Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr 215/XLI/14 Rady Miasta Zambrów

z dnia 30 września 2014r.

w sprawie uchylenia uchwały w sprawie ustalenia inkasenta i wysokości wynagrodzenia za inkaso opłaty targowej

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 19 pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 849) Rada Miasta Zambrów uchwala, co następuje:

§ 1. Uchyla się uchwałę Nr 196/XXXVII/14 Rady Miasta Zambrów z dnia 29 kwietnia 2014 r. w sprawie ustalenia inkasenta i wysokości wynagrodzenia za inkaso opłaty targowej.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Zambrów.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-10-07
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe