Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr LXIII/718/14 Rady Miasta Białystok

z dnia 22 września 2014r.

w sprawie nadania nazwy ulicy, położonej w Białymstoku na osiedlu Nr 10 - Wygoda

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318 oraz z 2014 r. poz. 379 i poz. 1072) uchwala się, co następuje:

§ 1. Ulicy położonej w Białymstoku na osiedlu Nr 10 - Wygoda, w obrębie Nr 15 - Bagnówka, obejmującej części działek o numerach geodezyjnych: 190/10, 2122/1, oznaczonej kolorem żółtym na mapie stanowiącej załącznik do niniejszej uchwały, nadaje się nazwę - Łucji Prus.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Białegostoku.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

PRZEWODNICZĄCY RADY


Włodzimierz Leszek Kusak


Załącznik do Uchwały Nr LXIII/718/14
Rady Miasta Białystok
z dnia 22 września 2014 r.

infoRgrafika

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-10-02
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe