Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXXVI/283/2014 Rady Gminy Turośń Kościelna

z dnia 30 października 2014r.

w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji dla niepublicznych przedszkoli, szkół, placówek na terenie Gminy Turośń Kościelna prowadzonych przez osoby prawne lub fizyczne inne niż jednostka samorządu terytorialnego

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318, z 2014 r. poz. 379, poz. 1072) oraz art. 90 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, Nr 273, poz 2703, Nr 281, poz 2781; z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400, Nr 249, poz. 2104; z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532, Nr 227, poz. 1658; z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz.791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280, Nr 181, poz. 1292; z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370, Nr 235, poz. 1618; z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458, Nr 157, poz. 1241, Nr 219, poz. 1705; z 2010 r. Nr 44, poz. 250, Nr 54, poz 320, Nr 127, poz. 857, Nr 148, poz. 991; z 2011 r. Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz. 654, Nr 139, poz. 814, Nr 149, poz.887, Nr 205, poz. 1206; z 2012 r. poz. 941, poz.979; z 2013 r. poz. 87, poz. 827, poz. 1191, poz. 1265, poz. 1317, poz. 1650, z 2014 r. poz. 7, poz. 290, poz. 538, poz. 598, poz. 642, poz. 811, poz. 1146) Rada Gminy Turośń Kościelna uchwala, co następuje:

§ 1. Uprawnionymi do otrzymania dotacji z budżetu Gminy Turośń Kościelna są:

1) Prowadzone na terenie Gminy Turośń Kościelna przez osoby fizyczne i prawne, zwane dalej organami prowadzącymi:

a) przedszkola niepubliczne,

b) szkoły niepubliczne o uprawnieniach szkoły publicznej, w tym prowadzące oddziały przedszkolne,

2) Organy prowadzące niepubliczne formy wychowania przedszkolnego, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 14a ust. 7 ustawie o systemie oświaty.

§ 2. 1. Organy prowadzące przedszkola, inne formy wychowania przedszkolnego, szkoły lub placówki wymienione w §1 składają wnioski o udzielenie dotacji nie później niż do dnia 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji.

2. Organy prowadzące przedszkola, inne formy wychowania przedszkolnego, szkoły i placówki, o których mowa w §1 przedkładają informację o planowanej liczbie uczniów, którzy mają być objęci wczesnym wspomaganiem rozwoju, nie później niż do dnia 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji.

3. Wnioski i informacje, o których mowa w ust. 1-2 składane są do sekretariatu Urzędu Gminy w Turośni Kościelnej.

§ 3. 1. Wniosek o udzielenie dotacji powinien zawierać następujące dane:

1) nazwę i siedzibę szkoły/placówki/przedszkola/innej formy wychowania przedszkolnego,

2) nazwę i siedzibę organu prowadzącego,

3) określenie typu szkoły i formy kształcenia

4) numer i datę wydania zaświadczenia o wpisie do ewidencji szkół i placówek niepublicznych,

5) numer i datę decyzji nadającej uprawnienia szkoły publicznej,

6) planowaną liczbę uczniów lub wychowanków,

7) zobowiązanie do dokonywania rozliczeń otrzymywanych dotacji w formach i terminach wskazanych przez organ dotujący,

8) zobowiązanie do informowania o zmianach zachodzących w liczbie uczniów/ wychowanków,

9) wskazanie numeru rachunku bankowego szkoły/ placówki/ przedszkola/ innej formy wychowania przedszkolnego, na który ma być przekazywana dotacja.

2. Organ prowadzący jest zobowiązany do zgłoszenia wszelkich zmian zawartych we wniosku o udzielenie dotacji, w terminie 14 dni od ich zaistnienia.

3. Wzór wniosku w sprawie udzielenia dotacji stanowi załącznik nr 1 do uchwały.

§ 4. 1. Dotacja jest udzielana na każdego ucznia lub wychowanka, na zasadach opisanych w ust. 2-7,

2. Przedszkola niepubliczne otrzymują na każdego ucznia, z zastrzeżeniem ust. 4 i 5, dotację w wysokości równej 75% ustalonych w budżecie Gminy Turośń Kościelna wydatków bieżących ponoszonych w przedszkolach publicznych w przeliczeniu na jednego ucznia pomniejszonych o opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz za wyżywienie, stanowiące dochody budżetu Gminy.

3. Organy prowadzące niepubliczne inne formy wychowania przedszkolnego otrzymują na każdego ucznia objętego tą formą wychowania przedszkolnego dotację w wysokości równej 40% wydatków bieżących ponoszonych na jednego ucznia w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Turośń Kościelna.

4. Na dziecko objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju przysługuje dotacja w kwocie przewidzianej na ucznia objętego wczesnym wspomaganiem rozwoju w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez Gminę Turośń Kościelna.

5. Dotacja na ucznia niepełnosprawnego przysługuje w wysokości równej kwocie przewidzianej na niepełnosprawnego ucznia przedszkola i oddziału przedszkolnego w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez Gminę Turośń Kościelna.

6. Szkoły niepubliczne o uprawnieniach szkół publicznych, w których realizowany jest obowiązek szkolny lub obowiązek nauki, otrzymują dotację na każdego ucznia w wysokości przewidzianej na jednego ucznia szkoły tego samego typu i rodzaju w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez Gminę Turośń Kościelna.

7. Szkoły niepubliczne otrzymują na każdego ucznia uczęszczającego do oddziału przedszkolnego dotację w wysokości równej 85% ustalonych w budżecie Gminy Turośń Kościelna wydatków bieżących ponoszonych w przeliczeniu na jednego ucznia w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Turośń Kościelna, z zastrzeżeniem ust. 4 i 5.

§ 5. 1. Stawki dotacji, których wysokość jest uzależniona od ustalonych w budżecie Gminy Turośń Kościelna wydatków bieżących przypadających na 1 ucznia lub wychowanka określonego typu i rodzaju szkoły/ placówki/ przedszkola/ innej formy wychowania przedszkolnego, są obliczane na podstawie kwot zaplanowanych w uchwale budżetowej przyjętej na dany rok budżetowy.

2. W odniesieniu do stawek dotacji, o których mowa w §4 ust. 4, 5, 6 do czasu uzyskania informacji o ostatecznych kwotach części oświatowej subwencji ogólnej przekazanej Gminie Turośń Kościelna i podania stawek przewidzianych na 1 ucznia lub wychowanka dotacje są wypłacane wg stawek z poprzedniego roku budżetowego.

3. Po ustaleniu stawki dotacji, o której mowa w ust. 1 oraz uzyskaniu informacji, o których mowa w ust. 2 następuje korekta wypłaconych dotacji do kwot należnych w danym miesiącu lub roku budżetowym.

4. W przypadku zmiany w trakcie roku budżetowego podstawy obliczania dotacji, Wójt Gminy dokonuje weryfikacji kwoty dotacji należnej i odpowiednio, o ustaloną różnicę, zwiększa lub pomniejsza raty dotacji na kolejne miesiące danego roku, jednocześnie informując o tym osobę prowadzącą niepubliczną szkołę/ placówkę/ przedszkole/ inną formę wychowania przedszkolnego.

5. W przypadkach, w których do obliczenia podstawy dotacji niezbędna jest liczba uczniów szkół prowadzonych przez Gminę Turośń Kościelna, dla jej obliczania przyjmuję się za podstawę liczbę uczniów według stanu na dzień 30 września:

1) z poprzedniego roku kalendarzowego dla dotacji należnych w okresie 1 stycznia do 31 sierpnia,

2) z bieżącego roku kalendarzowego dla dotacji należnych w okresie 1 września do 31 grudnia, przy odpowiednim zastosowaniu ust. 3.

§ 6. 1. Dotacje przekazywane są w 12 częściach, w terminie do ostatniego dnia każdego miesiąca, na rachunek bankowy szkoły/ placówki/ przedszkola/ innej formy wychowania przedszkolnego, z tym, że za miesiąc grudzień do 15-tego dnia tego miesiąca, po przedłożeniu przez osobę prowadzącą szkołę do 10-tego dnia każdego miesiąca informacji o faktycznej liczbie uczniów, na których ma być przekazana dotacja.

2. Informacja, o której mowa w ust. 1 powinna zawierać liczbę uczniów według stanu na pierwszy dzień roboczy miesiąca, na który udzielana jest dotacja z wyszczególnieniem:

1) ogólnej liczby uczniów w szkole/ placówce/ przedszkolu/ innej formie wychowania przedszkolnego,

2) liczby uczniów niepełnosprawnych,

3) liczby uczniów objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju.

3. W przypadku przedszkoli - liczby uczniów zamieszkałych na terenie innych gmin niż Gmina Turośń Kościelna, z podaniem adresu zamieszkania ucznia.

4. Informację o liczbie uczniów podpisuje osoba upoważniona przez organ prowadzący szkołę/ placówkę/ przedszkole/ inną formę wychowania przedszkolnego

5. Wzór informacji, o której mowa w ust. 1 określa załącznik nr 2 do uchwały.

6. W miesiącu lipcu i sierpniu danego roku dotacje przekazywane są na podstawie liczby uczniów z miesiąca czerwca tego roku, z wyjątkiem sytuacji, w których uczeń został skreślony z listy uczniów.

7. Dotacja na dziecko uczęszczające do przedszkola/ innej formy wychowania przedszkolnego przysługuje od miesiąca następującego po miesiącu , w którym dziecko kończy 2 lata i 6 miesięcy życia.

8. Podstawą złożenia informacji o uczniach, na których ma być udzielona dotacja jest dokumentacja przebiegu nauczania lub działalności wychowawczej odpowiedniej dla danego typu i rodzaju szkoły/ placówki/ przedszkola/ innej formy wychowania przedszkolnego tj.:

1) wpis do dziennika zajęć przedszkolnych na podstawie karty zgłoszenia dziecka do przedszkola lub umowy zawartej z rodzicami w odniesieniu do przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego,

2) wpis do dziennika zajęć lekcyjnych oraz księgi uczniów w szkołach i placówkach.

§ 7. 1. Podmioty, o których mowa w §1 uchwały, w terminie do 15 stycznia roku następnego składają pisemne rozliczenie z wykorzystania dotacji otrzymanej w roku poprzednim.

2. Podmioty kończące swoją działalność w trakcie trwania roku kalendarzowego składają, w terminie do 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu zakończenia działalności pisemne rozliczenie z wykorzystania otrzymanej dotacji za okres od początku roku do dnia zakończenia działalności.

3. Podmioty o których mowa w §1 uchwały zobowiązane są do:

1) prowadzenia dokumentacji finansowej w sposób umożliwiający jednoznaczne określenie sposobu wykorzystania przez szkołę/ placówkę/ przedszkole/ inną formę wychowania przedszkolnego, dotacji otrzymanej z budżetu Gminy Turośń Kościelna,

2) zamieszczania w dowodzie księgowym :

a) adnotacji o zapłacie dokonanej z dotacji udzielonej z budżetu gminy Turośń Kościelna w danym roku, wraz z wskazaniem kwoty dotacji,

b) opisu przeznaczenia wydatku.

4. Wzór pisemnego rozliczenia z wykorzystania dotacji, o którym mowa w ust. 1 i 2 załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 8. Podmioty zobowiązane są wykorzystywać dotacje do 31 grudnia roku kalendarzowego, w którym ich udzielono, a kwoty dotacji niewykorzystanych do terminu, zwrócić na zasadach określonych w ustawie o finansach publicznych.

§ 9. Organowi udzielającemu dotacje przysługuje prawo kontroli faktycznej liczby uczniów, jednostki i prawidłowości wykorzystania dotacji.

§ 10. 1. Kontrole, o których mowa w §9 przeprowadzają pracownicy Urzędu Gminy Turośń Kościelna na podstawie imiennego upoważnienia Wójta Gminy Turośń Kościelna lub osoby przez niego upoważnionej.

2. Czynności kontrolne przeprowadza się w siedzibie jednostek kontrolowanych w dniach i godzinach pracy obowiązujących w jednostkach.

3. Podmioty zapewniają kontrolującym warunki niezbędne do sprawnego przeprowadzenia kontroli, a w szczególności:

1) udostępniają pomieszczenie do przeprowadzenia kontroli oraz udostępniają dokumentację organizacyjną, finansową i dokumentację przebiegu nauczania, a także inną wskazaną przez kontrolującego niezbędną do prowadzenia kontroli,

2) udzielają informacji i wyjaśnień w terminie wskazanym przez kontrolujących,

3) sporządzają na żądanie kontrolującego niezbędne dla przeprowadzenia kontroli kserokopie dokumentów lub wyciągów z dokumentów i poświadczają je za zgodność z oryginałem.

4. Kontrolujący mają prawo:

1) wglądu do dokumentacji organizacyjnej, finansowej, przebiegu nauczania, a także innej wskazanej przez kontrolującego niezbędnej do prowadzenia kontroli,

2) wstępu do obiektów i pomieszczeń podmiotów, o których mowa w ust. 2,

3) przeprowadzenia oględzin obiektów i składników majątkowych,

4) żądania od kontrolowanego sporządzania niezbędnych dla przeprowadzenia kontroli kserokopii dokumentów lub wyciągów z dokumentów poświadczonych za zgodność z oryginałem,

6) podpisywania dokumentów dotyczących kontroli.

5. Z przeprowadzonej kontroli kontrolujący sporządza protokół kontroli w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, który podpisują kontrolujący i kierownik podmiotu kontrolowanego.

6. W terminie 5 dni roboczych od dnia podpisania protokołu kontroli podmioty kontrolowane mogą złożyć dodatkowe wyjaśnienia co do ustaleń zawartych w protokole.

§ 11. 1. Podmioty kontrolowane mogą odmówić podpisania protokołu składając w terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania protokołu pisemne wyjaśnienie o przyczynach tej odmowy.

2. Odmowę podpisania protokołu kontroli kontrolujący odnotowują w protokole kontroli.

3. Odmowa podpisania protokołu nie wstrzymuje dalszego postępowania organu udzielającego dotacji, w tym dochodzenia zwrotu dotacji w trybie określonym w odrębnych przepisach.

§ 12. W przypadku stwierdzenia, że jeden uczeń jest wskazany do dotacji przez więcej niż jedną szkołę Urząd Gminy ustala podmiot uprawniony do otrzymania dotacji na podstawie:

1) pisemnych wyjaśnień dyrektorów szkół, które wystąpiły o przekazanie dotacji na tego ucznia, lub

2) przedłożonych przez ww. dyrektorów dokumentów, potwierdzających fakt uczęszczania do danej szkoły, lub

3) pisemnego oświadczenia o miejscu pobierania nauki, złożonego przez pełnoletniego ucznia, a w przypadku gdy uczeń jest niepełnoletni, przez jego prawnych opiekunów.

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Turośń Kościelna.

§ 14. Tracą moc Uchwały:

1) Nr III/9/10 Rady Gminy Turośń Kościelna z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie przyznawania i rozliczania dotacji udzielanych z budżetu gminy niepublicznym: przedszkolom, innym formom wychowania przedszkolnego oraz szkołom podstawowym, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego z 2011 r. Nr 9 poz. 144),

2) Nr XXVII/218/2013 Rady Gminy Turośń Kościelna z dnia 28 października 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyznawania i rozliczania dotacji udzielanych z budżetu gminy niepublicznym: przedszkolom, innym formom wychowania przedszkolnego oraz szkołom podstawowym, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego z 2013 r. poz. 4001).

§ 15. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2015 r.

Przewodniczący Rady


Bogdan Mularczyk


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVI/283/2014
Rady Gminy Turośń Kościelna
z dnia 30 października 2014 r.

Wniosek o udzielenie dotacji

z budżetu Gminy Turośń Kościelna na rok

(kalendarzowy)

Formularz jest przeznaczony dla osób fizycznych oraz prawnych prowadzących na terenie Gminy Turośń Kościelna szkoły i placówki oświatowe

Miejsce składania rozliczenia: Sekretariat Urzędu Gminy Turośń Kościelna

Nr sprawy

……………………………………………

(wypełnia Referat Finansowo-Księgowy )

Podstawa prawna: art. 90 ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.)

Termin składania wniosku:do 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji

Miejsce złożenia wniosku:Sekretariat Urzędu Gminy

CZĘŚĆ I

DANE O ORGANIE PROWADZĄCYM

Wnioskodawca:

Osoba prawna

Osoba fizyczna

Nazwa osoby prawnej / Imię i nazwisko osoby fizycznej

Siedziba osoby prawnej / adres osoby fizycznej

Kod pocztowy

Miejscowość

Ulica

Nr domu

Nr lokalu

CZĘŚĆ II

DANE O SZKOLE / PLACÓWCE OŚWIATOWEJ

Numer zaświadczenia o wpisie do ewidencji szkół i placówek niepublicznych Gminy Turośń Kościelna

Numer decyzji o nadaniu uprawnień szkoły publicznej

NAZWA szkoły / placówki (nazwa nazwa jednostki wg zaświadczenia o wpisie do ewidencji)

Adres szkoły / placówki

Kod pocztowy

Miejscowość

Ulica

Nr domu

Nr lokalu

REGON szkoły/placówki

NIP

Kontakt

Tel. stacjonarny

Tel. komórkowy

Adres e-mail

TYP i RODZAJ szkoły /placówki (przedszkole, oddział przedszkolny, szkoła podstawowa)

Rachunek bankowy właściwy do przekazania należnej dotacji

Nazwa posiadacza rachunku bankowego / pomocniczego rachunku bankowego

Adres posiadacza rachunku podany na rachunku bankowym / pomocniczym rachunku bankowym

Nazwa banku

Numer rachunku bankowego

CZĘŚĆ III

DANE O PLANOWANEJ LICZBIE UCZNIÓW

1. Planowana średniomiesięczna liczba uczniów w okresie styczeń-sierpień

A/ Dane o liczbie dzieci w przedszkolu / zespole przedszkolnym / punkcie przedszkolnym / oddziale przedszkolnym przy szkole podstawowej

Liczba dzieci ogółem, w tym:

w oddziałach integracyjnych

upośledzeni umysłowo w stopniu lekkim, niedostosowani społecznie, z zaburzeniami zachowania, zagrożonych uzależnieniem, z chorobą przewlekłą, słabo widzący, niewidomi, niepełnosprawni ruchowo, z zaburzeniami psychicznymi, słabo słyszący, niesłyszący, upośledzeni umysłowo w stopniu umiarkowanym i znacznym

upośledzeni umysłowo w stopniu głębokim, z niepełnosprawnością sprzężoną, z autyzmem

B/ Dane o liczbie uczniów

Liczba uczniów ogółem, w tym:

upośledzeni umysłowo w stopniu lekkim, niedostosowani społecznie, z zaburzeniami zachowania, zagrożonych uzależnieniem, z chorobą przewlekłą

słabo widzący, niewidomi, niepełnosprawni ruchowo, z zaburzeniami psychicznymi

słabo słyszący, niesłyszący, upośledzeni umysłowo w stopniu umiarkowanym i znacznym

upośledzeni umysłowo w stopniu głębokim, z niepełnosprawnością sprzężoną, z autyzmem

2. Planowana liczba uczniów w okresie wrzesień-grudzień

A/ Dane o liczbie dzieci w przedszkolu / zespole przedszkolnym / punkcie przedszkolnym / oddziale przedszkolnym przy szkole podstawowej

Liczba dzieci ogółem,

w tym:

w oddziałach integracyjnych

upośledzeni umysłowo w stopniu lekkim, niedostosowani społecznie, z zaburzeniami zachowania, zagrożonych uzależnieniem, z chorobą przewlekłą, słabo widzący, niewidomi, niepełnosprawni ruchowo, z zaburzeniami psychicznymi, słabo słyszący, niesłyszący, upośledzeni umysłowo w stopniu umiarkowanym i znacznym

upośledzeni umysłowo w stopniu głębokim, z niepełnosprawnością sprzężoną, z autyzmem

B/ Dane o liczbie uczniów

Liczba uczniów ogółem, w tym:

upośledzeni umysłowo w stopniu lekkim, niedostosowani społecznie, z zaburzeniami zachowania, zagrożonych uzależnieniem, z chorobą przewlekłą

słabo widzący, niewidomi, niepełnosprawni ruchowo, z zaburzeniami psychicznymi

słabo słyszący, niesłyszący, upośledzeni umysłowo w stopniu umiarkowanym i znacznym

upośledzeni umysłowo w stopniu głębokim, z niepełnosprawnością sprzężoną, z autyzmem

CZĘŚĆ IV

PODPIS I OŚWIADCZENIE OSOBY REPREZENTUJĄCEJ ORGAN PROWADZĄCY

Dane o osobie podpisującej wniosek

Imię i nazwisko

Tytuł prawny / Stanowisko / Pełniona funkcja

Oświadczam, iż wszystkie dane zawarte w części I i II i IV wniosku są zgodne ze stanem faktycznym.

……………………………………………………………………………………………

Czytelny podpis ( pieczątka )składającego wniosek

Miejscowość, data

Pouczenie:

1) Wniosek powinien być wypełniony czytelnie i zawierać zgodne z wpisem o ewidencji dane.

2) W przypadku podpisania wniosku przez osobę, która nie jest organem prowadzącym daną szkołę / placówkę, do wniosku powinno być dołączone upoważnienie organu prowadzącego do podpisania niniejszego wniosku.

3) W przypadku zmian danych zawartych we wniosku ( z wyjątkiem danych w części III ), należy niezwłocznie poinformować o zaistniałych zmianach Urząd Gminy.

4) W przypadku prowadzenie kilku typów szkół / placówek wniosek należy wypełnić dla każdej jednostki osobno.


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVI/283/2014
Rady Gminy Turośń Kościelna
z dnia 30 października 2014 r.

Wniosek o udzielenie dotacji

z budżetu Gminy Turośń Kościelna

na miesiąc

Formularz jest przeznaczony dla osób fizycznych oraz prawnych prowadzących na terenie Gminy Turośń Kościelna szkoły i placówki oświatowe

Miejsce składania rozliczenia: Sekretariat Urzędu Gminy Turośń Kościelna

Nr sprawy

……………………………………………

(wypełnia Referat Finansowo-Księgowy )

Podstawa prawna: art. 90 ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.)

Termin składania wniosku: do dnia 10 każdego miesiąca

Miejsce złożenia wniosku:Sekretariat Urzędu Gminy

CZĘŚĆ I

DANE O ORGANIE PROWADZĄCYM

Wnioskodawca:

Osoba prawna

Osoba fizyczna

Nazwa osoby prawnej / Imię i nazwisko osoby fizycznej

Siedziba osoby prawnej / adres osoby fizycznej

Kod pocztowy

Miejscowość

Ulica

Nr domu

Nr lokalu

CZĘŚĆ II

DANE O SZKOLE / PLACÓWCE OŚWIATOWEJ

Numer zaświadczenia o wpisie do ewidencji szkół i placówek niepublicznych Gminy Turośń Kościelna

Numer decyzji o nadaniu uprawnień szkoły publicznej

NAZWA szkoły / placówki (nazwa nazwa jednostki wg zaświadczenia o wpisie do ewidencji)

Adres szkoły / placówki

Kod pocztowy

Miejscowość

Ulica

Nr domu

Nr lokalu

REGON szkoły/placówki

NIP

Kontakt

Tel. stacjonarny

Tel. komórkowy

Adres e-mail

TYP i RODZAJ szkoły /placówki (przedszkole, oddział przedszkolny, szkoła podstawowa)

Rachunek bankowy właściwy do przekazania należnej dotacji

Nazwa posiadacza rachunku bankowego / pomocniczego rachunku bankowego

Adres posiadacza rachunku podany na rachunku bankowym / pomocniczym rachunku bankowym

Nazwa banku

Numer rachunku bankowego

CZĘŚĆ III

DANE O PLANOWANEJ LICZBIE UCZNIÓW

1. Średniomiesięczna liczba uczniów w miesiącu …...........................

A/ Dane o liczbie dzieci w przedszkolu / zespole przedszkolnym / punkcie przedszkolnym / oddziale przedszkolnym przy szkole podstawowej

Liczba dzieci ogółem, w tym:

w oddziałach integracyjnych

upośledzeni umysłowo w stopniu lekkim, niedostosowani społecznie, z zaburzeniami zachowania, zagrożonych uzależnieniem, z chorobą przewlekłą, słabo widzący, niewidomi, niepełnosprawni ruchowo, z zaburzeniami psychicznymi, słabo słyszący, niesłyszący, upośledzeni umysłowo w stopniu umiarkowanym i znacznym

upośledzeni umysłowo w stopniu głębokim, z niepełnosprawnością sprzężoną, z autyzmem

B/ Dane o liczbie uczniów

Liczba uczniów ogółem, w tym:

upośledzeni umysłowo w stopniu lekkim, niedostosowani społecznie, z zaburzeniami zachowania, zagrożonych uzależnieniem, z chorobą przewlekłą

słabo widzący, niewidomi, niepełnosprawni ruchowo, z zaburzeniami psychicznymi

słabo słyszący, niesłyszący, upośledzeni umysłowo w stopniu umiarkowanym i znacznym

upośledzeni umysłowo w stopniu głębokim, z niepełnosprawnością sprzężoną, z autyzmem

liczba uczniów w oddziałach integracyjnych

liczba uczniów w oddziałach dwujęzycznych

liczba uczniów w oddziałach sportowych

liczba uczniów w oddziałach mistrzostwa sportowego

2. Wykaz dzieci uczęszczających wg stanu na pierwszy dzień roboczy miesiąca, na który udzielana jest dotacja i wg gminy właściwej ze względu na zamieszkanie

Lp.

Nazwisko i imię

Data urodzenia

Klasa

Miejsce zamieszkania

Gmina

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

CZĘŚĆ IV

PODPIS I OŚWIADCZENIE OSOBY REPREZENTUJĄCEJ ORGAN PROWADZĄCY

Dane o osobie podpisującej wniosek

Imię i nazwisko

Tytuł prawny / Stanowisko / Pełniona funkcja

Oświadczam, iż wszystkie dane zawarte w części I i II i IV wniosku są zgodne ze stanem faktycznym.

……………………………………………………………………………………………

Czytelny podpis ( pieczątka )składającego wniosek

Miejscowość, data

Pouczenie:

1) Wniosek powinien być wypełniony czytelnie i zawierać zgodne z wpisem o ewidencji dane.

2) W przypadku podpisania wniosku przez osobę, która nie jest organem prowadzącym daną szkołę / placówkę, do wniosku powinno być dołączone upoważnienie organu prowadzącego do podpisania niniejszego wniosku.

3) W przypadku zmian danych zawartych we wniosku ( z wyjątkiem danych w części III ), należy niezwłocznie poinformować o zaistniałych zmianach Urząd Gminy.

4) W przypadku prowadzenie kilku typów szkół / placówek wniosek należy wypełnić dla każdej jednostki osobno.


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXVI/283/2014
Rady Gminy Turośń Kościelna
z dnia 30 października 2014 r.

Rozliczenie wykorzystania dotacji otrzymanej w roku

Formularz jest przeznaczony dla osób fizycznych oraz prawnych prowadzących na terenie Gminy Turośń Kościelna szkoły i placówki oświatowe

Miejsce składania rozliczenia: Sekretariat Urzędu Gminy Turośń Kościelna

DANE O ORGANIE PROWADZĄCYM

Nazwa

Adres

DANE O SZKOLE/ PLACÓWCE

Nazwa

Adres

wyszczególnienie

kwota

1

Kwota dotacji otrzymana w danym okresie rozliczeniowym

2

Kwota wykorzystanej dotacji

3

Kwota niewykorzystanej dotacji podlegającej do zwrotu*

Dotacja otrzymana z budżetu Gminy Turośń Kościelna została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem, tj. na wydatki bieżące w zakresie kształcenia, wychowania oraz profilaktyki społecznej uczniów.

Rozliczenie dotyczy kwoty dotacji otrzymanej w roku:

w okresie

Wyszczególnienie wydatków sfinansowanych środkami z dotacji

lp.

rodzaj wydatku

kwota

A

Wynagrodzenia razem, w tym:

1

wynagrodzenia kadry pedagogicznej (brutto) - umowa o pracę

2

wynagrodzenia kadry pedagogicznej - umowa zlecenie

3

wynagrodzenia kadry pedagogicznej - umowa o dzieło

4

wynagrodzenia administracji i obsługi

5

składki na ubezpieczenia społeczne (ZUS opłacany przez pracodawcę za pracownika)

6

składki na Fundusz Pracy

B

Wydatki rzeczowe razem, w tym:

1

czynsz

2

opłata za wynajem pomieszczeń

3

opłata za energię elektryczną

4

opłata za gaz

5

opłata za energię cieplną

6

opłata za wodę

7

opłata za wywóz śmieci

8

zakup wyposażenia szkoły / placówki

9

zakup środków czystości

10

zakup art. administracyjno-biurowych

11

zakup pomocy naukowych i dydaktycznych

12

zakup sprzętu

13

zakup materiałów i akcesoriów komputerowych

14

naprawa i konserwacja urządzeń / sprzętu

15

remonty i drobne naprawy

16

zakup materiałów do napraw

17

monitoring i alarmy

18

usługi transportowe (wynajem na cele szkolne)

19

abonament RTV

20

opłaty pocztowe

21

opłaty telekomunikacyjne

22

opłaty za internet

23

ubezpieczenia budynku, sprzętu

24

szkolenia pracowników

25

koszty i prowizje bankowe

26

27

Suma

Oświadczam, że wszystkie podane przeze mnie dane są zgodne ze stanem faktycznym

……………………………………………………………………………………………

Podpis i pieczątka składającego rozliczenie (dyrektor jednostki )

Miejscowość, data

Pouczenie organu dotującego:

*Dotacja w części niewykorzystanej podlega zwrotowi na konto organu dotującego w terminie do dnia 31 stycznia roku następnego po roku otrzymania dotacji

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-11-10
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe