów budżetu Gminy Szczuczyn w 2014 roku

§ 1. Zwiększenie planowanych dochodów w budżecie o kwotę 931 zł, w tym:

Rodzaj:

Własne

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

Razem:

21 907 077,00

0,00

21 907 077,00

Rodzaj:

Zlecone

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

852

Pomoc społeczna

2 359 903,00

931,00

2 360 834,00

85295

Pozostała działalność

72 306,00

931,00

73 237,00

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

72 306,00

931,00

73 237,00

Razem:

2 794 432,00

931,00

2 795 363,00

Ogółem:

24 701 509,00

0,00

24 702 440,00

931,00


Nazwa

Plan na 2014

1.Dochody majątkowe, w tym

4.723.930

dotacje i środki przeznaczone na inwestycje

4.542.930

dochody ze sprzedaży majątku

161.000

dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

20.000

w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3

4.533.964

2. Dochody bieżące, w tym:

19.978.510

na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3

1.262.028

Dochody ogółem

24.702.440

Burmistrz Szczuczyna


mgr Artur Kuczyński


Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 56/14
Burmistrza Szczuczyna
z dnia 30 czerwca 2014 r.

Zmiany w tabeli planów wydatków budżetu Gminy Szczuczyn w 2014 roku

§ 1. Zmniejszenie planowanych wydatków w budżecie o kwotę 4.000 zł oraz zwiększenie planowanych wydatków w budżecie o kwotę 4.931 zł, w tym:

Rodzaj:

Własne

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

8 039 343,00

0,00

8 039 343,00

90002

Gospodarka odpadami

577 528,00

0,00

577 528,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

0,00

4 000,00

4 000,00

4300

Zakup usług pozostałych

519 384,00

-4 000,00

515 384,00

Razem:

23 917 492,00

0,00

23 917 492,00

Rodzaj:

Zlecone

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

852

Pomoc społeczna

2 359 903,00

931,00

2 360 834,00

85295

Pozostała działalność

72 306,00

931,00

73 237,00

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

0,00

580,00

580,00

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

0,00

106,00

106,00

4120

Składki na Fundusz Pracy

0,00

15,00

15,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

1 506,00

230,00

1 736,00

Razem:

2 794 432,00

931,00

2 795 363,00

Ogółem:

26 711 924,00

-4 000,00

26 712 855,00

4 931,00


Rodzaj wydatków

Plan na 2014

1. Wydatki majątkowe:

9.268.648

Inwestycje i zakup inwestycyjne

9.268.648

na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3

6.305.835

zakup i objęcie akcji i udziałów

0

wniesienie prawa do spółek prawa handlowego

0

2. Wydatki bieżące:

17.444.207

wynagrodzenia i składki od nich naliczane

7.508.699

wydatki związane z realizacją zadań statutowych

3.867.407

udzielone dotacje na zadania bieżące

558.064

świadczenia na rzecz osób fizycznych

3.598.874

na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3

1.491.163

wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji

0

obsługa długu

420.000

Wydatki ogółem

26.712.855

Burmistrz Szczuczyna


mgr Artur Kuczyński


Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 56/14
Burmistrza Szczuczyna
z dnia 30 czerwca 2014 r.

Objaśnienie dokonanych zmian w budżecie gminy na 2014 rok.

Po stronie dochodów wprowadzono zmiany m.in. z tytułu:

- otrzymania decyzji Wojewody Podlaskiego o zwiększeniu dotacji celowej o kwotę 931 zł w związku z realizacją rządowego programu dla rodzin wielodzietnych.

Po stronie wydatków wprowadzono zmiany m.in. z tytułu:

- otrzymanych dotacji odpowiednio zwiększono plan wydatków,

- przesunięcia środków w rozdziale "gospodarka odpadami" w kwocie 4.000 zł na zakup licencji oprogramowania i materiałów.

Burmistrz Szczuczyna


mgr Artur Kuczyński

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-07-24
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe