Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXXV/275/2014 Rady Gminy Turośń Kościelna

z dnia 25 września 2014r.

w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej we wsi Niewodnica Korycka

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, 1318, z 2014 r. poz. 379, 1072), w związku z art. 8 ust. 1a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 260, 843, 1446, 1543, z 2014 r. poz. 659) Rada Gminy Turośń Kościelna uchwala, co następuje:

§ 1. Nadaje się drodze wewnętrznej, położonej w miejscowości Niewodnica Korycka Gmina Turośń Kościelna, oznaczonej jako działki numer geod. 62/3, 62/4 i 71/7 stanowiące własność osób prywatnych, nazwę: "ulica Wrzosowa".

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Turośń Kościelna.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady


Bogdan Mularczyk

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-10-06
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe