Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Zarządzenie nr 242/14 Wójta Gminy Łomża

z dnia 30 czerwca 2014r.

w sprawie zmian w budżecie na 2014 rok

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /Dz. U. z 2013r. poz. 885 z późn.zm./ zarządzam, co następuje:

§ 1. Dokonać zmian w planie wydatków pomiędzy rozdziałami na zadania zlecone.

1. Zmniejszenia:

1) Dział 852 rozdział 85212 § 4110 - 208,75zł

2) Dział 852 rozdział 85212 § 4120 - 29,70zł

3) Dział 852 rozdział 85212 § 4210 -120,00zł /w Zarządzeniu Nr 241/14 Wójta Gminy Łomża z dnia 30 czerwca 2014 roku w sprawie zmian w budżecie na 2014 rok w § 4 zapisano rozdział 85212 należało 85295. W załączniku Nr 2 dane są zapisane prawidłowo/.

2. Zwiększenia:

1) Dział 852 rozdział 85295 § 4110 - 208,75zł

2) Dział 852 rozdział 85295 § 4120 - 29,70zł

3) Dział 852 rozdział 85295 § 4210 - 120,00zł

§ 2. Budżet po dokonanych zmianach:

1. Dochody ogółem - 30 145 258,25zł, w tym bieżące 26 624 793,90zł, dochody majątkowe -3 520 464,35zł.

2. Wydatki ogółem - 32 034 678,25zł, w tym bieżące 24 416 378,11zł wydatki majątkowe - 7 618 300,14zł.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Wójt


Jacek Albin Nowakowski

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-07-30
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe