Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XLII/301/14 Rady Gminy Narew

z dnia 26 września 2014r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 ustawy z dn. 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r. poz. 594, 645, 1318) i art. 211, 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz.885, 938, 1646, z 2014r . poz. 379) uchwala się, co następuje:

§ 1. Dokonać zmian w planie dochodów budżetowych:

- zmienić plan dochodów budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 1,

§ 2. Dokonać zmian w planie wydatków budżetowych:

- zmienić plan wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach zamknie się kwotą:

1) po stronie dochodów 14 497 621,33 zł z tego:

- bieżące w wysokości 13 000 946,33zł,

- majątkowe w wysokości 1 496 675,00 zł;

2) po stronie wydatków 14 621 554,33 zł z tego:

- bieżące w wysokości 12 236 692,33 zł,

- majątkowe w wysokości 2 384 862,00zł.

3) Deficyt budżetu w wysokości 123 933,00 zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

§ 4. Zmienia się:

- zestawienie zadań inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Narew.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodnicząca Rady Gminy


mgr Ewa Urbanowicz


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLII/301/14
Rady Gminy Narew
z dnia 26 września 2014 r.

Zmiany w dochodach

Dział

Rozdział

§

Nazwa

Plan przed zmianą

Zmniejszenie

Zwiększenie

Plan po zmianach
(5+6+7)

Bieżące

756

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

6 392 466,00

0,00

3 165,00

6 395 631,00

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

0,00

0,00

0,00

0,00

75615

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

3 224 987,00

0,00

3 165,00

3 228 152,00

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

0,00

0,00

0,00

0,00

0310

Podatek od nieruchomości

2 967 212,00

0,00

3 165,00

2 970 377,00

Bieżące razem

12 997 781,33

0,00

3 165,00

13 000 946,33

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

7 303,00

0,00

0,00

7 303,00

Majątkowe

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

127 369,00

-10 567,00

0,00

116 802,00

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

127 369,00

-10 567,00

0,00

116 802,00

90004

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

69 278,00

-10 567,00

0,00

58 711,00

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

69 278,00

-10 567,00

0,00

58 711,00

6297

Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł

69 278,00

-10 567,00

0,00

58 711,00

Majątkowe razem

1 507 242,00

-10 567,00

0,00

1 496 675,00

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

1 403 761,00

-10 567,00

0,00

1 393 194,00

Ogółem

14 505 023,33

-10 567,00

3 165,00

14 497 621,33

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

1 411 064,00

-10 567,00

0,00

1 400 497,00


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLII/301/14
Rady Gminy Narew
z dnia 26 września 2014 r.

Zmiany w wydatkach

Rodzaj: Porozumienia JST

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

Razem:

50 000,00

0,00

50 000,00

Rodzaj: Własne

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

010

Rolnictwo i łowiectwo

693 945,00

83 887,00

777 832,00

01010

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

655 945,00

83 887,00

739 832,00

6059

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

199 215,00

83 887,00

283 102,00

801

Oświata i wychowanie

4 565 296,00

0,00

4 565 296,00

80101

Szkoły podstawowe

2 384 426,00

- 4 500,00

2 379 926,00

4140

Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

5 500,00

- 1 500,00

4 000,00

4300

Zakup usług pozostałych

26 000,00

- 2 000,00

24 000,00

4370

Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.

7 500,00

- 1 000,00

6 500,00

80104

Przedszkola

374 340,00

0,00

374 340,00

4240

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

2 000,00

700,00

2 700,00

4300

Zakup usług pozostałych

1 500,00

- 700,00

800,00

80113

Dowożenie uczniów do szkół

322 991,00

4 500,00

327 491,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

25 000,00

- 2 000,00

23 000,00

4270

Zakup usług remontowych

10 000,00

8 000,00

18 000,00

4300

Zakup usług pozostałych

186 983,00

- 1 500,00

185 483,00

852

Pomoc społeczna

960 989,00

0,00

960 989,00

85219

Ośrodki pomocy społecznej

173 328,00

0,00

173 328,00

3020

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

1 000,00

300,00

1 300,00

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

122 500,00

4 389,00

126 889,00

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

12 393,00

- 4 689,00

7 704,00

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

2 795 629,00

- 91 289,00

2 704 340,00

90001

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

144 315,00

9 948,00

154 263,00

4270

Zakup usług remontowych

4 000,00

9 948,00

13 948,00

90004

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

106 515,00

- 17 515,00

89 000,00

6057

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

69 278,00

- 10 567,00

58 711,00

6059

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

37 237,00

- 6 948,00

30 289,00

90095

Pozostała działalność

1 646 167,00

- 83 722,00

1 562 445,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

355 000,00

- 83 887,00

271 113,00

4300

Zakup usług pozostałych

135 908,00

- 25 000,00

110 908,00

4410

Podróże służbowe krajowe

500,00

500,00

1 000,00

4480

Podatek od nieruchomości

706 966,00

3 165,00

710 131,00

6060

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

0,00

21 500,00

21 500,00

Razem:

13 012 135,00

- 7 402,00

13 004 733,00

Rodzaj: Zlecone

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

852

Pomoc społeczna

1 136 460,14

0,00

1 136 460,14

85212

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

1 105 176,00

0,00

1 105 176,00

3110

Świadczenia społeczne

1 030 996,00

- 11 200,00

1 019 796,00

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

41 000,00

11 200,00

52 200,00

Razem:

1 566 821,33

0,00

1 566 821,33

Ogółem:

14 628 956,33

- 7 402,00

14 621 554,33


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLII/301/14
Rady Gminy Narew
z dnia 26 września 2014 r.

Zadania inwestycyjne w 2014 roku

Jednostka organizacyjna realizująca program Urząd Gminy Narew

Lp.

Dział

Rozdz.

§**

Nazwa zadania inwestycyjnego

Lata realizacji

Ogólna wartość zadania

Planowane wydatki

Rok
2015

rok 2014
(9 -12)

z tego źródła finansowania

dochody własne jst

kredyty
i pożyczki

środki pochodzące
z innych źródeł*

środki wymienione
w art. 5
ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

1

010

01010

6057
6059

Budowa naturalnych przydomowych oczyszczalni ścieków oraz rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy Narew

2014

754 299

739 832

209 621

73 481

456 730

2

600

60016

6050

Modernizacja dróg gminnych( Leśna - Narew; od ul Mickiewicza do hotelu Narew)

2014

100 000

100 000

100 000

3

720

72095

6057
6059

Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część inwestycyjna

2014

168 953

168 953

25 443

143 510

4

750

75023

6060

Zakup zestawów komputerowych do UG Narew/5 zestawów/, szafy komputerowej, zasilaczy

2014

34 000

34 000

34 000

5

754

75412

6067
6069

Wydatki inwestycyjne na zakup samochodu strażackiego

2014

751 280

751 280

75 128

676 152

6

801

80195

6050

Modernizacja budynku szkolnego poprzez wymianę podłóg na powierzchni 1908m2

2014

171 721

171 721

171 721

7

801

80195

6060

doposażenie placu zabaw przy szkole

2014

10 000

10 000

10 000

8

900

90001

6057
6059

Przebudowa oczyszczalni ścieków w Narwi *

2014-2015

1 500 000

1 500 000

9

900

90015

6050

Uzupełnienie oświetlenia ulicznego na terenie gminy Narew

2014

70 000

70 000

70 000

10

900

90002

6067
6069

Zakup ciągnika i przyczepy do punktu zbiórki odpadów komunalnych gminy Narew

2014

161 906

161 906

103 815

58 091

11

900

90004

6050

Modernizacja parku w miejscowosci Narew

2014

92 000

89 000

30 289

58 711

12

900

90095

6050

Modernizacja infrastruktury ciepłowniczej

2014

10 000

10 000

10 000

13

900

90095

6060

Zakup rozdrabniacza do traw

2014

21 500

21 500

21 500

ogółem

3 8 45 659

2 328 192

861 517

73 481

1 393 194

1 500 000

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-09-29
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe