Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XLI/296/14 Rady Gminy Narew

z dnia 20 sierpnia 2014r.

w sprawie zmiany uchwały w sprawie podziału Gminy Narew na stałe obwody głosowania i ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 12 § 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, Nr 26, poz. 134, Nr 94, poz. 550, Nr 102, poz. 588, Nr 134, poz. 777, Nr 147, poz. 881, Nr 171, poz. 1016, Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 849, 951, 1529; z 2014 r. poz. 179, 180) na wniosek Wójta Gminy Narew uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. W załączniku do uchwały Nr XXII/103/12 Rady Gminy Narew z dnia 28 września 2012 r. w sprawie podziału Gminy Narew na stałe obwody głosowania i ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych (Dz. Urz. Woj. Podl. poz. 2903) dokonuje się aktualizacji opisu granic obwodów głosowania przez:

- w obwodzie głosowania nr 1 w okręgu wyborczym nr 6: dopisanie ul. Szlak Żubra.

2. Jednolity podział Gminy Narew na stałe obwody głosowania, uwzględniający zmiany wymienione w ust. 1, zawiera załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Po jednym egzemplarzu uchwały przekazuje się niezwłocznie Wojewodzie Podlaskiemu i Komisarzowi Wyborczemu w Białymstoku.

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego, Biuletynie Informacji Publicznej oraz podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.

§ 4. Na niniejszą uchwałę, wyborcom w liczbie co najmniej 15 przysługuje prawo wniesienia skargi do komisarza wyborczego, w terminie 5 dni od daty podania jej do publicznej wiadomości.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Narew.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Gminy


mgr Ewa Urbanowicz


Załącznik do Uchwały Nr XLI/296/14
Rady Gminy Narew
z dnia 20 sierpnia 2014 r.

Nr
obwodu
głosowania

Granice obwodu głosowania

Nr okręgu
wyborczego do rady gminy

Siedziba obwodowej komisji wyborczej

1

Miejscowości:

Urząd Gminy Narew,
ul. Mickiewicza 101,
17-210 Narew
Lokal dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych

- Narew , ulice:

Cicha, Dąbrowskiego, Kościelna, Kowalska, Młynowa, Piaski

1

Mickiewicza - nr parzyste od 2 do 32 oraz nr nieparzyste od 1 do 49, Palmowa, Klonowa, Gnilica, Sosnowa, Stodolna, Podrzeczna, Topolowa, 1 Maja, Poniatowskiego

2

Bielska, Ogrodowa, Leśna, Łąkowa, Polna

3

Mickiewicza: nr parzyste od 34 do 78 oraz nr nieparzyste od 51 do 101D

4

Mickiewicza: Nr: 101E, 101G, 103/1, 103/2, 103/3, 103/4

5

Białowieska, Kochanowskiego, Słowackiego, Konopnickiej, Żeromskiego, Reja, Konwaliowa, Gajowa, Dębowa, Bukowa, Świerkowa, Jaśminowa, Szlak Żubra

6

- Bruszkowszczyzna, Cisy, Gorędy, Iwanki, Odrynki, Ogrodniki, Rohozy, Paszkowszczyzna, Waniewo

9

- Chrabostówka, Cimochy, Gramotne, Hajdukowszczyzna, Makówka, Rybaki, Waśki

10

2

Miejscowości:

Świetlica wiejska
w Łosince,
Łosinka 41,
17-210 Narew

- Gorodzisko, Łosinka,

11

- Krzywiec, Podborowisko, Przybudki,

12

- Kotłówka, Koweła, Kutowa, Nowiny, Usnarszczyzna

13

3

Miejscowości:

Świetlica wiejska
w Tyniewiczach Dużych,
Tyniewicze Duże 57,
17-210 Narew

- Istok, Łopuchówka, Tyniewicze Duże, Tyniewicze Małe, Radźki, Zabłocie

14

4

Miejscowości:

Świetlica wiejska
w Trześciance,
Trześcianka 90,
17-210 Narew
Lokal dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych

- Saki, Trześcianka,

7

- Ancuty, Białki, Puchły, Soce

8

5

Miejscowości:

Świetlica wiejska
w Janowie,
Janowo 37, 17-210 Narew

- Doratynka, Gorodczyno, Gradoczno, Janowo, Kaczały, Koźliki, Lachy, Skaryszewo

15

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-08-28
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe