| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXVIII/207/14 Rady Gminy Jasionówka

z dnia 13 sierpnia 2014r.

w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu w Gminie Jasionówka

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorzadzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318, z 2014 r. poz. 379, poz. 1072) w związku z art. 27 ust. 2 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2014 r. poz. 715) oraz art. 221 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911) uchwala się, co następuje:

§ 1. Niniejsza uchwała określa warunki i tryb finansowania zadania własnego Gminy Jasionówka, polegajacego na tworzeniu warunków, w tym organizacyjnych, sprzyjających rozwojowi sportu, wskazując jednocześnie cel publiczny z zakresu sportu, który Gmina zamierza osiągnąć.

§ 2. Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o:

1) ustawie o sporcie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2014 r. poz. 715);

2) ustawie o finansach publicznych - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.);

3) Wójcie - należy przez to rozumieć Wójta Gminy Jasionówka;

4) Gminie - należy przez to rozumieć Gminę Jasionówka;

5) Urzędzie - należy przez to rozumieć Urząd Gminy Jasionówka;

6) klubie - należy przez to rozumieć klub sportowy działający na terenie Gminy, niedziałający w celu osiągnięcia zysku, w rozumieniu przepisów ustawy o sporcie;

7) sporcie - należy przez to rozumieć wszelkie formy aktywności fizycznej, w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy o sporcie, w tym przede wszystkim związane z uczestnictwem klubu we współzawodnictwie, które wpływa na osiąganie wyników sportowych;

8) dotacji - należy przez to rozumieć dotację celową z budżetu Gminy, o której mowa w art. 28 ustawy o sporcie, przeznaczoną na finansowanie lub dofinansowanie zadań służących rozwojowi sportu na terenie Gminy, w szczególności związanych z uzyskiwaniem wyników sportowych we współzawodnictwie.

§ 3. Celem publicznym z zakresu sportu, który Gmina zamierza osiągnąć jest:

1) osiąganie wysokich wyników sportowych poprzez udział we współzawodnictwie sportowym w różnych dyscyplinach sportu, na wszystkich poziomach i we wszystkich kategoriach wiekowych przez zawodników, zespoły i drużyny z klubów działających na terenie Gminy;

2) poprawa warunków uprawniania sportu przez członków klubów działających na terenie Gminy;

3) umożliwienie dzieciom, młodzieży i dorosłym uprawiania sportu i udziału we współzawodnictwie sportowym jako formie aktywności fizycznej w klubach działających na terenie Gminy, w różnych dyscyplinach sportowych i kategoriach wiekowych;

4) poprawa kondycji fizycznej społeczności lokalnej poprzez zwiększenie dostępności do wszelkiej działalności sportowej prowadzonej przez kluby działające na ternie Gminy;

5) popularyzowanie sportu we wszelkich jego aspektach, w tym szczególnie poprzez organizowanie zawodów sportowych lub innej rywalizacji sportowej na terenie Gminy przez kluby, a także poprzez osiąganie wysokich wyników sportowych.

§ 4. Przepisów niniejszej uchwały nie stosuje się do dotacji na finansowanie lub dofinansowanie zadań Gminy z zakresu kultury fizycznej udzielanych z budżetu Gminy na zasadach i w trybie określonym w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.).

§ 5. 1. Gmina realizuje cel określony w § 3 poprzez zlecanie klubom do realizacji zadań w ramach środków zaplanowanych w budżecie Gminy na dany rok budżetowy.

2. Finansowanie rozwoju sportu na terenie Gminy następuje w formie dotacji udzielanych klubom, na zasadach wspierania lub powierzania zleconych zadań, z zastrzeżeniem ustępu 4.

3. Organem przyznającym dotację jest Wójt.

4. Wspieranie rzeczowe rozwoju sportu może nastąpić także w formie udostępnienia klubom bazy sportowej na podstawie umowy użyczenia zawartej pomiędzy Wójtem a klubem.

§ 6. Dotacja, udzielana na zasadach finansowania lub dofinansowania kosztów związanych z realizacją celu publicznego określonego w § 3, może być przeznaczona na:

1) realizację programów szkolenia sportowego;

2) zakup sprzętu sportowego;

3) pokrycie kosztów organizowania zawodów sportowych lub uczestnictwa w tych zawodach;

4) pokrycie kosztów korzystania z obiektów sportowych dla celów szkolenia sportowego;

5) sfinansowanie stypendiów sportowych i wynagrodzenia kadry szkoleniowej,

- jeżeli wpłynie to na poprawę warunków uprawiania sportu przez członków klubu, który otrzyma dotację, lub zwiększy dostępność społeczności lokalnej do działalności sportowej prowadzonej przez ten klub.

§ 7. Dotacja nie może być przeznaczona na finansowanie lub dofinansowanie:

1) zobowiązań klubu z tytułu zaciąganych pożyczek, kredytów oraz kosztów obsługi zadłużenia;

2) transferów zawodników z innych klubów;

3) wypłat wynagrodzeń z wyjątkiem wynagrodzeń kadry szkoleniowej;

4) zapłat kar, mandatów i innych opłat o charakterze sankcyjnym;

5) zobowiązań klubu powstałych przed datą zawarcia umowy o udzielenie dotacji;

6) innych wydatków niezwiązanych bezpośrednio z zadaniami określonymi w § 6.

§ 8. 1. Udzielanie dotacji klubom odbywa się w miarę ich potrzeb, w trybie inicjatywy własnej klubu oraz możliwości budżetowych Gminy, na podstawie złożonego przez klub wniosku.

2. Procentowy udział dotacji w całkowitym koszcie wnioskowanego przez klub zadania powinien wynosić nie więcej niż 80%.

3. Wzór wniosku stanowi załącznik nr 1 do uchwały.

4. Wnioski, które mają być zrealizowane w 2014 r. winny być składane nie później niż 30 dni po wejściu uchwały w życie, zaś w przypadku realizacji wniosków, które mają być rozpoczęte i zakończone w latach następnych, winny być składane w terminie do 15 października roku poprzedzającego rok realizacji wniosku.

§ 9. 1. W celu oceny złożonych wniosków Wójt w drodze zarządzenia powoła, składający się z conajmniej trzech osób, Zespół Opiniujący.

2. W przypadku stwierdzenia uchybień formalno-prawnych lub innych wad wniosku, Zespół Opiniujący wzywa wnioskodawcę do ich usunięcia lub uzupełnienia wniosku w terminie 7 dni od otrzymania wezwania.

3. Wniosek, którego wad nie usunięto lub który nie został uzupełniony w wyznaczonym terminie, pozostawia się bez rozpatrzenia.

4. Zespół Opiniujący rozpatrując wnioski uwzględnia w szczególności:

1) znaczenie zgłoszonego wniosku dla rozwoju sportu na terenie Gminy;

2) wysokość środków budżetowych przeznaczonych na rozwój sportu w Gminie;

3) zgodność zgłoszonego wniosku z celem publicznym określonym w § 3;

4) przedstawioną we wniosku kalkulację kosztów, w tym udział środków finansowych własnych klubu, środków finansowych z innych źródeł, wkładu rzeczowego, osobowego - w tym świadczeń wolontariuszy i prac społecznych członków klubu;

5) możliwość realizacji wniosku przez klub;

6) dotyczczasową współpracę klubu z Gminą, w tym staranne i terminowe wywiązywanie się z umów.

5. Postanowienia ust. 4 stosuje się niezależnie od liczby złożonych wniosków.

6. Zespół Opiniujący, po rozpatrzeniu złożonych wniosków, przedstawia Wójtowi propozycję przyznania lub odmowy przyznania dotacji wraz z protokołem z posiedzenia w terminie 21 dni od upływu składania ofert.

§ 10. 1. Decyzję w sprawie przyznania lub odmowy przyznania dotacji oraz ustalenia jej wysokości podejmuje Wójt w terminie 7 dni od otrzymania propozycji Zespołu Opiniującego.

2. Decyzja Wójta, o której mowa w ust. 1, jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.

3. Kwota przyznanej dotacji może być niższa od kwoty wnioskowanej przez klub. W takim przypadku warunkiem zawarcia umowy jest korekta kosztorysu zawartego we wniosku.

4. O ostatecznej decyzji Wójta odnośnie przynania lub odmowy przyznania dotacji zainteresowane kluby informowane są w formie pisemnej.

5. Informację, o której mowa w ust. 4, zamieszcza się także w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Gminy oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy.

§ 11. 1. Podstawą udzielenia dotacji jest umowa zawarta pomiędzy Gminą, reprezentowaną przez Wójta, a klubem, któremu została przyznana dotacja.

2. Umowa jest sporządzana na czas realizacji zadań wskazanych we wniosku, na zasadach określonych w przepisach ustawy o finansach publicznych.

3. Integralnym elementem umowy jest złożony przez klub wniosek, a w przypadku przyznania dotacji w innej niż wnioskowana wysokości, także zaktualizowany kosztorys.

4. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się możliwość wprowadzenia (na pismeny wniosek klubu) zmian zakresu poszczególnych działań określonych w złożonym wniosku, w tym harmonogramu i kosztorysu.

5. Wprowadzenie do zawartej umowy zmian, o których mowa w ust. 4, wymaga zgody Wójta oraz, jeżeli proponowane zmiany przekraczają swoim zakresem 10% wartości danej pozycji kosztorysu, dokonywane jest w formie pisemnego aneksu do umowy.

6. Zmiany, o których mowa w ust. 4, nie mogą skutkować zwiększeniem dotacji przyznanej klubowi.

§ 12. Wójt poprzez upoważnionych pracowników Urzędu może kontrolować realizację projektu, a w szczególności:

1) stan realizacji projektu;

2) efektywność i rzetelność jego wykonania;

3) prawidłowość wykorzystania środków z budżetu Gminy;

4) prowadzenie dokumentacji księgowo-rachunkowej w zakresie wykorzystania środków pochodzących z buedżetu Gminy.

§ 13. 1. Do rozliczenia dotacji stosuje się postanowienia zawarte w umowie zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych.

2. Rozliczenie z wykonania wniosku klub składa w terminie 30 dni po upływie terminu, na który została zawarta umowa. Wzór rozliczenia stanowi załącznik nr 2 do uchwały.

3. W przypadku zrealizowania zadania przy mniejszym niż zakładano we wniosku wykorzystaniu innych niż dotacja środków planowanych na jego finansowanie, przyznana dotacja ulega proporcjonalnemu zmniejszeniu.

4. W przypadku wykorzystania na realizację zadania tylko części przekazanej kwoty dotacji, jej niewykorzystana część podlega zwrotowi w terminie 14 dni od określonego w umowie dnia zakończenia realizacji zadania.

5. Klub otrzymujący dotację nie może wykorzystać otrzymanych od Gminy środków na cele inne niż określone w umowie.

6. Kwota dotacji wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem podlega zwrotowi w terminie 7 dnia od otrzymania wezwania do zwrotu.

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady


Tadeusz Snarski


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVIII/207/14
Rady Gminy Jasionówka
z dnia 13 sierpnia 2014 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVIII/207/14
Rady Gminy Jasionówka
z dnia 13 sierpnia 2014 r.
Zalacznik2.pdf

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Paweł Barnik

Ekspert podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »