Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXXV/225/14 Rady Gminy Raczki

z dnia 25 września 2014r.

w sprawie zmiany zasad zwrotu wydatków na świadczenia z pomocy społecznej

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318, z 2014 r. poz. 379 i poz. 1072) oraz art. 96 ust. 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r. poz. 182, poz. 509, poz. 1650; z 2014 r. poz. 567, poz. 598, poz. 1004 i poz. 1146) Rada Gminy Raczki uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XVII/90/04 Rady Gminy Raczki z dnia 31 sierpnia 2004 roku w sprawie zasad zwrotu wydatków na świadczenia z pomocy społecznej (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2004r. Nr 136, poz. 1849) § 5 otrzymuje brzmienie:

Właściwy organ, który wydał decyzję w sprawie zwrotu należności może rozłożyć na raty, odroczyć termin zwrotu albo odstąpić od żądania zwrotu wydatków za świadczenia, o których mowa w § 1, na zasadach określonych w art. 104 ust. 4 ustawy o pomocy społecznej.".

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Raczki.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady


Mirosław Sewastynowicz

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-10-07
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe