Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXXI/215/14 Rady Gminy Nowinka

z dnia 31 października 2014r.

w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do świadczenia pieniężnego z pomocy społecznej w formie zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania 2014-2020”

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U. z 2013r., poz. 594, 645 i 1318, z 2014 poz.379 i 1072) art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej ( tj.Dz. U z 2013r.poz.182, ze zm:, poz.509, poz. 1650, z 2014 poz. 567,poz. 598,poz. 1004) w związku z uchwałą Rady Ministrów nr 221 z dnia 10 grudnia 2013r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020 (M.P. z 2013r. poz. 1024) uchwala się co następuje:

§ 1. Podwyższa się do 150 % kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej, uprawniającego do świadczenia pieniężnego z pomocy społecznej w formie zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Nowinka.

§ 3. Traci moc uchwała Nr XXVIII/191/14 Rady Gminy Nowinka z dnia 28 marca 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gminy w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania na lata 2014-2020".

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dz. Urz. Woj. Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Waldemar Jedliński

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-11-12
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe