Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXXIII/245/14 Rady Gminy Czeremcha

z dnia 2 września 2014r.

w sprawie uchwalenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 9a, art. 9b, art. 9c i art. 9d ustawy o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie art. 9a, art. 9b, art. 9c i art. 9d ustawy o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. Nr 180, poz. 1493; z 2009 r. Nr 206, poz. 1589; z 2010 Nr 28, poz. 146, Nr 125, poz. 842 ) i art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 594, 1318, z 2014 r. poz. 379) uchwala się co następuje:

§ 1. Zespół Interdyscyplinarny powołuje Wójt Gminy Czeremcha na czas nieokreślony.

§ 2. Członek Zespołu Interdyscyplinarnego może być odwołany:

a) na jego wniosek;

b) na wniosek podmiotu, którego jest on przedstawicielem;

c) w przypadku skazania prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne lub umyślne przestępstwo skarbowe;

d) w przypadku wygaśnięcia członkostwa z przyczyn naturalnych.

§ 3. Szczegółowe warunki funkcjonowania Zespołu Interdyscyplinarnego:

1) Przewodniczący Zespołu Interdyscyplinarnego jest wybierany na pierwszym posiedzeniu zespołu spośród jego członków.

2) Posiedzenia Zespołu Interdyscyplinarnego odbywają się w zależności od potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz na 3 miesiące.

3) Obsługę organizacyjno - techniczną Zespołu zapewnia Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czeremsze ul. Duboisa 14.

4) Decyzje są podejmowane zwykłą większością głosów osób obecnych na posiedzeniu.

5) Zespół Interdyscyplinarny może tworzyć grupy robocze w celu rozwiązywania problemów związanych z wystąpieniem przemocy w rodzinie w indywidualnych przypadkach.

6) Zespół Interdyscyplinarny realizuje działania określone w gminnym programie przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie.

7) Zadaniem Zespołu Interdyscyplinarnego jest integrowanie i koordynowanie działań podmiotów działających na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz specjalistów w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w szczególności przez:

a) diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie;

b) podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie mających na celu przeciwdziałanie temu zjawisku;

c) inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie;

d) rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielania pomocy w środowisku lokalnym;

e) inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie.

8) Do zadań grup roboczych należy, w szczególności:

a) opracowanie i realizacja planu pomocy w indywidualnych przypadkach wystąpienia przemocy w rodzinie; monitorowanie sytuacji rodzin, w których dochodzi do przemocy oraz rodzin zagrożonych wystąpieniem przemocy;

b) dokumentowanie działań podejmowanych wobec rodzin, w których dochodzi do przemocy oraz efektów tych działań.

§ 4. Uprawnienia i obowiązki Zespołu Interdyscyplinarnego oraz członków grup roboczych:

1) Członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego oraz grup roboczych w zakresie niezbędnym do realizacji zadań, mogą przetwarzać dane osób dotkniętych przemocą w rodzinie i osób stosujących przemoc w rodzinie, dotyczące: stanu zdrowia, nałogów, skazań, orzeczeń o ukaraniu, a także innych orzeczeń wydanych w postępowaniu sądowym lub administracyjnym, bez zgody i wiedzy osób, których dane dotyczą,

2) Członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego oraz grup roboczych zobowiązani są do zachowania poufności wszelkich informacji i danych, które uzyskali przy realizacji zadań, o których mowa w art. 9b ust. 2 i 3 w/w ustawy. Obowiązek ten rozciąga się także na okres po ustaniu członkostwa w Zespole Interdyscyplinarnym oraz w grupach roboczych.

3) Przed przystąpieniem do wykonywania czynności, o których mowa w art. 9b ust. 2 i 3 w/w ustawy, członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego oraz grup roboczych składają Wójtowi Gminy Czeremcha oświadczenie o następującej treści: "Oświadczam, że zachowam poufność informacji i danych, które uzyskałem przy realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie oraz, że znane mi są przepisy o odpowiedzialności karnej za udostępnienie danych osobowych lub umożliwienie do nich dostępu osobom nieuprawnionym"

4) Podejmowanie interwencji w środowisku wobec rodziny dotkniętej przemocą odbywa się w oparciu o procedurę "Niebieskiej Karty" i nie wymaga zgody osoby dotkniętej przemocą w rodzinie.

5) Procedura "Niebieskiej Karty" obejmuje ogół czynności podejmowanych i realizowanych przez przedstawicieli jednostek organizacyjnych Ośrodka Pomocy Społecznej, Gminnych Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Policji, oświaty, kuratora i ochrony zdrowia, w związku z uzasadnionym podejrzeniem zaistnienia przemocy w rodzinie.

6) Przedstawiciele podmiotów, o których mowa w pkt. 5 realizują procedurę" Niebieskiej Karty" w oparciu o zasadę współpracy i przekazują informacje o podjętych działaniach przewodniczącemu Zespołu Interdyscyplinarnego.

7) Wszczęcie procedury "Niebieskiej Karty" następuje przez wypełnienie formularza "Niebieska Karta" w przypadku powzięcia, w toku prowadzonych czynności służbowych lub zawodowych, uzasadnionego podejrzenia stosowania przemocy wobec członków rodziny lub w wyniku zgłoszenia dokonanego przez członka rodziny lub przez osobę będącą świadkiem przemocy w rodzinie.

§ 5. Traci moc Uchwała NR VI/39/11 Rady Gminy Czeremcha z dnia 9 maja 2011 roku w sprawie uchwalenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania(Dz.Urz. z 2011r. Nr 157, poz. 1803).

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Czeremcha.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodnicząca Rady


mgr Nadzieja Sulima

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-09-03
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe