Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXXII/280/14 Rady Gminy Narewka

z dnia 29 sierpnia 2014r.

w sprawie określenia warunków udzielania bonifikat i wysokości stawek procentowych od opłaty prawa użytkowania wieczystego przy przekształceniu w prawo własności nieruchomości

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 4 ust. 7 pkt 2 i ust. 11a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (Dz. U. z 2012 r. poz. 83) oraz art. 40 ust. 2 pkt 3 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318, z 2014 r. poz. 379) uchwala się, co następuje:

§ 1. Określa się warunki udzielania bonifikaty i wysokości stawek procentowych od opłaty użytkowania wieczystego przy przekształceniu w prawo własności nieruchomości stanowiących własność Gminy Narewka.

§ 2. 1. Bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użykowania wieczystego w prawo własności stosuje się do nieruchomości zabudowanych i nie zabudowanych.

2. Ustala się stawkę procentową bonifikaty, o której mowa w ust. 1 w wysokości 80 %.

§ 3. Bonifikat, o których mowa w § 2 nie stosuje się w przypadku rozłożenia na raty opłaty za prawo wieczystego użytkowania przy przekształceniu w prawo własności nieruchomości.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Wojewodztwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Mieczysław Gryc

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-09-02
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe