Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXXVII.193.2014 Rady Gminy Jeleniewo

z dnia 25 września 2014r.

w sprawie zmiany uchwały w sprawie podziału Gminy Jeleniewo na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 12 § 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r.- Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, Nr 26, poz. 134, Nr 94, poz. 550, Nr 102, poz. 588, Nr 134, poz. 777, Nr 147, poz. 881,Nr 171, poz. 1016, Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 849, 951, 1529; z 2014 r. poz. 179, 180, 1072) na wniosek Wójta Gminy Jeleniewo uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. W załączniku do uchwały nr XVIII/101/2012 Rady Gminy Jeleniewo z dnia 28 września 2012 roku w sprawie podziału Gminy Jeleniewo na stałe obwody głosowania i ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych dokonuje się aktualizacji nazwy siedziby obwodowej komisji wyborczej, w sposób określony w załączniku do niniejszej uchwały:

- w obwodzie głosowania nr 2 siedziba obwodowej komisji wyborczej: Gminna Biblioteka Publiczna ul. Sportowa 1 A, 16-404 Jeleniewo

2. Podział Gminy Jeleniewo na stałe obwody głosowania, uwzględniający zmiany wymienione w ust. 1, zawiera załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Po jednym egzemplarzu uchwały przekazuje się niezwłocznie Wojewodzie Podlaskiemu
i Komisarzowi Wyborczemu w Suwałkach.

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego oraz podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.

§ 4. Na niniejszą uchwałę wyborcom, w liczbie co najmniej 15, przysługuje prawo wniesienia skargi do Komisarza Wyborczego w Suwałkach w terminie 5 dni od daty jej podania do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jeleniewo.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY JELENIEWO


Bogusław Brzostowski


Załącznik do Uchwały Nr XXXVII.193.2014
Rady Gminy Jeleniewo
z dnia 25 września 2014 r.

Podział Gminy Jeleniewo

na stałe obwody głosowania

Numer
obwodu
głosowania

Granice obwodu

Siedziba obwodowej
komisji wyborczej


1


Bachanowo, Błaskowizna, Malesowizna, Podwysokie Jeleniewskie, Zarzecze Jeleniewskie

budynek byłej Szkoły Podstawowej
Bachanowo 12,
16-404 Jeleniewo


2


Białorogi, Jeleniewo, Kazimierówka, Leszczewo, Prudziszki, Rychtyn, Suchodoły, Wołownia

Gminna Biblioteka Publiczna
ul. Sportowa 1A,
16-404 Jeleniewo


3


Czajewszczyzna, Czerwone Bagno, Gulbieniszki, Hultajewo, Ignatówka, Łopuchowo, Krzemianka, Okrągłe, Rutka, Sidorówka, Sidory, Sidory Zapolne, Sumowo, Szeszupka, Szurpiły, Ścibowo, Udryn, Udziejek, Wodziłki, Żywa Woda


Zespół Szkół
ul. Suwalska 51,
16-404 Jeleniewo

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-09-29
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe