Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XLI/203/14 Rady Miejskiej w Surażu

z dnia 20 sierpnia 2014r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 r

Tekst pierwotny

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4,ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r. poz.594, poz.645, poz.1318; z 2014r. poz.379, poz.911 ) oraz art.211, art.212, art.217 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz.885, poz.938, poz.1646; z 2014r. poz.379, poz.911) Rada Miejska w Surażu uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonać zmian w planie dochodów zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Dokonać zmian w planie wydatków zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. W uchwale Nr XXXVI/174/14 Rady Miejskiej w Surażu w sprawie uchwalenia budżetu gminy Suraż na 2014 rok z dnia 30 stycznia 2014r. zmienia się treść załącznika Nr 5 " Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budzetu Gminy w 2014 roku", który stanowi załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie - zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 5. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Plan dochodów ogółem7.697.377,77 zł.

a) bieżące w wysokości6.212.305,77 zł.

b) majątkowe w wysokości1.485.072,00 zł.

2. Plan wydatków ogółem7.740.942,77 zł.

a) bieżące w wysokości5.942.977,77 zł.

b) majątkowe w wysokości1.797.965,00 zł.

§ 6. 1. Dochody budżetu w wysokości 441.820 zł. pochodzące z refundacji Unii Europejskiej przeznacza się obligatoryjnie na spłatę raty pożyczki zaciągniętej w 2013 roku na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

2. Deficyt budżetu gminy w wysokości 485.385 zł. planuje się pokryć przychodami pochodzącymi z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczekz lat ubiegłych ubiegłych.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Suraża.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Surażu


Celina Chodorowska


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLI/203/14
RADY MIEJSKIEJ W SURAŻU
z dnia 20 sierpnia 2014 r.

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLI/203/14
RADY MIEJSKIEJ W SURAŻU
z dnia 20 sierpnia 2014 r.

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLI/203/14
RADY MIEJSKIEJ W SURAŻU
z dnia 20 sierpnia 2014 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych w 2014 R.

DOTACJE DLA JEDNOSTEK Z SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Dz.

Rozdz.

§

Nazwa zadania lub podmiot

Rodzaj dotacji

Kwota dotacji

600

60014

6300

Powiat Białostocki

celowa

380.000,-

921

92109

2480

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury oraz Biblioteka w Surażu

Podmiotowa

163.000,-

921

92116

2480

Biblioteka

Podmiotowa

2.000,-

Ogółem

545.000,-

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Dz.

Rozdz.

§

Nazwa zadania lub podmiot

Rodzaj dotacji

Kwota dotacji

630

63095

6230

Stowarzyszenie Gmin Górnej Narwi - budowa pola biwakowego w Surażu

Celowa

8.577,-

921

92120

2720

Zadanie w zakresie ochrony zabytków

Celowa

10.000,-

926

92605

2820

Zadanie w zakresie upowszechniania
i rozwijania kultury fizycznej w gminie na podstawie uchwały o sporcie

Celowa

20.000,-

Ogółem

38.577,-

Razem kwoty dotacji:

583.577,-


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XLI/203/14
RADY MIEJSKIEJ W SURAŻU
z dnia 20 sierpnia 2014 r.

Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie na 2014r.

Plan dochodów uległ zwiększeniu : w rozdziale 70005 gospodarka gruntami
i nieruchomościami korekta wpływów za czynsze i c.o. z lokali w kwocie 8.200zł.;
w rozdziale 75023 Urzędy miast i gmin wyższe wykonanie zwrotu za energię elektryczną
o kwotę 400zł.; w dziale 756 Dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych - dokonano korekty planu o kwotę 7.800zł. w związku z przewidywanym wyższym wykonaniem; w dziale 758 Różne rozliczenia dokonano korekty planu o kwotę 3.000zł. przewidywane wyższe wpływy
z odsetek; w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe na podstawie pisma Nr FB-II.3111.331.2014.BB Wojewody Podlaskiego dotacja na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych na kwotę 2.299,77; w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami wprowadzono dochody z tytułu opłaty produktowej na kwotę 600zł.

Plan dochodów uległ zmniejszeniu w rozdziałach: 75023 Urzędy miast i gmin korekta planowanych spadków i darowizn o kwotę 2.000zł.; 80104 Przedszkola - niższe wpływy opłaty za dzieci uczęszczające do Przedszkola Samorządowego w Surażu o kwotę 11.000zł., w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne na podstawie pisma Nr FB-II.3111.351.2014.MA Wojewody Podlaskiego skorygowano dotację na opłacenie składek ubezpieczenia zdrowotnego od niektórych świadczeń rodzinnych o kwotę 900zł.

Plan wydatków uległ zwiększeniu w rozdziałach: 60016 Drogi publiczne gminne
o kwotę 44.467zł. na remont dojazdu wraz z odwodnieniem do pola biwakowego przy ulicy Bielskiej (39.495zł.) oraz częściowe zabezpieczenie środków na zimowe utrzymanie dróg (4.972zł.); 80101 Szkoły podstawowe na podstawie pisma Nr FB-II.3111.331.2014.BB Wojewody Podlaskiego - zakup podręczników i materiałów na kwotę 2.299,77; 85212 Świadczenia rodzinne, na kwotę 2.028zł. wzrost zatrudnienia o 1 etatu w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społeczenej w Surażu.

Plan wydatków uległ zmniejszeniu w rozdziale 63095 Pozostała działalność
o kwotę 39.495zł., którą przeznaczono dla SGGN na wkład własny w budowę pola biwakowego. Po zmniejszeniu pozostała w rozdziale 63095 do realizacji przez SGGN kwota 5.506zł. na oznakowanie szlaku wodnego; 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne na podstawie pisma Nr FB-II.3111.351.2014.MA Wojewody Podlaskiego o kwotę 900zł.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-08-27
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe